תקנות הבחירות לכנסת, התשל''ג-1973

תקנות הבחירות לכנסת, התשל''ג-1973 (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ''ט1969, ובהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל פי המלצתה, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשמ''א, תשמ''ח, תשס''ו) בתקנות אלה - ''אמצעי זיהוי'' - אחד מהמסמכים המזהים המנויים בסעיף 74(ב) לחוק. ''קלפי'' - התיבה שבה מכניסים את מעטפות ההצבעה לצורך ספירת הקולות ובבחירות בכלי שיט - התיק שתספק הועדה המרכזית לאחראים לארגון ההצבעה ולניהולה בכלי השיט, ובבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר - כהגדרתו בתקנה 104ז; ''מקום הקלפי'' - החדר שבו יושבת ועדת הקלפי ביום הבחירות; ''יושב-ראש ועדת הקלפי'' - מי שנתמנה לכך, ובהעדרו - סגנו, ובהעדר שניהם בזמן שבין פתיחת מקום הקלפי ובין העברת חומר הבחירות לוועדה האזורית - הקשיש שבין חברי ועדת הקלפי הנוכחים במקום הקלפי; פרק ב': הוראות כלליות 2. סדר עבודת הוועדות הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות יקבעו סדר עבודתן, במידה שלא נקבעו בחוק או בתקנות. 3. זיהוי בעלי תפקידים לצורך השימוש בכל זכות הנתונה לפי החוק או התקנות לחבר הוועדה המרכזית או לחבר ועדה אזורית או למזכיר ועדת קלפי, תשמש תעודה שניתנה על-ידי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית או מי שהוא הסמיך, הוכחה מספקת לזיהויו. 3א. (בוטלה) (תיקון: תשס''ב-3) פרק ג': ועדות אזוריות 4. הרכב ועדות אזוריות (תיקון: תשל''ז, תשס''א) (א) לא יאוחר מהיום ה 60 לפני יום הבחירות יציעו באי-כוח הסיעות או ממלאי מקומם לוועדה המרכזית מועמדיהם לתפקידי סגני היושב-ראש וחברי הוועדות האזוריות. (ב) רשימת שמות החברים של ועדה אזורית תונח לעיון כל דורש במשרדה של הועדה המרכזית. (ג) הועדה המרכזית תפרסם בעיתונים היומיים, לא יאוחר מהיום ה40- שלפני יום הבחירות, הודעה על מקום מושבן של הועדות האזוריות ושמותיהם של יושבי ראש הועדות האזוריות ומנהלי הועדות; בהודעה כאמור תצוין גם אפשרות העיון כאמור בתקנת משנה (ב). 5. מינוי מרכז או ממלא מקומו של מרכז (א) בא-כוח סיעה בכנסת או ממלא-מקומו רשאי למנות מתוך חברי ועדה אזורית מרכז של הסיעה בוועדה האזורית וממלא-מקומו; הודעה על מינוי זה תימסר בכתב ליושב-ראש הוועדה האזורית והמינוי ייכנס לתוקפו מיד עם קבלת ההודעה; לא נתמנה מרכז של סיעה וממלא-מקומו כאמור, ייחשב כמרכז הסיעה הקשיש מבין חברי הסיעה בוועדה האזורית, וממלא מקומו - כממלא-מקום של מרכז הסיעה. (ב) מרכז הסיעה, ובהעדרו - ממלא-מקומו, רשאי לקבל בשם סיעתו כל הודעה המיועדת לסיעתו ולמסור כל הודעה בשמה. 6. עובדי ועדות אזוריות התקן של עובדי ועדות אזוריות ייקבע על-ידי יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו; עובדי ועדות אזוריות יתמנו על-ידי יושב-ראש הוועדה המרכזית בהתייעצות עם יושב-ראש הוועדה האזורית. פרק ג1: פנקס בוחרים (תיקון: תשס''ה) 6א. בקשת מידע וכתבי התחייבות (תיקון: תשס''ה) (א) בקשה של מפלגה או סיעה בכנסת לקבלת מידע - (1) כאמור בסעיף 39(ב)(1) לחוק, תוגש לפי טופס 1א שבתוספת; (2) כאמור בסעיף 39(ב)(2) לחוק, תוגש לפי טופס 1ב שבתוספת. (ב) בקשה של מפלגה שאין לה ייצוג בכנסת לקבלת מידע - (1) כאמור בסעיף 39(ב)(1) לחוק, תוגש לפי טופס 1ג שבתוספת; (2) כאמור בסעיף 39(ב)(2) לחוק, תוגש לפי טופס 1ד שבתוספת. (ג) לבקשה של מפלגה ושל סיעה בכנסת לקבלת מידע פנקס כמשמעותו בסעיף 39(א) לחוק, יצורף כתב התחייבות, לפי טופס 1ה שבתוספת, חתום בידי בא כוח מבקש המידע; כמו כן תצורף לכל בקשה לקבלת מידע פנקס, התחייבות לפי טופס 1ו שבתוספת חתומה ביד האחראי מטעם מבקש המידע לטיפול במידע. 6ב. בקשות לתיקון פרטי בוחר (תיקון: תשס''ה) (א) בקשה של אדם לפי סעיף 40(א) לחוק, להכללתו בפנקס הבוחרים או לתיקון פרט מפרטי הרישום שלו בפנקס, תוגש לשר, לפי טופס 1ז שבתוספת, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות. (ב) בקשה של חבר ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 40(ב) לחוק, שלא לכלול אדם מסוים בפנקס הבוחרים לכנסת תוגש לשר לפי טופס 1ח שבתוספת, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות. פרק ד': ועדות קלפי 7. הודעה על ההרכב הסיעתי של ועדת קלפי (תיקון: תשמ''א, תשס''ג) החלטת הועדה המרכזית בדבר ההרכב הסיעתי של ועדת קלפי האמורה בסעיף 21(א) לחוק תימסר ליושב ראש ועדת הקלפי בהודעה לפי טופס 1 שבתוספת לאחר שערכה בו הועדה האזורית את השינויים הנדרשים, בהתאם להחלטותיה בדבר שינויים בהרכב הסיעתי של ועדת הקלפי לפי סעיף 21(א1) לחוק. 7א. כתב מינוי ליושבי ראש ועדות קלפי (תיקון: תשמ''א, תשנ''ב) מינוים של יושבי ראש ועדות הקלפי בידי הועדות האזוריות כאמור בסעיף 21(ג) לחוק, יהיה במסירת כתבי מינוי לפי טופס 2 שבתוספת. 