תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים), התשמ''ד-1984

תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים), התשמ''ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי''ז-1957, סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967, סעיף 160(ב) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל''ב-1972, וסעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל''ו-1976, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות סדרי דין אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''בית משפט'' - כל אחד מאלה: בית המשפט העליון, בית משפט מחוזי, בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים, בית דין לשכירות, בית משפט לתביעות קטנות ולשכת הוצאה לפועל. 2. צו שחזור נוכח בית משפט או שופט או רשם של בית משפט, מיוזמתו או על פי פניה של צד נוגע בדבר או בכל דרך אחרת, כי תיק של בית משפט אבד או הושמד, כולו או חלקו, או כי מסמך שבו נעשה בלתי קריא, וכי יש צורך בשחזורו של התיק או של המסמך לשם המשך קיום ההליך או למטרה אחרת, רשאי הוא לצוות על השחזור של התיק או של המסמך (להלן - צו שחזור). 3. הודעה על צו שחזור משניתן צו שחזור, יודיע מזכירו של בית המשפט על הצו לצדדים הנוגעים לענין, ככל שהם ידועים לו, ורשאי הוא לפרסם הודעה על הצו ברשומות. 4. המצאת חומר לשחזור (א) מי שקיבל הודעה על צו שחזור ימציא למזכיר של בית המשפט שנתן את הצו, תוך שלושים ימים, העתק או העתק מצולם מכל כתב בי-דין או מסמך אחר שברשותו או שברשות עורך-דינו ואשר הוגשו לבית המשפט, בין בידו ובין בידי צד אחר, ולרבות פרוטוקול או רישום אחר של בית המשפט וכן תיאור של כל ראיה שאיננה מסמך אשר הוגשה לבית המשפט, בין בידו ובין בידי צד אחר, וכן ימציא רשימה של כל המסמכים האמורים; החומר האמור יומצא בצירוף תצהיר המאמת אותו והמאשר כי אין ברשותו של המצהיר או ברשות של עורך-דינו מסמכים נוספים על אלה שאת העתקיהם המציא כאמור; מי שקיבל הודעה על צו שחזור ואין ברשותו חומר כאמור, ימציא תצהיר על כך והוא רשאי לציין בו כל פרט שיש בו כדי לסייע לשחזור. (ב) ניתן צו שחזור לגבי חלק מתיק או לגבי מסמך מסויים, תחול הוראת תקנת משנה (א) לגבי אותו חלק או אותו מסמך בלבד. (ג) מזכיר של בית המשפט ימציא לכל אחד משאר הצדדים רשימה של המסמכים שהומצאו לו לפי תקנת משנה (א). 5. השגה (א) תוך שלושים ימים מיום המצאת הרשימה כאמור בתקנה 4(ג) רשאי כל אדם להגיש לבית המשפט שנתן את צו השחזור השגה בכתב על המסמכים שהוגשו לבית המשפט לפי תקנה 4. (ב) נוכח בית המשפט, השופט או הרשם, כי הענין אינו סובל דיחוי, רשאי הוא להורות על קיצור המועדים הנקובים בתקנות 4 ו-5. 6. החלטה בדבר שחזור בית המשפט או השופט או הרשם יתן החלטתו בדבר שחזור תיק או חלק ממנו או מסמך שבו, לפי הענין, בשים לב להשגות שהוגשו לפי תקנה 5; דבר השחזור יצויין על התיק או על המסמך המשוחזר. 7. השתק טענות משהוחלט על שחזור תיק או חלק ממנו או מסמך, לפי תקנה 6, יבוא התיק או החלק ממנו או המסמך המשוחזרים, לכל דבר וענין, במקום התיק או החלק ממנו או המסמך המקוריים, ולא תישמע טענה כלפי שלמות התיק המשוחזר או החלק ממנו או מסמך שבו, נכונותם או קבילותם, אלא שברשות בית המשפט, שתינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו. 8. ביטול תיק ששוחזר תיק או מסמך שאבדו ושוחזרו לפי תקנות אלה ונתגלו לאחר מכן ובטרם נסתיים ההליך לגביהם בבית המשפט שנתן את ההחלטה בדבר השחזור, רשאי בית המשפט, השופט או הרשם, לבטל החלטה שניתנה לגביהם לפי תקנה 6. 1 ק''ת תשמ''ד, 2161. שחזור תיק בית משפטמסמכיםתקנות בתי המשפטתקנות