תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), התשמ''ט-1988

תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), התשמ''ט-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות +בתקנות אלה - ''בית המשפט'' - בית המשפט העליון; ''ערעור'' - ערעור לפני בית המשפט העליון - (1) לפי סעיף 71 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ''א-1961 (להלן - החוק), על פסק דין של בית הדין המשמעתי הארצי (להלן - בית הדין) בשבתו בערעור לפי סעיף 70, סעיף 76 או סעיף 78 לחוק (להלן - פסק בית-הדין); (2) על החלטה של הלשכה לפי סעיף 28 או סעיף 45 לחוק (להלן - החלטת הלשכה); ''בית דין משמעתי מחוזי'', ''הועד המרכזי'', ''הלשכה'', ''הנאשם'', ''הקובל'', ''ראש הלשכה'' - כמשמעותם בחוק. 2. הגשת ערעור (א) ערעור יוגש בכתב במסירת שלושה עותקים של הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט, בצירוף מספר עותקים מספיק לשם המצאה למשיבים; ההודעה תהא חתומה ביד המערער או בא כוחו. (ב) הערעור יוגש תוך 30 ימים מיום שקיבל המערער את ההחלטה או את פסק הדין נושא הערעור; בית המשפט או רשם רשאים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד האמור. 3. המשיב המשיבים בערעור על פסק בית דין יהיו - (1) בערעור של הנאשם - הקובל; (2) בערעור של הקובל - הנאשם; (3) בערעור של הועד המרכזי או של היועץ המשפטי לממשלה, אם הם לא היו הקובלים - הנאשם והקובל. 4. תוכן הודעת הערעור הודעת הערעור תכיל כל אלה: (1) שמו ומענו של המערער; (2) שמו ומענו של כל משיב; (3) נימוקי הערעור; (4) העתירה. 5. מסמכים שיש לצרפם להודעת הערעור (תיקון: תשמ''ט) (א) להודעת הערעור יצורפו מסמכים אלה: העתקים מן הערעור ומפסק הדין של בית הדין המשמעתי המחוזי ובית הדין המשמעתי הארצי באותו ענין, כשהם מאושרים בידי מי שראש הלשכה קבע לענין זה או בידי עורך דין. (ב) היה הערעור על החלטת הלשכה, יצורפו העתקים מאותה החלטה כשהם מאושרים בידי המנהל הכללי של הלשכה, בידי סגן המנהל הכללי של הלשכה או בידי עורך דין. 6. מסירה למשיב העתק מהודעת הערעור על נספחיה ימסור בית המשפט למשיב; בערעור לפי סעיף 76 או לפי סעיף 78 לחוק יימסר העתק גם ליועץ המשפטי לממשלה. 7. העברת חומר הדיון הוגשה הודעת ערעור, יודיע על כך המערער לבית הדין; בית הדין יעביר לבית המשפט את התיק שבו ניתן פסק בית הדין וכן את תיק בית הדין המשמעתי המחוזי באותו ענין. 8. חזרה מערעור מערער רשאי לחזור בו מערעורו, אולם משהוחל בדיון, לא יחזור בו אלא ברשות בית המשפט. 9. איחוד ערעורים ערעורים על פסקי בית דין שהגיש יותר מבעל דין אחד רשאי בית המשפט להורות על איחודם. 10. נוכחות בעלי דין א) הדיון בערעור יהיה בנוכחות בעלי הדין; הוזמן בעל דין ולא התייצב, בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, רשאי בית המשפט לדון בערעור שלא בפניו; לא התייצב המערער, רשאי בית המשפט למחוק את הערעור. (ב) מחק בית המשפט ערעור כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא, לבקשת המערער שהוגשה תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו החלטת המחיקה, לבטל את החלטתו ולחדש את הדיון; בית המשפט העליון או הרשם רשאים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד האמור. 11. סדר הטיעון (א) בערעור יטען תחילה המערער, אחריו המשיב ואחריו רשאי המערער להשיב על טענות המשיב, זולת אם הורה בית המשפט אחרת. (ב) אוחדו ערעורים או שהערעור הוא של היועץ המשפטי לממשלה שלא היה קובל, יקבל בית המשפט את סדר הטענות בין הצדדים. (ג) בית המשפט רשאי להרשות לכל אחד מבעלי הדין להוסיף לטעון או להשיב על טענות בעל הדין האחר. (ד) זכותו של הנאשם בכל מקרה להוסיף ולטעון בתום טענות בעלי הדין האחרים. 12. קבלת ראיות בית המשפט רשאי, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לעשיית צדק, לקבל, לפי בקשת בעל דין, ראיות שלא הוגשו קודם לכן; הגיש הנאשם ראיות נוספות כאמור, רשאי בית המשפט להרשות לבעלי הדין האחרים להגיש ראיות הזמה. 13. סמכות בית המשפט בית המשפט רשאי בפסק דינו - (1) לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, לשנות את פסק בית הדין או את החלטת הלשכה, לבטלם וליתן אחרים במקומם, או להחזיר את הדיון לבית הדין המשמעתי המחוזי או הארצי, או ללשכה, לפי הענין, עם הוראות כפי שימצא לנכון; (2) לדחות את הערעור, ורשאי הוא לעשות כן אף אם קיבל טענה מן הטענות שנטענו לפניו על ידי המערער, אם בית המשפט סבור כי לא נגרם עיוות דין; (3) ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שבית הדין או הלשכה, לפי הענין, היו מוסמכים לתתה. 14. המצאת פסק הדין העתק מפסק הדין בערעור יומצא למערער, למשיב, ובערעור לפי סעיף 76 או סעיף 78 לחוק - גם ליועץ המשפטי לממשלה. 1 ק''ת תשמ''ט, 218 , 656. בית המשפט העליוןערעור לעליוןתקנות בתי המשפטערעורתקנותעורך דיןלשכת עורכי הדין