7ב. כתב מינוי של סגנים ליושב ראש ועדת קלפי ושל חברי ועדת קלפי (תיקון: תשמ''א, תשנ''ב) (א) מינוים של סגנים ליושבי ראש ועדת קלפי ושל חברי ועדת קלפי בידי הסיעות כאמור בסעיף 21(ה) לחוק יהיה במסירת כתבי מינוי לפי טפסים 2א ו-2ב שבתוספת. (ב) טפסים כאמור בתקנת משנה (א) יספק יושב ראש הועדה האזורית לבאי כוח הסיעות או לממלאי מקומם, לפי דרישתם, לא יאוחר מ-5 ימים לפני יום הבחירות, ובמספר שלא יעלה על פי ארבעה ממספר החברים המייצגים את הסיעה הנוגעת בדבר בועדות הקלפי בתפקיד סגן יושב ראש או חבר, לפי הענין. (ג) מי שנתמנה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - נציג), יציג את כתב המינוי שלו בפני יושב ראש ועדת הקלפי יחד עם תעודת הזהות שלו; יושב ראש ועדת הקלפי יזהה את הנציג. (ד) ראה יושב ראש ועדת הקלפי כי המינוי האמור בתקנת משנה (א) תואם את ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי וכי לא מכהנים בועדה, אותה עת, יותר נציגים מטעם אותה סיעה מכפי שנקבע בהרכב הסיעתי - יאשר את צירופו של הנציג לועדת הקלפי. (ה) מזכיר הועדה ירשום בפרוטוקול את פרטי הנציג, שעת תחילת כהונתו ושעת סיומה והנציג יחתום ליד שמו. 7ג. תשלום לחבר ועדת קלפי (תיקון: תשנ''ו) (א) הועדה המרכזית רשאית לקבוע תשלום לחבר ועדת קלפי מטעם סיעתו. (ב) התשלום ייעשה באמצעות הסיעה, לפי תנאים והוראות שתקבע הועדה המרכזית. 8. חילופי גברי של יושב ראש ועדת קלפי ביום הבחירות (תיקון: תשמ''א, תשנ''ב) (א) ביום הבחירות רשאי בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו או מרכז הסיעה בועדה האזורית או ממלא מקומו להחליף כל יושב ראש ועדת קלפי המייצג את הסיעה בועדת קלפי שבאותו אזור בחירות; החילופין יבוצעו לפי כללים אלה: (1) לא מאוחר מ-5 ימים לפני יום הבחירות יספק יושב-ראש ועדת הבחירות האזורית לבאי כוח הסיעות או לממלאי מקומם, לפי דרישתם, טפסים ערוכים לפי טופס 3, במספר שלא יעלה על כפל מספר יושבי ראש ועדות קלפי המייצגים את הסיעה הנוגעת בדבר בועדות הקלפי באזור; טופס כאמור ישא את חותמתה של הועדה האזורית; (2) הרוצה לבצע חילופין כאמור, ימלא את הטופס האמור בשני עותקים לכל פרטיו, יחתום על שני העותקים ויעבירם באמצעות המחליף ליושב-ראש ועדת הקלפי הנוגעת בדבר; (3) יושב ראש ועדת הקלפי ימלא את חלק הטופס, המיועד לכך, יחתום עליו ויצרף את שני עותקי הטופס לשני עותקי הפרוטוקול של הועדה. 9. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ב) 10. שכירת מקום הקלפי אין לשכור מקומות קלפי בתשלום, אלא אם לא נמצא מקום קלפי מתאים בבנין ציבורי. 11. מקום קלפי לנכים (תיקון: תשנ''ב) (א) בתקנה זו, ''תקנות התכנון'' - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש''ל-1970. (ב) הגישה אל מקום הקלפי תהא באמצעות מישור אופקי או באמצעות כבש או מעלית או מדרגות כמפורט בסעיף 8.04(ג)(1) עד (6) בחלק ח' בתוספת לתקנות התכנון. (ג) לתא ההצבעה יהיה פתח שרחבו לא יפחת מ-150 ס''מ. (ד) פתקי ההצבעה יהיו מונחים בגובה שלא יפחת מ-75 ס''מ ולא יעלה על 100 ס''מ. פרק ה': רשימות מועמדים 12. טופסי רשימות מועמדים (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) רשימת מועמדים לפי סעיף 57(ג) לחוק תוגש לפי טופס 4 שבתוספת. 13. הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים ההודעה האמורה בסעיף 57(ט) לחוק תפורסם בכל העתונים היומיים שהופיעו בתחום המדינה במשך שניםעשר החדשים שלפני יום הפרסום. 14. הגשת רשימות מועמדים רשימת מועמדים תוגש לידי יושב-ראש הוועדה המרכזית במקום ובמועדים שפורסם עליהם לפי תקנה 13; נבצר מיושב-ראש הוועדה המרכזית לקבל את רשימות המועמדים, ימנה שניים מסגניו מסיעות שונות לשם קבלתן. 15. איחור בהגשת רשימות מועמדים מיד לאחר תום השעה האחרונה שביום האחרון של המועד להגשת הרשימות, כפי שנקבעו בהודעה האמורה בתקנה 13, ייסגרו דלתות הבנין שבו מקבלים רשימות המועמדים; לא תתקבל רשימת מועמדים לאחר עבור המועד לקבלתן אלא מידי באי-כוח רשימות מועמדים אשר כבר נמצאו בבנין לפני סגירת הדלתות. 16. הגשת טופס רשימת מועמדים (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תשס''ב-3) (א) הועדה המרכזית תכין טפסים של חוברות כאמור בתקנה 12 וכל אדם רשאי להשיגם במשרדי הועדה המרכזית בכל יום עבודה, למעט יום שישי בשבוע, בין השעות 8.00 עד 13.00 ובין 14.00 עד 18.00, החל ביום שקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו. (ב) אין למחוק שמות מועמדים בטופס. (ג) אין לשנות בטופס את המספרים הסידוריים שליד שמות המועמדים; עדיפות מועמד להיבחר תהיה לפי סדר הופעת שמו ברשימה. (ד) (ה) (בוטלו) 17. מילוי חוברות (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תשס''ב-3) (א) טופס 4 כאמור בתקנה 12 ייכתב בכתב ברור; ברשימת מועמדים, כתב בלתי ברור שאינו ניתן לפענוח ייחשב כליקוי הניתן לתיקון בהתאם לחוק. (ב) אין לרשום פרטים כלשהם בחלקי הטופס המיועדים לשימוש משרדי בלבד. 17א. בדיקת חוברות רשימות המועמדים (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג) חוברות רשימות המועמדים ייבדקו כאמור להלן: (א) הועדה המרכזית תצלם את רשימות המועמדים באופן שבצילום לא ייראו הכינוי והאות המוצעים לרשימות. (ב) הועדה המרכזית תבדוק אם צורף כתב הסכמה לגבי כל מועמד הרשום ברשימת מועמדים ותציין כל מועמד שכתב ההסכמה שלו לא צורף. (ג) (בוטלה) (ד) (1) הועדה המרכזית תעביר את רשימות המועמדים המצולמות למיכון אשר יקלוט במחשב כל רשימת מועמדים בנפרד למעט המועמדים אשר לא צירפו כתב הסכמה כנדרש. (2) המיכון יעביר לועדה המרכזית רשימות המועמדים כפי שנקלטו ואשר צויין בהן: (א) כל מועמד אשר שמו מופיע גם ברשימת מועמדים אחרת ובאיזו רשימה; (ב) כל מועמד שלא נתמלאו לגביו תנאי הגיל האמורים בסעיף 6 לחוקיסוד: הכנסת. (ה) (ז) (בוטלו) 18. הסכמת המועמד (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תשס''ב-3) הסכמת המועמד לפי סעיף 57(ט) לחוק תהיה לפי טופס 6 שבתוספת והיא תהווה חלק בלתי נפרד מרשימת המועמדים. 