תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב-אם), התש''ן-1990

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב-אם), התש''ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ''ג -1983, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''תחליף לחלב-אם'' - מוצר המיועד לתזונת תינוקות במקום חלב-אם; ''תקן 1145'' - תקן ישראלי 1145 - סימון מזון ארוז מראש. 2. סימון לא ייצר אדם תחליף לחלב-אם, לא ייבאו, לא יחסינו ולא ישווקו אלא אם כן בנוסף לסימון כאמור בתקן 1145 מתקיימות באריזתו הוראות אלה: (1) לא תסומן בתמונה של תינוק, בין בצילום, בין בציור ובין בכל צורה אחרת, ולא תסומן במלים ''תחליף'' או ''חלב-אם'', למעט כמפורט בפסקה (2); (2) תווית האריזה תכלול הוראות אלה: (א) הוראה באותיות שגדלן לא יפחת מ-2 מילימטרים, שלשונה: ''לתשומת לב - חלב-אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק; יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא או אחות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש; יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שלהלן או לפי הוראות רופא או אחות לבריאות הציבור''. (ב) הוראות המפרטות את אופן הכנת המוצר; (ג) הוראות אחסון; (ד) מספר האצווה והתאריך האחרון לשיווק. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן. 1 ק''ת תש''ן, 795.רפואהצרכנותבריאות הציבורתקנותחלבסימון מוצרים