תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ''ח-1988

תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. טפסי הודעה לענין סעיף 6א(א)(1) לפקודה טופס ההודעה הוא כלהלן: טופס הודעה לפי סעיף 6א(א)(1) לפקודת האגודות השיתופיות אני הח''מ, בן זוגו של חבר האגודה השיתופית ששמה מפורט להלן, מגיש בזה הודעה על רצוני להיות חבר באגודה: שם האגודה מען האגודה מאחר והתקימו לענין זה התנאים הקבועים בסעיף 6א(א)(2) עד (4) לפקודה. אלה פרטי: פרטי המבקש שם המשפחה שם פרטי מס' זיהוי המען המיקוד פרטי בן הזוג: שם המשפחה שם פרטי מס' זיהוי המען המיקוד אני מתחייב/ת למלא אחר הוראות תקנות האגודה והחלטות רשויותיה. שם החותם חתימה 1 ק''ת תשמ''ח, 763.תקנותאגודה שיתופית