19. התקשרות בין רשימות הודעה על התקשרות בין רשימותמועמדים לפי סעיף 67 לחוק תהיה לפי טופס 7 שבתוספת, ויירשם עליה מועד קבלתה בועדה המרכזית בידי יושב-ראש הועדה המרכזית או שניים מסגניו שימנה לכך. פרק ו': משקיפים 20. מינוי משקיפים (תיקון: תשנ''ו, תשנ''ט) (א) הוגשה רשימת-מועמדים בידי מפלגה שאינה מיוצגת על-ידי סיעה בכנסת היוצאת, רשאי בא-כוחה למנות מטעמה משקיף אחד לועדה המרכזית ומשקיף אחד לכל ועדה אזורית. (ב) מרכז סיעה באזור או ממלא-מקומו רשאי למנות משקיף אחד לועדת-קלפי שבה סיעתו איננה מיוצגת על ידי חבר הועדה. מינוי משקיף ייעשה לפי טופס 8 שבתוספת. (ג) בא-כוח רשימת-מועמדים, כאמור בתקנת-משנה (א), או המשקיף שמונה לועדה אזורית, רשאי למנות משקיף אחד לכל ועדת-קלפי. מינוי משקיף ייעשה לפי טופס 8 שבתוספת. (ד) כתב-מינוי למשקיף בועדה המרכזית או בועדה אזורית יוגש ליושב-ראש הועדה המרכזית, שיאשר את קבלתו לבא-כוח הרשימה; יושב-ראש הועדה המרכזית יודיע על מינוי משקיף בועדה האזורית ליושב-ראש שלה. (ה) - (ו) (בוטלו) (ז) אדם אחד יכול להתמנות כמשקיף מטעם רשימה במספר מקומות קלפי, אשר מספריהם יצויינו בכתב המינוי. (ח) לא יתמנו משקיפים מטעם רשימה אחת יותר משני אנשים למקום-קלפי אחד; בשום זמן מן הזמנים לא יהיה נוכח בישיבת ועדת-קלפי מטעם רשימה אחת יותר ממשקיף אחד. (ט) משקיף יהא רשאי להיכנס למקום הקלפי לאחר רישם פרטיו האישיים בפרוטוקול ועדת הקלפי. פרק ז': מזכירים 21. (בוטלה) (תיקון: תשס''ג) 22. מועמדות למזכירים (א) יושב-ראש הועדה המרכזית יערוך רשימה שמית של מי שהציעו עצמם למזכירי ועדות-קלפי ונמצאו ראויים להתמנות. (ב) הרשימה יכול ותהא ארצית או אזורית, הכל כפי שיחליט יושב-ראש הועדה המרכזית. (ג) הרשימה תהא פתוחה לעיון לפני חברי הועדה המרכזית והמשקיפים, וכל אחד מהם רשאי לערער על מועמדות אדם פלוני לפני יושב-ראש הועדה המרכזית. 23. פסלות מי שאינו כשיר לכהן כחבר ועדת-קלפי פלונית לא יהא כשיר לכהן בה כמזכיר. 24. מינוי מזכירים (תיקון: תשס''ג) (א) מתוך אלה שנמצאו ראויים כאמור ימנה יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם סגניו, מזכירי ועדות קלפי; וכן רשאי יושב ראש ועדה אזורית, אם הוסמך לכך בכתב על ידי יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם סגניו הוא, למנות מזכיר לועדת קלפי כאמור. (ב) רשאי יושב-ראש הועדה המרכזית, אם הוא רואה בכך צורך דחוף, למנות כמזכיר לועדת-קלפי אדם שלא נתמלאו בו התנאים האמורים בתקנה 22. (ג) כתב המינוי יהיה לפי טופס 9 שבתוספת. 25. העברת מזכירים מזכיר יתמנה לועדת-קלפי פלונית; ואולם רשאים יושב-ראש הועדה המרכזית או יושב-ראש ועדה אזורית להעביר מזכיר ממקום-קלפי אחד למקום-קלפי אחר באותו אזור הבחירות, אם יראו בכך צורך. 26. כנסי מזכירים יושב-ראש הועדה המרכזית או מי שהסמיך לכך רשאי להזמין כל אדם אשר שמו נמצא ברשימה השמית האמורה בתקנה 22 או אשר נתמנה מזכיר לועדת-קלפי, להשתתף בכנסים, ימי-עיון או פגישות-הדרכה, ורשאי הוא לקבוע סדרי ההסעה ותשלומי-שכר בגין השתתפות כאמור. 27. שכר המזכירים (תיקון: תשנ''ו) הועדה המרכזית רשאית לקבוע מכסת-שכרם של המזכירים בועדות הקלפי ואת דרכי-תשלומו, וכן רשאית היא לקבוע סדרי-הסעתם ממקומות-מגוריהם אל מקומות הקלפי וחזרה, או לקבוע כי הוראות תקנה 36(ב) יחולו גם על מזכירי ועדות הקלפי, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 28. תפקידי מזכיר (תיקון: תשל''ז, תשס''ג) במסגרת תפקידו של מזכיר ועדת הקלפי לפי החוק עליו - (1) לעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר והציוד והעברתו למקום הקלפי; (2) לשמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי; (3) לרשום את הפרוטוקולים ולמלא את הטפסים והגיליונות אשר על ועדת הקלפי לערכם; (4) לארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי ולהילוות להעברתו ומסירתו לועדה האזורית; (5) להוסיף את חתימתו על הפרוטוקול של ועדת הקלפי. פרק ח': פרוטוקולים וחומר-ההצבעה 29. פרוטוקולים (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) הוועדה המרכזית תספק טפסים לפרוטוקולים שלהלן: (1) זכרוןדברים של הוועדה המרכזית על סיכום תוצאות הבחירות וחלוקת המנדטים (טופס 10 שבתוספת); (2) (בוטלה) (3) פרוטוקול ועדת קלפי על תוצאות ההצבעה באזור הקלפי (טופס 12 שבתוספת); (4) פרוטוקול ועדת קלפי בדבר פסילת קולות (טופס 13 שבתוספת). 30. מעטפות הצבעה (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תש''ס, תשס''ב-3, תשס''ה) מעטפותהצבעה יסופקו על-ידי הוועדה המרכזית בלבד, והן יהיו משני סוגים: (1) מעטפת הצבעה לכנסת, מושחרת מבפנים, בגודל 10 על 15 ס''מ בערך, בהתאם לדוגמא שקבע יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו; (2) מעטפות הצבעה חיצוניות להצבעה בקרב חיילים, אסירים ועצירים, בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של ישראל, בבתי-חולים להצבעת בוחרים מוגבלים בניידות, הצבעת מזכירי ועדות קלפי והצבעה בכלי שיט, מנייר בצבע לבן, בגודל 11.5 על 16.5 ס''מ בערך, בהתאם לדוגמה שנקבעה על-ידי יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו. (3) (בוטלה) 31. פתקי הצבעה (תיקון: תשל''ז, תשנ''ו, תש''ס, תשס''ב-3) (א) פתק הצבעה יישא את האות או האותיות, או את הכינוי והאות או האותיות של הרשימה בעברית ותו לא; כמות מסוימת של פתקי הצבעה תישא גם תרגום ערבי של האותיות והכינוי של הרשימה; הפתקים יסופקו בידי הועדה המרכזית. (ב) הגודל, הצבע וההדפסה של הפתקים יהיו כדלקמן: (1) הגודל 7 עד 10 ס''מ לערך; (2) הנייר: נייר לבן 60 גרם; (3) ההדפסה: בצבע שחור כשהכינוי לרשימה מודפס מתחת לאות או לאותיות של הרשימה; השטח המודפס יהיה מ4 על 7 ס''מ עד 6 על 9 ס''מ. (ג) הוועדה המרכזית תספק גם פתקים ריקים בלתי-מודפסים שיהיו בהתאם לקביעתה, בגודל ובצבע כאמור. