תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור), תשל''ח-1978

תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור), תשל''ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א(ב) לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. המועד להגשת ערעור ערעור על החלטתו של הממונה על הגימלאות לפי סעיף 4א(א) לחוק יוגש תוך ארבעים וחמישה יום מיום שהומצא למערער העתק ההחלטה או מיום שנודע לו עליה, הכל לפי המוקדם יותר. 2. אופן ההגשה הערעור יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט העליון (להלן - משרד הרישום). 3. סימון תאריך ההגשה פקיד משרד הרישום שהוגש לו כתב הערעור יסמן בגוף הכתב את תאריך ההגשה. 4. כתב ערעור הערעור יוגש בארבעה העתקים, ייחתם בידי המערער או בידי בא-כוחו, ויפורטו בו: (1) שמו ומענו של המערער; (2) שמו ומענו של הממונה על הגימלאות, שיצויין כמשיב; (3) המועד שבו נמסר למערער העתק ההחלטה או המועד שבו נודע לו עליה; (4) נימוקי הערעור; (5) הסעד המבוקש. 5. צירוף העתק ההחלטה לכתב הערעור יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור. 6. פסול כתב הערעור כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 4 ו-5, לא יתקבל על ידי משרד הרישום; אולם משקיבלו כתב ערעור, לא ייפסל על יסוד אי קיום הוראה כאמור, אלא אם היה באי פסילה כזו משום עיוות דין. 7. מסירה לפרקליט המדינה ולמשיב העתק מכתב הערעור על נספחיו יימצא לפרקליט המדינה ולמשיב. 8. סדרי דין על המצאת מסמכים, שמיעת הערעור ועל מתן פסק הדין יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963, בדבר הגשת ערעורים לבית המשפט העליון בענינים אזרחיים, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אך למעט ההוראה המחייבת את המערער להפקיד ערבון. 9. ביטול ערעור עד למתן פסק הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק ממנה למשיב, או על ידי הודעה בעל פה בשעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור. 10. הוראות מעבר ניתנה החלטת הממונה על הגימלאות אחרי יום י''ח בשבט תשל''ח (26 בינואר 1978), אך לפני תחילתן של תקנות אלה, מותר להגיש ערעור על אותה החלטה תוך 45 יום מיום תחילתן של תקנות אלה. 11. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא עשרה ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשל''ח, 1474. משרהערעורתקנות