תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ''ז-1966

תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ''ז-1966 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 11,10 ו-18 לחוק הארכיונים, תשט''ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''ד) בתקנות אלה - ''חומר מוגבל'' - חומר ארכיוני שזכות העיון בו הוגבלה כאמור בתקנה 7; ''חשיפה'' - שחרור מהגבלה של חומר מוגבל לאחר עיון ובדיקה של המפקיד (להלן - סריקה) כדי לאפשר עיון בו של מורשה או של הקהל לאחר מכן; ''מורשה'' - מי שמפקיד הכיר בו כרשאי לעיין בחומר מוגבל, אף שאינו נציג; ''מפקיד'' - מוסד ממוסדות המדינה או רשות מקומית שהפקיד בגנזך חומר ארכיוני; ''נציג'' - מי שמפקיד מינה לעיין בחומר מוגבל לצרכיו הבלעדיים של המפקיד. 1א. סדרי בקשה לעיון בחומר ארכיוני (תיקון: תשנ''ד) הרוצה לעיין בחומר ארכיוני (להלן - חומר) המופקד בגנזך, יגיש לגנז בקשה בכתב חתומה על ידיו, ויפרט בה את פרטי החומר המבוקש לעיון. 2. מקום העיון בחומר ארכיוני (א) חומר ניתן לעיון בגנזך בלבד ובשעות העבודה הנהוגות בו. (ב) הגנז רשאי להעביר חומר לארכיונים ציבוריים לצורך עיון בו. 3. שמירה על החומר הארכיוני המעיין בחומר המופקד בגנזך - (1) לא יגרום קרע כלשהוא בגוף החומר; (2) לא ישנה את סדר החומר; (3) לא ירשום או ימחוק בחומר, לרבות אמצעי החיפוש המתייחסים אליו סימנים כלשהם, הערות או תוספות הן בגוף התעודות או בשוליהן והן על גביהן או על גבי התיקים, לא יצמיד לחומר סימניות, מהדקים או כל גוף זר אחר ולא ילכלך את החומר; (4) לא יכניס לתוך תיק של חומר כל דבר שבכתב; (5) לא יוציא את החומר מרשות הגנזך ולא יוציא מתוך החומר דף, תרשים, מפה, תמונה, מעטפה, בול או חלק אחר של החומר. 4. סדרים מיוחדים (א) הגנזך רשאי לקבוע סדרי עיון מיוחדים לגבי חומר אשר העיון בו עשוי לגרום נזק לחומר. (ב) במקום החומר המקורי רשאי הגנז להעביר צילומים מן החומר לעיון הקהל בגנזך או בכל מקום אחר, אם ראה צורך בכך לשם שמירה על שלמות החומר. 5. דחיית מועד העיון הגנז רשאי לדחות את מועד העיון בחומר במקרים אלה: (1) החומר נמסר אותה שעה לעיונם של אחרים; (2) החומר טרם סודר ונרשם; (3) החומר דרוש אותה שעה לעבודתו הפנימית של הגנזך או מפקיד החומר; (4) אין גישה לחומר מסיבות טכניות. 6. עיון בתנאים לגבי פרסום והעתקה (א) היה העיון בחומר מותנה בתנאים לגבי השימוש בו, העתקתו, פרסומו כולו או חלקו, או כל טיפול אחר בו על ידי מעיין, יודיע הגנז למעיין כי החומר נמסר לעיון בכפוף לתנאים ויפרטם. (ב) נמסר לעיון מידגם סטטיסטי של חומר שבוער, לא יועתק ולא יפורסם שמו של אדם הנזכר בחומר או פרטים שיביאו לזיהויו. (ג) אין במתן הרשות על ידי הגנז לפי תקנה זו כדי לפגוע בזכותו של אדם או כדי לגרוע מחובתו של אדם לפי כל דין אחר. 7. חומר מוגבל (תיקון: תשמ''ד, תשנ''ד) (א) חומר מוגבל לפי הסוג שצויין בטור א' של התוספת, לא יימסר על ידי הגנז לעיון הקהל, אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בטור ב' לצד אותו סוג או תקופה קצרה יותר שקבע המפקיד. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על חומר - (1) שנועד לעיון הקהל; (2) שהוא רישום דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות; (3) שהוא מדגם סטטיסטי של חומר שבוער; (4) שהמבקש לעיין בו הוא נציג או מורשה. 7א. קביעת כללים (תיקון: תשנ''ד) (א) המפקיד יקבע כללים להכרה במורשה; כללים כאמור, זולת תנאים בדבר סיווג בטחוני, ייקבעו באישור הגנז. (ב) המפקיד והגנז יקבעו כללים לחשיפה. 7ב. חשיפה (תיקון: תשנ''ד) (א) לא תהיה חשיפה של חומר מוגבל לעיון הקהל בטרם עבר סריקה, אף אם התקופה הנקובה בתוספת חלפה. (ב) חשיפת חומר מוגבל יעשה המפקיד בהתייעצות עם הגנז במקרים אלה: (1) בתום התקופה שצויינה בטור ב' בתוספת; (2) בתום תקופה קצרה ממנה, לפי החלטת המפקיד; (3) על פי בקשת מורשה. (ג) חומר החשוף לעיון מורשה לפי הוראות תקנה 7ב(ב)(3), יהיה חשוף גם לעיון הקהל, אם החליט המפקיד, בהתייעצות עם הגנז, שאין החומר סודי או חשאי כאמור בסעיף 10(ג)(2) לחוק. 8. אי תחולה (תיקון: תשמ''ד) הוראות תקנות אלה לא יחולו על - (1) חומר שזכות העיון בו הוגבלה על פי חוק או על פי הסכם; (2) חומר שצויין כסודי או חשאי על ידי הגנז; (3) (בוטלה). 9. עונשין (תיקון: תשמ''ד) העובר על הוראה מהוראות תקנה 3 או תקנה 6(ב) או המפר תנאי שהודע לו על פי תקנה 6(א), דינו - קנס 40,000 שקלים תוספת (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ט, תשנ''ד, תשנ''ז, תשנ''ח) (תקנה 7) חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת טור א' טור ב' - שנים 1. חומר ארכיוני בעניני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון 50 2. חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה שאיננו כלול בפרט 1, לרבות פרוטוקול של ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מדיון בהצעת חוק, וכן לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת הממשלה ושל ועדת שרים על נספחיו, למעט החלטה ונספחיה המסווגת כסודית 30 2א. סטנוגרמות של ישיבות ממשלת ישראל כשזו אינה יושבת כועדה לעניני בטחון 40 3. פרוטוקול של ישיבות ועדות הכנסת שאינן פומביות, למעט מדיון בהצעת חוק ולמעט של ישיבות ועדת החוץ והבטחון 25 4. חומר ארכיוני של רשות מקומית 20 5. פרוטוקול של ישיבות ועדות הכנסת, למעט ועדת החוץ והבטחון, מדיון בהצעת חוק 15 6. תיק פרט של אדם ומסמכים אישיים, אף אם הם כלולים בחומר הארכיוני המפורט לעיל 70 1 ק''ת תשכ''ז, 468; תשל''ט, 524; תשמ''ד, 752, 2022; תשמ''ט, 1106; תשנ''ד, 1280; תשנ''ז, 886; תשנ''ח, 434.מסמכיםארכיוניםתקנות