תקנות דיני העונשין (דרכי ענישה) (גמילה מדחף לסמים מסוכנים), תשכ''ט-1969

תקנות דיני העונשין (דרכי ענישה) (גמילה מדחף לסמים מסוכנים), תשכ''ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א(יב) לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי-ענישה), תשי''ד-1954 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשטרה, הנני מתקין תקנות אלה: 1. ההחזקה במוסד סגור אדם שניתן עליו צו בית המשפט לפי סעיף 17א(א) לחוק (להלן - חולה) יוחזק במוסד סגור (להלן - מוסד) בתנאים שבהם מאושפז חולה כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי-נפש, תשט''ו-1955, אולם על אישפוזו לא יחולו אלא סעיפים 14, 15, 20, 28, 29 ו-30 לאותו חוק; כן יחולו על החזקתו הוראות סעיפים 64, 66 ו-67 לפקודת בתי הסוהר, 1946, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 2. זכות החולה לקבל ולשלוח דברי דואר הממונה על המוסד (להלן - הממונה) או מי שהממונה הסמיכו לכך רשאי לבדוק כל מכתב וצרור-דואר ששולח החולה או שנשלח אליו, ואם ראה שהמכתב או הצרור אינו כשר או חשוד מכל טעם שהוא, רשאי הוא לאסור את הוצאתו מהמוסד או את הכנסתו למוסד ולגנוז אותו בכל דרך שימצא לנכון; אולם אין להגביל את זכותו של החולה לשלוח מכתבים סגורים לשר הבריאות, לשר המשטרה, ליועץ המשפטי לממשלה ולעורך-דינו. 3. זכות לקבל מבקרים החולה זכאי לקבל מבקרים ברשות הממונה או מי שהממונה הסמיכו לכך, בימים ובשעות שהורו. 4. חיפוש אצל מבקר רשאי הממונה להורות לערוך חיפוש אצל הבא לבקר חולה, ובלבד שאם המבקר הוא אשה ייעשה החיפוש על ידי אשה. 5. ביקור עורך דין עורך-דין שחולה ביקש לראותו רשאי לבקר את החולה בכל יום חוץ משבתות וחגים, בכל שעה סבירה, ובלבד שהחולה הודיע לממונה כי ברצונו להתקשר או לשוחח עם אותו עורך-דין. 6. העברה לבית חולים חלה חולה במחלה מידבקת, או במחלה גופנית אחרת, שאין אפשרות לטפל בהן טיפול נאות במוסד, רשאי הממונה להעבירו לבית-חולים מתאים לצורך הטיפול ויודיע על כך למנהל בית-הסוהר שממנו הועבר החולה למוסד. 7. שחרור חולה מהמוסד (תיקון: תש''ל, תשל''א) היתה תקופת הצו עומדת להיגמר לפי סעיף 17א(ג) לחוק, או שהורתה הועדה שנתמנתה לפי סעיף 17א(ה) לחוק על שחרורו של החולה, יודיע על כך הממונה, לפחות שבעה ימים מראש, למנהל בית-הסוהר שממנו הועבר החולה למוסד והמנהל יגרום לכך שהחולה יובא לבית הסוהר, אם עודנו צפוי להיות כלוא בו. 7א. החזקה במוסד לפני ריצוי המאסר (תיקון: תשל''א) (א) הורה בית משפט כי החזקתו של חולה במוסד תהיה קודמת לריצוי תקופת המאסר שעליו לשאת, יודיע בית המשפט על כך בכתב לנציב בתי הסוהר בצירוף העתק ההוראה וגזר הדין; ההודעה תפרט את המוסד שאליו יועבר החולה. (ב) משקיבל נציב בתי הסוהר או מי שמינה לכך הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), יקבע את בית הסוהר שאליו יועבר החולה לאחר שחרורו מהמוסד, ויודיע על כך לממונה. 8. פנקס הממונה ינהל פנקס שבו יירשמו לגבי כל חולה פרטים אלה: (1) מספר פסק הדין ושם בית המשפט המצווה על החזקת החולה במוסד; (2) יום מתן פסק-הדין; (3) יום גמר תקופת החזקת החולה לפי פסק הדין; (4) יום הכנסת החולה למוסד; (5) חופשות שניתנו לחולה לפי סעיף 17(ז) לחוק; (6) העברת חולה לבית-חולים לפי תקנה 6 והחזרתו; (7) ההוראות שניתנו בדבר הטיפול בחולה; (8) יום שחרור החולה מהמוסד. 9. דין וחשבון (תיקון: תש''ל) (א) הממונה יערוך דין-וחשבון חדשי על הטיפול שניתן לחולה, על מצבו וסיכויי-ריפויו וימליץ על המשך הטיפול בו או על הפסקתו. (ב) עתקים מהדין-וחשבון יימסרו ליושב-ראש הועדה שנתמנתה לפי סעיף 17א(ה) לחוק, ליועץ המשפטי לממשלה, לנציב בתי הסוהר ולפסיכיאטר המחוזי של המחוז שבו נמצא המוסד, ועותק יימסר לפרקליט המחוז במחוז שבו נמצא בית המשפט שנתן את הצו או לפרקליט המדינה אם הצו ניתן בבית-המשפט העליון. 9א. הודעות אשפוז ושחרור (תיקון: תש''ל) (א) על אישפוזו של חולה ועל שחרורו ישלח הממונה מיד הודעה ליועץ המשפטי לממשלה, וכן הודעה לפרקליט המחוז במחוז שבו נמצא בית המשפט שנתן את הצו או לפרקליט המדינה אם הצו ניתן בבית-המשפט העליון. (ב) ההודעה תהיה לפי הטופס שבתוספת. 9ב. חולה שאינו ניתן לגמילה (תיקון: תשל''א) (א) היה הממונה סבור כי חולה אינו זקוק עוד לטיפול או שאינו ניתן לגמילה, יודיע על כך בהודעה מנומקת ליושב-ראש הועדה שנתמנתה לפי סעיף 47 לחוק, ומשקיבל היושב-ראש את ההודעה, יזמן מיד את הועדה לדון בהודעה. (ב) הממונה ישלח העתקים מהודעתו למנויים בתקנה 9(ב). 10. מוסד שהוא מחלקה פסיכיאטרית בבית סוהר היה המוסד מחלקה פסיכיאטרית בבית-סוהר, לא יגרע האמור בתקנות אלה מתחולת הוראות פקודת בתי הסוהר, 1946, והתקנות שהותקנו על פיה. תוספת (תקנה 9א) הודעה לפי תקנות דיני העונשין (דרכי-ענישה) (גמילה מדחף לסמים מסוכנים), תשכ''ט-1969. שם המוסד אל: היועץ המשפטי לממשלה פרקליט המדינה/פרקליט מחוז* (ציין את המחוז) אני מודיע בזה כי בעל מספר הזהות שבית המשפט (שם בית המשפט) בפסק דינו מיום בתיק מס' ציווה על החזקתו במוסד סגור לשם גמילה מדחף לסמים מסוכנים, אושפז במוסד/שוחרר ממוסד* זה ביום תאריך הממונה על המוסד (חתימה) 1 ק''ת תשכ''ט, 965; תש''ל, 1477; תשל''א, 418, 1499.משפט פליליגמילה מסמיםתקנותסמים