תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל''ח-1978

תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל''ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(א) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל''ח-1978 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שיעורי השכר ואופן תשלומם (תיקון: תשמ''ה, תשמ''ט, תשנ''א, תשס''ו, תש''ע) לאפוטרופוס הכללי ישולם בעד פעולותיו לפי החוק או לפי חוק אחר שכר כמפורט להלן: (א) שכר ניהול - (1) בעד ניהול - 5% משוויו הכולל של הנכס המנוהל בעת תחילת ניהולו על ידי האפוטרופוס הכללי, שייגבה עם תחילת הניהול; (2) כלל הרכוש המנוהל כספים שהושקעו על ידי האפוטרופוס הכללי - שכר שנתי בשיעור 0.5% מערך ההשקעה; (3) בעד ביצוע עסקה במקרקעין על ידי האפוטרופוס הכללי - 3% מן התמורה, שייגבה בתום הביצוע; (4) בעד ניהול הליכים משפטיים חורגים בבית משפט שלא באמצעות נציג - שכר לפי התעריף המינימלי שנקבע לאותם הליכים על פי דין, שייגבה בסיומם; בתקנת משנה זו, ''הליכים משפטיים חורגים'' - כל הליך בנוגע לרכוש המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי החוק או לפי חוק אחר, שאינו מתחייב בדרך כלל או באורח ייחודי מציבוע הוראה מפורשת בחוק שלפיו מנוהל הרכוש. (5) בעד ניהול נכס שהופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל''ג-1973 - 2.5% משוויו הכולל של הנכס, שייגבה עם הפקדתו, ופסקאות (1) ו-(2) לא יחולו. (ב) שכר ביקורת - (1) בעד עבודת ביקורת המוטלת על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר אינה נוגעת ברכוש שהוא מנהל - (א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 603 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,389 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 5,649 שקלים חדשים; (ב) כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 301 שקלים חדשים; (ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש''ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ''ט-1988 - שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים. (ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 403 שקלים חדשים. (2) הסכומים הנקובים בפסקאות משנה 1(א), (ב) ו-(ד) יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ג) בתקנה זו - ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 ביולי 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984. (ד) שכר בעד תפקידים אחרים - אם מילא האפוטרופוס הכללי תפקידים שלא נקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב), יהיה בית המשפט רשאי לקבוע לו שכר שימצאהו להוגן, על פי בקשתו. 2. גבייה בנכסים ללא כספים (תיקון: תשמ''ה) לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבות את השכר במועדים הקבועים בתקנה 1(א) ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבה השכר במועד האפשרי הקרוב שלאחריהם, אולם במקרה זה הוא יחושב על פי שווי הנכסים ביום תשלום השכר בפועל. 2א. החזרת שכר שנגבה במקרים מיוחדים (תיקון: תשמ''ח)2 גבה האפוטרופוס הכללי שכר לפי תקנה 1(א)(1) כמנהל נכס לפי סעיף 20(ב) לחוק, ותוך שנה מיום תחילת הניהול נמסר הנכס לאדם שזכאי לקבלו, ימסור האפוטרופוס הכללי לאותו אדם גם את הסכום שגבה כאמור. 3. תשלום שכר הבקורת המועד לתשלום השכר בעד פעולה כאמור בתקנה 1(ב) הוא עם סיומה, אולם רשאי האפוטרופוס הכללי להתנות את ביצועה בהפקדת שכרו המשוער בקופתו, לפני תחילתה. 4. תחילת תוקף תחילתן של תקנות אלה מיום תחילת החוק. 5. הוראת מעבר (תיקון: תשמ''ה) נכסים שסעיפים 21 או 22 לחוק חלים עליהם, וכן נכסים שערב תחילת החוק היו מוקנים או נוהלי בידי האפוטרופוס הכללי לפי כל חוק אחר, יראו את תחילת ניהולים, לענין מועד הגביה האמור בתקנה 1(א) (1), כיום תחילת החוק. תוספת (תיקון: תשס''ו, תש''ע) (תקנה 1(ב)(1)(א)) תקבולים שכר בשקלים חדשים (1) מהשכרת נכסי מקרקעין 151 בעד כל נכס; (2) מביצוע עסקה במקרקעין 301 בעד כל עסקה; ובלבד שלא ישלם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה וממכירת זכויות יוצרים 603 בעד כל מכירה;ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעםאחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה (4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 595 בעד כל עיזבון;ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעםאחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה 1 ק''ת תשל''ח, 1623; תשמ''ה, 1204; תשמ''ח, 294; תשמ''ט, 41; תשנ''א, 198; תשס''ו, 100; תש''ע, 621.האפוטרופוס הכלליתקנותאפוטרופסות