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) אין הבוחר חייב להשתמש דווקא בפתק שסופק על-ידי הוועדה המרכזית; רשאי הוא להביא עמו פתק מבחוץ, ולהשתמש בו לצורך הצבעה, ובלבד שהפתק יהיה על פי דוגמה שאישרה הוועדה המרכזית ועליו אות או אותיות או כינוי ואות או אותיות של הרשימה, בעברית בלבד או בעברית עם תרגום לערבית. פרק ט': סדרי-ההצבעה 32. הספקה לוועדה אזורית כל ועדה אזורית תקבל עד היום החמישי לפני יום הבחירות את החומר והציוד הדרושים ביום הבחירות לוועדות הקלפי שבאזורה לשם ביצוע הבחירות. 33. מסירת חומר ההצבעה לועדות הקלפי (תיקון: תשמ''א, תשמ''ד, תשנ''ו, תשס''ב-3) (א) לא יאוחר מיומיים לפני הבחירות תמציא הועדה האזורית את חומר ההצבעה וציוד ההצבעה המפורטים בתקנת משנה (ב) (להלן ציוד ההצבעה) לכל ועדות הקלפי שבאזורה באופן ובדרך שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית; המצאת ציוד ההצבעה תהיה לידי יושבי ראש ועדות הקלפי, ובהעדר יושב ראש ועדה - לידי מזכיר הועדה; הועדה האזורית תקבע את הסדרים הדרושים למסירת ציוד ההצבעה. (ב) וזה ציוד ההצבעה: (1) שני עותקים של רשימת הבוחרים המתייחסת לאותו אזור קלפי; (2) זהותו כאמור בתקנה 60; (3) החלטת הועדה המרכזית בדבר ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי (טופס 1); (4) קלפי העשויה עץ או חומר אחר שמידותיה ומבניה אושרו בידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו; (5) מנעול לצורך סגירת הקלפי; המנעול יהיה מנעול בטחון הניתן לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו חרוט מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול; (6) פרגוד אחד או שניים לצורך התקנת תא ההצבעה, תאי ההצבעה, כפי שקבע יושב ראש הועדה המרכזית; (7) מדף להחזקת פתקי הצבעה בכל תא הצבעה; (8) (בוטלה) (9) חותמת ''פתק כפול'', שנקבעה בידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו; (10) מעטפות הצבעה; (11) פתקי הצבעה לכל רשימות המועמדים שאושרו; (12) פתקי הצבעה ריקים; (13) טפסי פרוטוקול לקביעת תוצאות ההצבעה בקלפי; (14) טפסי פרוטוקול בדבר פסילת קולות; (15) גליונות ספירת הקולות; (16) עותק אחד של החוק, של תקנות אלה ושל הוראות הועדה המרכזית; (17) הציוד המשרדי הדרוש; (18) נייר אריזה ומעטפות אריזה; (19) נרות, גפרורים; (20) המודעות הרשמיות שיש להדביק בכניסה למקום הקלפי ובתא ההצבעה; (21) קרש שיפודים לצורך ספירת פתקי ההצבעה. 34. אופן אריזת החומר; תוכן החבילות החומר בשביל ועדות הקלפי יגיע לוועדות האזוריות ארוז בחבילות-חבילות; על גבי כל חבילה יהיה רשום מספר אזור הקלפי שבשבילו מיועד החומר; הוועדות האזוריות לא יפתחו את החבילות ואת הקלפיות ולא ישנו מתוכן החומר; הציוד שבכל חבילה, לרבות פתקי ההצבעה, המעטפות להצבעה, גליונות ספירת הקולות, והפרוטוקולים בדבר פסילת קולות יהיה מותאם בכמותו למספר הבוחרים שבכל קלפי וקלפי; הוועדה האזורית תמציא את החבילות לוועדות הקלפי כפי שנתקבלו על-ידיה. 35. רציפות פעולתה של הוועדה האזורית (תיקון: תשס''ט) ביום הבחירות תפעל הוועדה האזורית ברציפות החל משעה 5:00 בבוקר עד להעברת חומר הבחירות שנתקבל מוועדות הקלפי אל הוועדה המרכזית. 36. הגשת עזרה לועדות הקלפי (א) הועדה האזורית תגיש לועדות הקלפי את כל העזרה הדרושה לארגון הצד הטכני של עבודתן ביום הבחירות; חברי הועדה האזורית יבקרו ביום הבחירות במקומות הקלפי לשם הגשת עזרה כאמור. (ב) הועדה האזורית תדאג, בין השאר, להסעת חברי ועדות הקלפי - (1) אל מקומות הקלפי שבהם הם מכהנים כחברי ועדות הקלפי, אם המקום נמצא מחוץ לגבולות מקום-מגוריהם; (2) אל מקומות הקלפי שבהם עליהם להצביע כבוחרים, ובחזרה; (3) אל משרדי הועדה האזורית, כשהם מעבירים אליה, אחרי גמר ההצבעה, את כל חומר הבחירות. 37. ביקורת פתיחת מקומות הקלפי (תיקון: תשנ''ו, תשס''ג) (א) הועדה האזורית תוודא ביום הבחירות, תוך שעה מהמועד הנקוב לפתיחת הקלפיות, אם כל ועדות הקלפי הופעלו כדין. (ב) מינה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי כאמור בסעיף 24(ט1) לחוק, יכהן אותו חבר או מזכיר עד שיהיה נוכח מנין חוקי כאמור בסעיף 24(ט) לחוק. 38. (בוטלה) (תיקון: תשמ''א) 39. מהלך ההצבעה ועדת הקלפי תחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי בכפוף להוראות החוק והתקנות ולהוראותיה של הועדה המרכזית. 40. קבלת החלטות החלטות ועדת הקלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה. 41. הציוד (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) ביום הבחירות יימצא במקום הקלפי כל החומר הדרוש להצבעה שהועבר ליושבראש ועדת הקלפי בהתאם לתקנה 33; נוסף לכך יימצאו בו: (1) שולחן אחד שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי והמזכיר, עם כסאות או ספסלים לחברי הועדה, באופן שחברי הועדה יוכלו לפקח על כל בוחר הנכנס לתא ההצבעה או היוצא ממנו; מצד שני של השולחן, ממול חברי הועדה, תעמוד הקלפי כך שהחריץ בה יימצא בגובה שאינו נמוך מגובה פני השולחן; (2) שולחן שני ומספר כסאות או ספסלים המיועדים למשקיפים; (3) תא ההצבעה לצורך הצבעת הבוחרים שיותקן באמצעות פרגוד בפינת החדר מול שולחנותיהם של חברי הועדה והמשקיפים; התא יסתיר את הבוחר מעיני הזולת באופן שיוכל להכניס את פתק ההצבעה למעטפת ההצבעה בחשאיות גמורה; בתא ההצבעה יימצאו ערוכים, על מדף מיוחד או על שולחן, לפי האלף-בית, פתקי ההצבעה של כל רשימות המועמדים, פתקי-הצבעה ריקים ועפרון; אין לשים בתא את כל כמות הפתקים בבת-אחת, אלא כמות מסויימת שווה לכל הרשימות; יש לבדוק לפחות אחת לשעה את מלאי הפתקים בתא ולהוסיף פתקים במידת הצורך. 