תקנות גימלאות לחברי הכנסת (החזרת מענק), תשכ''ו-1966

תקנות גימלאות לחברי הכנסת (החזרת מענק), תשכ''ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק גימלאות לחברי הכנסת, תשי''ח-1958, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה על ברירה לפי סעיף 8 לחוק חבר הכנסת, שסעיף 8 לחוק חל עליו והרוצה להחזיר מענק שקיבל לפי סעיף 7 לחוק, יודיע על כך לממונה על תשלום גימלאות לחברי הכנסת שנתמנה לפי תקנות גימלאות לחברי הכנסת, תשי''ח-1958, לא יאוחר מתום שני חדשים מזמן שחזר ונבחר לחבר הכנסת. 2. מועד החזרת המענק (א) חבר הכנסת, שהחליט להחזיר את המענק והודיע על כך לפי תקנה 1, יחזירו תוך חודש ימים מיום שמסר את ההודעה; אולם רשאי הוא להחזירו בתשלומים חדשיים. (ב) חבר הכנסת, שהחליט להחזיר את המענק בתשלומים חדשיים, ינוכה אותו מענק ממשכורתו החדשית ב-24 שיעורים שווים החל בחודש הראשון שלאחר מסירת ההודעה לפי תקנה 1. 3. הארכת המועד להחזרת מענק רשאי יושב ראש הכנסת, אם נתבקש לכך על ידי חבר הכנסת אשר כיהן 4 שנים לפחות, ואם ראה טעמים מיוחדים לעשות כך, לקבוע כי אותו חבר הכנסת, יחזיר את המענק ב-36 תשלומים אשר ינוכו ממשכורתו החדשית בשיעורים שווים החל מהחודש הראשון שלאחר שקבע יושב ראש הכנסת כאמור. 4. ניכוי יתרת מענק במקרה של פרישה או פטירה פרש חבר הכנסת או נפטר בטרם החזיר את המענק במלואו, תנוכה היתרה מהתשלומים המגיעים לו או לשאיריו עקב פרישתו או פטירתו, ואולם אם הוא זכאי עקב פרישתו השניה לגימלה או אם זכאים שאיריו לגימלה, תנוכה היתרה מאותה גימלה בשיעורים ובמועדים כאילו לא פרש או נפטר. 5. הוראות מעבר חבר הכנסת, סעיף 8 לחוק חל עליו ושחזר ונבחר להיות חבר הכנסת לפני יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות, ימסור את ההודעה כאמור בתקנה 1 לא יאוחר מתום שני חדשים מיום פרסום תקנות אלה. 1 ק''ת תשכ''ו, 1594חברי כנסתמענקתקנותכנסת ישראל