תקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע''מ), התשס''ג 2002

תקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע''מ), התשס''ג 2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65(1) ו-(2)(ו) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''אסיפת מורשים'' - כהגדרתה בתקנה 21(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל''ה-1975. 2. אסיפת מורשים על אף האמור בתקנות האגודה של מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע''מ (להלן - האגודה) - (1) תהיה לאגודה אסיפת מורשים; 2) מועצת עיריית כפר סבא, המכהנת מזמן לזמן, תהיה אסיפת המורשים של האגודה, ויראו את הבחירות לעיריית כפר סבא כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה. 1 ק''ת תשס''ג, 184.מפעלתקנותחקלאותאגודה שיתופית