42. שמירת הסדר יושב-ראש הוועדה ישמור על הסדר במקום הקלפי; הוא רשאי להרחיק אדם המתנהג שלא כשורה, ואדם זה לא יחזור למקום הקלפי אלא ברשות היושב-ראש בלבד; אין להפעיל כוח זה כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע במקום מלהשתמש בזכותו זו. 43. איסור תעמולה (תיקון: תשנ''ו, תשס''ו) (א) במקום הקלפי ובמרחק שנקבע בסעיף 126(5) לחוק אסורים כל תעמולה בכתב, בעל-פה או בצורה אחרת, או הכנסה או חלוקה של חומר בדפוס או בכתב הקשור לתעמולת בחירות, לרבות פתקי הצבעה, בידי מי שאינו מוסמך לכך; ועדת הקלפי תדאג לשמירת האיסור האמור במקום הקלפי ומחוצה לו עד המרחק האמור. (ב) לא יימצא במקום הקלפי ובמרחק שנקבע בסעיף 126(5) לחוק כל חומר-תעמולה, מודעות כלשהן, כרזות וכדומה, פרט למודעות רשמיות של הוועדה המרכזית, הוועדה האזורית וועדת הקלפי. 44. הצגת תמונות במקום הקלפי (תיקון: תשנ''ו) במקום הקלפי יוצגו רק תמונותיהם של נשיא המדינה ובנימין זאב הרצל. 45. איסור שיחות חברי ועדת הקלפי, המזכיר והמשקיפים יימנעו מלנהל שיחות כלשהן עם האנשים המבקשים להצביע, פרט לשיחות של חברי הוועדה הכרוכות בזיהויים של המצביעים ובמהלך ההצבעה. 45א. איסור שימוש בטלפונים ניידים, ברדיו ובטלוויזיה (תיקון: תשנ''ט, תשס''ט) ביום הבחירות, בשעה שבה מצוי מצביע בקלפי ובעת ספירת הקולות, לא ישוחח אדם ממכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, אלא לצורך ניהול ההצבעה בקלפי או במקרי חירום, ולא יפעיל אדם בחדר כאמור מכשיר רדיו או טלוויזיה. 46. סדרנים (תיקון: תשל''ז) הופקד סדרן במקום קלפי יקבל מאת הוועדה האזורית כתב-מינוי לפי טופס 14 שבתוספת; כתב המינוי יהיה חתום בידי יושב-ראש הוועדה האזורית או שניים מסגניו; הסדרנים יהיו כפופים להוראות יושב-ראש ועדת הקלפי והם יושיטו כל עזרה שתידרש. 47. שעות הצבעה מקוצרות (א) לענין סעיף 72(א) לחוק יקבע יושב-ראש הוועדה המרכזית בהתייעצות עם סגניו את הישובים שמספר הזכאים להצביע בהם אינו עולה על 350 ויודיע על כך לוועדה האזורית. (ב) לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות יודיע יושב-ראש הוועדה האזורית הממונה על אזור הקלפי, לציבור בכל ישוב הנוגע לענין, על החלטת יושב-ראש הוועדה המרכזית כאמור, בדרך המקובלת לפרסומים באותו ישוב. 48. התאמת שעונים (תיקון: תשמ''א, תשנ''ו, תשס''ב-3) שעה אחת לפני תום שעות ההצבעה, כלומר בשעה 7 או 9 בלילה, הכל לפי הענין, יתאמו חברי הוועדה ביניהם את שעוניהם. 49. הצבעה לאחר סגירת מקום הקלפי (א) הגיעה השעה לסגירת מקום הקלפי ומחכים עוד אנשים עליד הכניסה לשם הצבעה, יש להכניס אליו את כולם בבת-אחת, לנעול את הדלתות ולאפשר להם להצביע. (ב) אם בגלל צרות המקום אי-אפשר להכניס לתוך מקום הקלפי את כל הבוחרים המחכים כאמור בתקנת משנה (א), יאופשר להם לחכות לתורם בתוך שטח מוגדר ליד הכניסה המשתרע על 200 מטרים מרובעים; לאנשים אלה יינתנו פתקי-המתנה הנושאים את חתימתו של יושב-ראש ועדת הקלפי ומספר סידורי שיירשם בפרוטוקול; המחכים ייכנסו למקום לשם הצבעה לפי המספר הסידורי שבפתק ההמתנה. (ג) אחרי סגירת הדלתות אין להכניס עוד שום אדם לתוך מקום הקלפי. 50. בדיקת מקום הקלפי וציודו והחתמת מעטפות ההצבעה (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) (א) על כל חברי ועדת הקלפי, לרבות יושבראש הוועדה וסגנו, ועל מזכיר ועדת הקלפי, להופיע במקום הקלפי לפחות חצי שעה לפני השעה שבה יש לפתוח את מקום הקלפי, להשלמת הסידורים הטכניים. לענין זה - (1) יבדקו הם, בין היתר, אם כל הריהוט והציוד נמצאים במקום הקלפי, אם תא ההצבעה הותקן באופן המבטיח חשאיות ההצבעה, ואם השולחנות והקלפי סודרו כהלכה; (2) ידאגו לכך שבתא ההצבעה יושמו לפי סדר האלף-בית, פתקי-הצבעה לכל הרשימות המשתתפות בבחירות, שלכל רשימה יהיה צרור לחוד, ושאחרי הפתקים המודפסים יהיה מונח צרור פתקי-הצבעה ריקים; (3) יספרו את מעטפות ההצבעה שסיפקה הועדה האזורית וירשמו את מספרן בפרוטוקול; (4) יבדקו אם בין המעטפות נמצאות מעטפות פסולות, ואם כן - יכניסו אותן למעטפת אריזה מיוחדת לפי טופס 15 שבתוספת, וירשמו את מספרן בפרוטוקול; סגירת מעטפת אריזה תיעשה בדבק; על מקום הסגירה יודבק נייר דביק, והיושב-ראש וכל חבר מחברי הוועדה שירצה בכך יחתמו כך שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה עצמה. (ב) יושב-ראש ועדת הקלפי ימנה שני חברים המייצגים סיעות שונות, אם נוכחים כאלה, אשר לפני פתיחת הקלפי יחתמו על מספר מעטפות במשבצת המתאימה לכך, למטה בצד שמאל של המעטפה, לצורך ההצבעה; כן יוסיפו שני החברים לחתום מזמן לזמן על כמויות נוספות של מעטפות, כך שתמיד יהיה מלאי מספיק של מעטפות חתומות לשעות מספר; יש לחתום תמיד בבת-אחת על מספר מעטפות; אם פועל רק חבר אחד מחברי הועדה בועדת הקלפי, מספיקה חתימת-ידו, אך עובדה זו תירשם בפרוטוקול; אין מניעה שבמשך היום יוחלפו החברים הרשאים לחתום על מעטפות, ובלבד שיהיו מסיעות שונות, אם נוכחים כאלה; אין לחתום בנוכחות בוחר על המעטפה שתימסר לו. (ג) את המעטפות החתומות יש להחזיק בקופסה נפרדת; כל חבר הועדה רשאי לבדוק מזמן לזמן אם בקופסה נמצא מלאי מספיק של מעטפות חתומות כאמור. 