תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), תשי''ז-1957

תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), תשי''ז-1957 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 108 לחוק בתי המשפט, [נוסח משולב], התשמ''ד-1984 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס''ד) 1. הגדרות (תיקון: תשס''ד) בתקנות אלה - ''בקשה'' - בקשה למשפט חוזר לפי סעיף 31 לחוק; ''נשיא בית המשפט העליון'' - לרבות ממלא מקומו הקבוע; ''הנידון'' - אדם שהורשע, ואם נפטר - בן זוגו או כל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו; ''פסק דין'' - טפסים רשמיים של פסק הדין אשר לפיו הורשע הנידון ושל פסקי הדין בערעורים על אותה הרשעה. 2. בקשת הנידון (תיקון: תשס''ד) (א) בקשת הנידון תוגש לנשיא בית המשפט העליון בצירוף פסק הדין שעליו מוגשת הבקשה; העתק הבקשה יומצא ליועץ המשפטי לממשלה. (ב) המדינה תהיה המשיבה בבקשה. (ג) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, שהוא פרקליט המדינה או פרקליט מפרקליטות המדינה בדרגת מנהל מחלקה לפחות, יגיש תגובה לבקשה בתוך תשעים ימים מיום המצאתה; בתגובתו יציין את עמדתו בדבר קיומה או אי קיומה של אחת העילות האמורות בחוק, והוא יצרף אליה את המסמכים שעליהם הוא מסתמך בתגובתו; העתקים של התגובה ושל המסמכים האמורים יישלחו אל הנידון. 3. בקשת היועץ המשפטי לממשלה (תיקון: תשס''ד) (א) בקשת היועץ המשפטי לממשלה תוגש לנשיא בית המשפט העליון, ובה יפרש את טענותיו המנומקות בדבר קיום אחת העילות האמורות בסעיף 31(א) לחוק, ויצרף פסק-הדין והמסמכים אשר עליהם הוא מסתמך בטענותיו האמורות. (ב) העתק הבקשה על כל מצורפיה ישלח היועץ המשפטי לממשלה אל הנידון; לא היה מקומו של הנידון ידוע, יודיע היועץ המשפטי לממשלה לנשיא בית המשפט העליון שהעתקים לא נמסרו לנידון. 4. מועד הגשת הבקשה (א) בקשה תוגש תוך תשעים יום מן היום בו נודע למבקש על קיום אחת העילות האמורות בסעיף 9(א) לחוק. (ב) היה נשיא בית המשפט העליון סבור, כי איחור בהגשת הבקשה נגרם שלא באשמתו או ברשלנותו של המבקש, רשאי הוא להיזקק לבקשה אף אם הוגשה לאחר תום המועד האמור בתקנת משנה (א). 5. דיון בבקשה הדיון בבקשה יהיה ללא שמיעת טענות בעל-פה, זולת אם נשיא בית המשפט העליון הורה על דרך אחרת לענין בקשה פלונית. 6. פרטים נוספים (תיקון: תשס''ה) נשיא בית המשפט העליון בדונו בבקשה, רשאי, לצוות על היועץ המשפטי לממשלה או על בא כוחו כאמור בתקנה 2(ג), לפי הענין להגיש לו, במועד שקבע לכך, פרטים נוספים ומפורשים יותר לטענה שבחוות דעתו או בבקשתו, הכל לפי הענין. 7. החלטה (א) החלטת נשיא בית המשפט העליון בבקשה תימסר לנידון וליועץ המשפטי לממשלה בכתב, זולת אם הורה נשיא בית המשפט העליון על דרך אחרת. (ב) בהחלטה על משפט חוזר יקבע נשיא בית המשפט העליון את בית המשפט המחוזי שיקיים את המשפט החוזר, זולת אם הורה שהמשפט החוזר יהיה בבית המשפט העליון. 8. סופיות סירב נשיא בית המשפט העליון להורות על משפט חוזר, לא תוגש בקשה נוספת או אחרת בשל עילה ששימשה יסוד לבקשה שסירבו לה. 9. סדרי דין במשפט חוזר בבית משפט מחוזי (א) במשפט חוזר ידון בית משפט מחוזי בשלושה. (ב) במשפט חוזר בבית משפט מחוזי, לפי בקשת הנידון, יחולו סדרי הדין הנוהגים בבית משפט מחוזי בשפיטה על פי כתב אישום; ובית המשפט ידון בדבר כאילו הנידון נאשם בפניו בכתב האישום שהוגש נגדו בראשונה וכאילו לא הורשע עוד על כתב אישום כאמור. (ג) בהחלטתו על משפט חוזר בבית משפט מחוזי לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, רשאי נשיא בית המשפט העליון, להורות על אחד מאלה: (1) שסדרי הדין במשפט החוזר יהיו סדרי הדין האמורים בתקנת משנה (ב); (2) שבית המשפט המחוזי ידון בענין כאילו הוא יושב כבית משפט לערעורים פליליים בערעור על פסק הדין וכאילו היועץ המשפטי לממשלה רשאי לערער על הרשעת הנידון. 10. סדרי הדין במשפט חוזר בבית-המשפט העליון במשפט חוזר בבית המשפט העליון, רשאי בית המשפט העליון לעשות אחד מאלה: (1) לפסוק על פי הבקשה, חוות הדעת והמסמכים האמורים בתקנות 2 ו-3, ללא שמיעת טענות בעל-פה, לבטל את פסק-הדין ולזכות את הנידון מהעבירה שהורשע בה; (2) לדון בענין כאילו הוא יושב כבית משפט לערעורים פליליים בערעור על פסק הדין; ואם הוגשה הבקשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה כאילו היה רשאי לערער על הרשעת הנידון. 11. סטיה מסדרי דין רשאי בית המשפט במשפט חוזר לסטות מסדרי הדין הנוהגים בשפיטה על פי כתב אישום או בערעור פלילי, הכל כפי הענין, ככל שיש לדעתו צורך בכך למען עשיית צדק. 12. סטיה מדיני ראיות רשאי בית המשפט במשפט חוזר לקבל כראיה עדות שהועדה ונרשמה בפני בית המשפט במשפט הראשון, אם הוכח להנחת דעתו שאי-אפשר להביא את העד שהעיד אותה עדות, או אם הוא סבור שמחמת הזמן שחלף נשתכחו מן העד פרטים שמסר במשפט הראשון. 13. ערעור פסק-דין של בית-משפט מחוזי במשפט חוזר, דינו, לענין ערעור, כדין פסק-דין של בית-משפט מחוזי בערעור פלילי. 14. פרסום זיכוי זוכה הנידון במשפט חוזר, יפורסם ביטול פסק הדין והזיכוי בדרך שיורה בית המשפט. 1 ק''ת תשי''ז, 1902; תשס''ד, 334; תשס''ה, 748. משפט חוזרתקנות בתי המשפטתקנות