תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל''ז-1976

תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל''ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אגודה'' - אגודה שיתופית שהרשם סיווג אותה כאגודה שיתופית לאשראי; ''חבר'' - חבר אגודה שהיה חבר בה ביום העברת עסקיה הבנקאיים לבנק כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי''ד-1954. 2. כספי התמורה בעד העברת העסקים הבנקאיים (תיקון: תש''ם) אגודה שהיתה מוסד בנקאי והעבירה את עסקיה הבנקאיים לבנק, יחולו לגבי התמורה שקיבלה בעד העברת העסקים הבנקאיים כאמור (להלן - התמורה) הוראות אלה: (1) מחצית מסכום התמורה תופרש לקרן שמורה או לקרן חובות מסופקים; (2) יתרת סכום התמורה תשמש להגדלת ההון המניה של החברים ויחושב באופן יחסי לסכום המניה ולשנות הוותק של החבר באגודה; (3) חישוב הגדלת ההון כאמור בפסקה (2) ייעשה על -ידי ברית הפיקוח שהאגודה חברה בה או רואה החשבון של האגודה, לפי הענין, והם יאשרו זאת במאזן השנתי של האגודה. (4) (בוטל) 3. פדיון מניות (תיקון: תש''ם) (א) על אף האמור בתקנה 9 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל''ג-1973 (להלן - תקנות החברות), תשל''ג-1973 (להלן - תקנות החברות) תפדה אגודה את מניתו של חבר שחברותו פקעה לרבות השתתפותו בכל צורה בהון האגודה לא יאוחר מתום שבע שנים מיום תחילתן של תקנות אלה. (ב) תקנות 10 עד 16 לתקנות החברות יחולו על פדיון המניה לפי תקנות אלה. 4. ההון ישמש להלוואות (תיקון: תשמ''ב, תשמ''ד, תשמ''ו, תשמ''ז, תשמ''ט) (א) אגודה לאשראי לא תשתמש בהונה אלא למתן הלוואות למי שחברים בה ביום מתן ההלוואה ובלבד שסך כל ההלוואות שחבר אגודה חב לאגודה לא יעלה על עשרים אלף שקלים חדשים ושסך כל ההלוואות לכלל חבריה לא יעלה על יתרת ההון הבלתי מנוצל; הוראה זו לא תחול על אגודה שסווגה כאגודה לאשראי ולחסכון, והיא תאגיד בנקאי כמשמעותו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ''א-1981. (ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ג) בתקנה זו - ''המדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם, ולענין ההעלאה ב-1 ביולי 1984 - המדד שפורסם בחודש מרס 1984; ''חבר האגודה'' - לרבות תאגיד הנתון לשליטת האגודה; ''שליטה'' - כמשמעותה בסעיף 32(9)(א) לפקודת מס הכנסה. 5. השקעת יתרת ההון הבלתי מנוצל אגודה לא תשקיע את יתרת ההון הבלתי מנוצל למתן הלוואות לפי תקנה 4, אלא בניירות ערך מאושרים כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), תשכ''ד-1964, ולצורך משרדי האגודה, ציודם וניהול האגודה. 6. הודעת הרשם (תיקון: תשמ''ו) הרשם ישלח לכל אגודה שתקנות אלה חלות עליה הודעה על כך. 7. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ו) 8. עדיפות הוראות אגודה תנהג לפי האמור בתקנות אלה אף אם קיימת בתקנותיה הוראה אחרת לענין הנדון. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תוספת (תקנה 7) שם האגודה מספר התיק דו''ח לתקופה מיום עד יום חברות: מספר חברי האגודה מספר חברים חדשים מספר חברים שפרשו דמי חבר: מחברים חדשים מחברים קודמים שולמו לחברים בתקופת הדו''ח יתרה לתקופת הדו''ח הלוואות: 1) שנתקבלו ממוסדות שונים שיעור מספר הסכום הריבית החברים 2). לחברים: בסכום עד 2,000 לירות בסכום מ-2,001 עד 5,000 לירות בסכום מ-5,001 עד 7,500 לירות בסכום מ-7,501 עד 10,000 לירות בסכום מעל 10,000 לירות הלוואות לזמנים קצובים עד שנתיים הלוואות לזמנים קצובים למעלה משנתיים הלוואות לזמנים קצובים בתשלום חד-פעמי אשראים אחרים (לציין סוג האשראי) השקעות אחרות: פקדונות: 1) לזמנים קצובים המוחזקים במוסדות בנקאיים אחרים לפרט שם הבנק והסכום) באגודות שיתופיות לאשראי (לפרט שם האגודה והסכום) 2) בניירות ערך איגרות חוב ממשלתיות (לפרט האיגרות בנספח מצורף) איגרות חוב אחרות (לפרט האיגרות בנספח מצורף) 3) בנכסים במניות (לפרט המניות בנספח מצורף) במגרשים (לציין סוג הרכוש בנספח מצורף בנינים (לציין סוג הרכוש בנספח מצורף) מיטלטלין (לציין סוג הרכוש בנספח מצורף רכוש אחר (לציין סוג הרכוש בנספח מצורף הננו מצהירים בזה כי הפרטים שניתנו בדו''ח זה מראים ומשקפים נכונה את מצב האגודה ליום שאליו מתייחס הדו''ח. תאריך חשבונאי ראשי מנהל כללי 1 ק''ת תשל''ז, 330; תש''ם, 158; תשמ''ב, 1277; תשמ''ד, 1642; תשמ''ו, 1028; תשמ''ז, 1008; תשמ''ט, 1355.אשראיתקנותאגודה שיתופית