51. (בוטלה) (תיקון: תשמ''א) 52. הצגת הקלפי לפני התחלת ההצבעה יציג יושב-ראש הועדה את הקלפי לעיני האנשים הנמצאים אותה שעה במקום הקלפי, כשהיא פתוחה וריקה. 53. הנוכחים בעת הצגת הקלפי בזמן הצגת הקלפי הריקה כאמור בתקנה 52 רשאים להיות נוכחים חברי ועדת הקלפי, ובהעדר חבר - ממלא-מקומו, מזכיר ועדת הקלפי, משקיפים מטעם הרשימות שאינן מיוצגות בועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית או ממלאי-מקומם, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כוחו, והשוטרים הדרושים, לדעת ועדת הקלפי, לשמירת הסדר. 54. סגירת הקלפי (תיקון: תשנ''ו) (א) ראו כל הנוכחים שהקלפי ריקה, ינעל אותה היושב ראש מיד, בנוכחותם, במנעול בטחון שסיפקה הועדה המרכזית, באופן שהקלפי לא תהיה ניתנת לפתיחה אלא על ידי שבירת המנעול. (ב) נסגרה הקלפי כאמור, אין ועדת הקלפי רשאית לפתחה אלא עם תום ההצבעה וסגירת מקום הקלפי, ואף זאת לשם ספירת הקולות בלבד. (ג) אין להוציא את הקלפי מתוך מקום הקלפי, ואין להוציא מתוכו את המעטפות ופתקי ההצבעה, כולל המעטפות שהוצאו מהקלפי לשם ספירת הקולות ופתקי ההצבעה שהוצאו ממעטפות אלה. 54א. רישום בפרוטוקול של פעולות פתיחת מקום הקלפי (תיקון: תשמ''א) השעה שבה נפתח מקום הקלפי, ציון קיום הפעולות האמורות בתקנות 50(א)(2) עד (4), 50(ב), 52 ו-54 וכן שמותיהם של חברי ועדת הקלפי, המשקיפים והמזכיר שהיו נוכחים בזמן קיום הפעולות יירשמו בפרוטוקול וחברי הועדה והמזכיר יחתמו סמוך לרישום זה במקום המיועד לכך. 55. זיהוי בוחרים (תיקון: תשנ''ו, תשנ''ט, תשס''ג, תשס''ו) (א) (בוטלה) (א1) מזכיר הועדה יזהה לזהות את הבוחר על ידי השוואת תצלומו של הבוחר המופיע באמצעי הזיהוי שלו לפניו של הבוחר, תוך כדי עיון בפרטי הבוחר (מין, שנת לידה וכיוצא באלה). (ב) בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר או נתלש תצלומו, או שנקרע באופן שאינו מאפשר את זיהויו, אינו רשאי להצביע; כמו כן לא יורשה להצביע בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו לא מצוין שמו. 56. חוסר תצלום אצל נשים (תיקון: תשנ''ט) על אף האמור בתקנה 55, רשאיות להצביע נשים שבפנקסי הזיהוי או תעודות הזהות שלהן חסרים תצלומיהן, כשבמקום התצלום הוטבעה החותמת ''בהיתר שר הפנים''. 57. זיהוי שוטרים תעודת-הצבעה לשוטר, לענין סעיף 95 לחוק, תהיה לפי טופס 16 שבתוספת. 58. בדיקת רשימות הבוחרים (תיקון: תשנ''ט, תשס''ג) אחרי שזיהה מזכיר הועדה את הבוחר כאמור בתקנה 55 או 56, על ועדת הקלפי לברר אם שמו רשום ברשימת הבוחרים שבידה, בהתאם לאמור בתקנה 61. 59. שיבוש אינו שולל זכות הצבעה (תיקון: תשס''ו) (א) שיבוש בנתונים ברשימת הבוחרים אין בו כדי לשלול מהבוחר את זכות ההצבעה, כשאין ספק בדבר זהותו. (ב) אי-התאמה בין הכתובת הרשומה באמצעי הזיהוי של הבוחר לבין הכתובת הרשומה ברשימת הבוחרים אין בה כדי לשלול מן הבוחר את זכות ההצבעה. 60. רשימת הבוחרים וזהותם (תקון: תשמ''א) (א) הבוחרים רשומים ברשימת הבוחרים של אזור הקלפי לפי פרטים אישיים אלה: מספר הזהות, שנת הלידה, שם המשפחה, השם הפרטי, שם אביו או אמו והכתובת; באין לבוחר שם-משפחה, יפורט גם שם אבי-אביו; שמות הבוחרים ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה, כשליד כל שם נקוב מספר סידורי שוטף. על שער רשימת הבוחרים תצויין המלה ''להצבעה''. (ב) לכל ועדת קלפי תסופק, כאמצעי עזר, רשימה נוספת שבה יפורטו השמות שברשימת הבוחרים לפי סדר עוקב של מספרי הזהות שלהם (להלן - זהותון). 61. שלבי הבדיקה ברשימת הבוחרים (תיקון: תשמ''א, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ו) לאחר זיהוי הבוחר תנהג ועדת הקלפי כלהלן: (1) תבדוק אם שם הבוחר רשום ברשימת הבוחרים; נמצא שמו ברשימה יש לאפשר לו להצביע; (2) לא נמצא שם הבוחר ברשימת הבוחרים - יש לבדוק אם מספר זהותו רשום בזהותון; נמצא המספר בזהותון ושמו משובש - יש למצוא את השם המשובש ברשימת הבוחרים ולאפשר לבוחר להצביע ובלבד שאין ספק בדבר זהותו כאמור בתקנה 59; (3) לא נמצא שמו של הבוחר ברשימת הבוחרים גם לאחר ביצוע האמור בפסקה (2), לא תישלל ממנו זכות ההצבעה אלא לאחר שכל חברי הועדה בדקו את רשימת הבוחרים והזהותון; (4) - (6) (בוטלו) 62. (בוטלה) (תיקון: תשס''ו) 63. בתא ההצבעה בוחר אחד בלבד (תיקון: תשנ''ו) (א) בכפוף לאמור בסעיף 75(ב) לחוק, יימצא בתא ההצבעה בעת ההצבעה בוחר אחד בלבד. (ב) ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 19ב שבתוספת את הפרטים הנדרשים בסעיף 75 לחוק; הטופס האמור יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי ויהווה חלק ממנו. 64. זכות הצבעה לפי רישום בלבד (תיקון: תשנ''ו) מצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים, ואין ועדת הקלפי רשאית לדון ולהחליט אם אדם המבקש להצביע זכאי להיות רשום ברשימת הבוחרים אם לאו; אין היא רשאית להעביר את ההכרעה אם לאדם פלוני הזכות להצביע, לועדה האזורית או לועדה המרכזית או לכל רשות אחרת, ואין היא רשאית לדחות את הכרעתה עד לאחר סגירת מקום הקלפי. 65. סגירת המעטפה (תיקון: תשנ''ו) מעטפה שהבוחר מטיל לתוך הקלפי יכולה להיות סגורה בדבק או בלתי-סגורה, כרצון הבוחר, ובלבד שמתוך מעטפה לא סגורה לא ייראה פתק ההצבעה. 65א. הטלת המעטפות לקלפי (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) על הבוחר להטיל לקלפי את מעטפת ההצבעה שקיבל מועדת הקלפי. 66. (בוטלה) (תיקון: תשס''ו) 67. הליכי ההצבעה (תיקון: תשמ''א, תשמ''ד, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג, תשס''ה, תשס''ו) (א) ועדת הקלפי תפעל בעת ההצבעה בדרך זו: (1) הבוחר יגש למזכיר הועדה היושב בקצה השולחן הקרוב ביותר לכניסה; מזכיר הועדה יקבל מידו את אמצעי הזיהוי, יזהה את הבוחר ויחפש את שמו בעותק הראשון של רשימת הבוחרים שבידו, יקרא בקול את שמו, יסמן ברשימה ליד שמו סימן V כסימן שהבוחר ביקש להצביע, ויעביר את אמצעי הזיהוי שלו לאחד מחברי הועדה; (2) חבר הועדה, לאחר שקיבל את אמצעי הזיהוי, ימסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה בידי חברי הועדה כאמור בתקנה 50(ב), ויפנה את הבוחר לתא ההצבעה הפנוי באותה עת, ויעביר את אמצעי הזיהוי לחבר הועדה היושב לידו; (2א) חבר הוועדה המוסר לבוחר את מעטפת ההצבעה יוודא כי מעטפת ההצבעה היא מעטפה רשמית שסיפקה הוועדה המרכזית וכי חתמו עליה שני חברי ועדה כאמור בתקנה 50(ב); נמצא במעטפה פגם כלשהו, תוכנס המעטפה למעטפת אריזה המיועדת למעטפות פגומות כאמור בתקנה 50(א)(4). (2ב) הבוחר שקיבל את מעטפת ההצבעה ילך אל תא ההצבעה ושם ישים בתוך מעטפת ההצבעה פתק של רשימת המועמדים שהוא מצביע בעדה; הבוחר יחזור ויראה לוועדת הקלפי את המעטפה שעליה חתימות שני חברי הוועדה, ויטיל את מעטפת ההצבעה בעצמו לתוך הקלפי. (3) חזר בוחר והטיל את המעטפה לתוך הקלפי, ימחוק חבר הועדה את שמו מהעותק השני של רשימת הבוחרים; המחיקה תיעשה על ידי העברת קו על השורה בה רשומים פרטי הבוחר, מתוך זהירות שלא לפגוע בשורות הסמוכות. (3א) לאחר מחיקת שמו של הבוחר כאמור יחזיר חבר ועדת הקלפי לבוחר את אמצעי הזיהוי שלו. (4) ועדת קלפי הפועלת בהרכב של פחות משלושה חברים, תבצע את התפקידים המתוארים לעיל על ידי המזכיר והחברים הנוכחים. (ב) (בוטלה) 68. בדיקת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה על ועדת הקלפי לבדוק לעתים תכופות אם הפתקים בתא ההצבעה נמצאים מסודרים כדרוש ולא התערבבו אלה באלה; כל חבר ועדת הקלפי וכל משקיף רשאים לבדוק אם מלאי הפתקים לא אזל ואם הפתקים מסודרים כדרוש, ובלבד שבזמן הבדיקה לא יימצא בוחר בתא; בעת הבדיקה יש גם לוודא שהפתקים שבתא לא סומנו או לוכלכו; פתקים שסומנו או לוכלכו יש לסלק מן התא ולארוז אותם במעטפתאריזה לפי טופס 17 שבתוספת. פרק י': תוצאות ההצבעה 69. ספירת הקולות, מקומה ורציפותה מיד עם תום ההצבעה, וללא כל הפסקה, על ועדת הקלפי לספור הקולות ולסכם תוצאות ההצבעה בקלפי; ספירת הקולות תיעשה במקום הקלפי שבו ישבה הועדה בעת ההצבעה. 70. הנוכחים בעת ספירת הקולות בעת ספירת קולות וסיכום תוצאות ההצבעה בקלפי רשאים להיות נוכחים אלה בלבד: חברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית, שר הפנים או באכוחו, משקיפים מטעם רשימות מועמדים, ושוטרים אשר, לדעת הועדה, דרושים להבטחת החומר ושמירת הסדר. 71. מנין המעטפות הריקות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) ועדת הקלפי תספור את מעטפות ההצבעה הריקות שנשארו בידיה בלתי משומשות, תרשום את מספרן בפרוטוקול ותכניסן לתוך מעטפה מיוחדת לפי טופס 18 שבתוספת ותסגור אותה. 72. איסוף פתקי ההצבעה (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) עם תום ההצבעה תאסוף ועדת הקלפי את פתקי ההצבעה שנשארו בתא ותכניסם, יחד עם פתקי ההצבעה שנשארו בידיה בלתי משומשים, למעטפה מיוחדת לפי טופס 18 שבתוספת ותסגור אותה, כך שבמקום הקלפי לא יימצאו שום פתקיהצבעה במפוזר. 73. ספירת המצביעים לפי הרשימות (תיקון: תשמ''א, תשס''ו) (א) עם סיום הפעולות האמורות בתקנות 71 ו72 תקבע ועדת הקלפי: (1) את מספר הבוחרים שביקשו להצביע וליד שמותיהם שבעותק הראשון של רשימת הבוחרים נעשה סימן V כאמור בתקנה 67(א)(1); (2) את מספר הבוחרים שהצביעו בפועל לפי המחיקות שנעשו בעותק השני של רשימת הבוחרים כאמור בתקנה 66(א)(1); (3) את מספר הבוחרים שהצביעו על פי תעודות-הצבעה לשוטר. (ב) הועדה תרשום את המספרים האמורים בפרוטוקול במקום המיועד לכך, ואם המספרים לפי תקנת-משנה (א)(1) והמספרים לפי תקנת משנה (א)(2) אינם זהים, תציין הועדה את חוסר ההתאמה ביניהם בפרוטוקול. 74. פתיחת הקלפי (תיקון: תשמ''א, תשנ''ו, תש''ס, תשס''ב-3) (א) לאחר ביצוע הפעולות האמורות בתקנה 73, על ועדת הקלפי (1) לרשום בפרוטוקול, במקום המיועד לכך, את שמותיהם של חברי הועדה, המזכיר והמשקיפים הנוכחים במקום; (2) לבדוק אם הקלפי סגורה במנעול כאמור בתקנה 54; במקרה שהקלפי איננה סגורה כך - תציין הועדה בפרוטוקול עובדה זו בתוספת הסבר; (3) לפתוח את הקלפי על ידי שבירת מנעול הבטחון; (4) להוציא את מעטפות ההצבעה מתוך הקלפי, לספור אותן ולרשום את מספרן בפרוטוקול במקום המיועד לכך; נתגלתה אי התאמה, תציין הועדה בפרוטוקול עובדה זו; (5) לקבוע אלו מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי כשרות ואלו פסולות; במעטפות הפסולות ינהגו כאמור בתקנה 81; (5א) לרשום על כל פתק הצבעה שיימצא שלא בתוך מעטפת הצבעה: ''נמצא בלא מעטפה''; לחבר פתקים אלה יחד ולארזם במעטפות אריזה כאמור בתקנה 81. (6) לרשום בפרוטוקול, במקום המיועד לכך, את מספר המעטפות הכשרות ואת מספר המעטפות הפסולות. (7) (בוטלה) (ב) לצורך ספירת הקולות יש להתחשב רק במעטפות שהוצאו מן הקלפי, נבדקו ונמצאו כשרות. 75. פתיחת המעטפות וספירת הקולות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג) א) אחרי קביעת מספר המעטפות שהוצאו מהקלפי ונמצאו כשרות, יפתח יושבראש הועדה, או חבר שהוא מינה לכך, כל מעטפה לחוד, יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא בקול רם את האות או האותיות של הרשימה אשר עליו ויראהו לנוכחים; לאחר מכן יושם פתק ההצבעה על השיפוד המיועד לאותה הרשימה שבקרש השיפודים אשר סופק לועדת הקלפי, באופן שהפתקים שניתנו לכל רשימה יימצאו על שיפוד נפרד; יושב-ראש הועדה ימנה לפחות שני חברי הועדה השייכים לשתי סיעות שונות, אשר בעת קריאת הפתקים כאמור ירשמו, כל אחד לחוד, בגליון ספירת הקולות לפי טופס 19 שבתוספת, את הקולות שניתנו לכל רשימה, על ידי סימון קו אחד לכל קול שקיבלה אותה רשימה; הסימון ייעשה במשבצות של הגליון המיועדות לכך; בכל משבצת יסומנו לא יותר מחמישה קווים. (ב) (בוטלה) 76. טיפול במעטפות מותר לפתוח מעטפת הצבעה רק לאחר שפתק ההצבעה מהמעטפה הקודמת נמצא כבר על השיפוד המיועד לו והקול נרשם בגליון ספירת הקולות. 77. פתקים זהים (תיקון: תשנ''ט) (א) נמצאו במעטפה אחת שני פתקי-הצבעה זהים ולא יותר, תחתים הועדה על אחד מהם חותמת ''פתק כפול'', תחבר את שני הפתקים בכמה סיכות חיבור ותנהג בהם כאמור בתקנה 75(א). (ב) ועדת הקלפי תרשום בפרוטוקול מספר המעטפות שהיו בהן יותר מאשר פתק אחד ולא יותר מאשר שני פתקים זהים. 78. סיכום ספירת הקולות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) לאחר רישום כל פתקי ההצבעה בגליון ספירת הקולות ייקבעו תוצאות ההצבעה בקלפי על ידי סיכום מספר הקולות שקיבלו כל רשימה בהתאם לרישום; כל חבר הועדה רשאי לדרוש ביקורת על ידי ספירת הפתקים מחדש, כולם או של רשימה מסויימת. 78א. הטיפול בפתקים כשרים (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג) מיד לאחר סיכום ספירת הקולות תכניס הועדה את פתקי ההצבעה הכשרים למעטפת אריזה לפי טופס 20 שבתוספת; המעטפה תיסגר בדבק ועל מקום הסגירה יודבק נייר דבק; יושב ראש הועדה וכל חבר מחבריה שירצה בכך יחתמו על המעטפה באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה עצמה. 79. פסילת קולות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) ועדת הקלפי תקבע כשרותם או פסלותם של פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה על פי סעיף 78(א) לחוק ועל פי תקנות אלה, ותערוך פרוטוקול בדבר פסילת הקולות על פי טופס 13 שבתוספת. 80. מעטפות פסולות מעטפות אלה יהיו פסולות, בנוסף על המעטפות הפסולות לפי סעיף 78(א) לחוק (1) מעטפה שנמצאה מחוץ לקלפי ושלא הוצאה ממנה; (2) מעטפה שאין עליה חתימות ידיהם של שני חברי ועדת הקלפי או של חבר אחד כאמור בתקנה 50(ב). 81. הטיפול במעטפה פסולה (תיקון: תשל''ז, תשנ''ו, תשס''ב-3) מעטפות פסולות אין לפתחן ואין להביאן בחשבון ספירת הקולות; את מספרן יש לציין בפרוטוקול המתאים ולאחר מכן להכניס אותן למעטפתאריזה, לפי טופס 21 שבתוספת; סגירת מעטפת האריזה תיעשה בדבק; על מקום הסגירה יודבק נייר דביק והיושבראש וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה עצמה; מעטפתאריזה תצורף לפרוטוקול המתאים ותועבר יחד עם כל שאר חומר הבחירות לועדה האזורית; לא נמצאו מעטפות פסולות, תרשום הועדה בפרוטוקול המתאים במקום המיועד לכך: ''אין''. 82. פתקים פסולים (תיקון: תשל''ד, תשנ''ו, תשס''ב-3) פתקי הצבעה אלה יהיו פסולים, נוסף על הפתקים הפסולים לפי סעיף 78(א) לחוק: (1) פתק הצבעה שהוצא ממעטפה שבתוכה נמצא דבר כלשהו זולת הפתק; (2) פתק ריק שאין עליו ולא כלום; (3) פתק הצבעה שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים מאושרת; (4) פתק שעליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות; (5) פתק הצבעה מודפס שאין עליו אות או אותיות של רשימה; (6) פתק שעליו אות או אותיות או כינוי בשפה לועזית בלבד, למעט פתק מודפס שעליו אות או אותיות או כינוי בעברית וערבית יחדיו או פתק מסומן בכתב יד בערבית בלבד; (7) (9) (בוטלו) 82א. (בוטלה) (תיקון: תשס''ב-3) 83. הודעה על פתקי הצבעה פסולים ועדת הקלפי תדאג לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד הכניסה של המבנה שבו נמצא מקום הקלפי ובתוך תאהצבעה, באופן הנראה לעין כל, הודעה מאת יושב-ראש הועדה המרכזית הכוללת את ההוראות שבתקנות 59, 80 ו-82; ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית באמצעות הועדות האזוריות. 84. הטיפול בפתקי הצבעה פסולים (תיקון: תשנ''ו, תש''ס, תשס''ב-3) (א) נמצא פתק פסול במעטפת הצבעה תחזיר אותו ועדת הקלפי למעטפת ההצבעה שממנה הוצא, תרשום על המעטפה את דבר הפסילה וסיבתה ותרשום את הפסילה בפרוטוקול בדבר פסילת הקולות; ועדת הקלפי תנהג באותו אופן אם יימצאו מספר פתקים פסולים במעטפת הצבעה אחת. (א1) אחרי עריכת הפרוטוקול בדבר פסילת קולות כאמור בתקנה 79, תכניס הועדה את מעטפות ההצבעה האמורות בתקנת משנה (א) למעטפתאריזה המיועדת לכך, לפי טופס 21 שבתוספת; המעטפה תיסגר בדבק ועל מקום הסגירה יודבק נייר דביק; היושב-ראש וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה עצמה. (ב) המספר הכולל של הפתקים הפסולים יירשם בפרוטוקול במקום המיועד לכך; לא נמצאו פתקים פסולים, תרשום הועדה במקום המיועד לכך: ''אין''. 85. טופס פרוטוקול אחיד (תיקון: תשמ''א, תשמ''ד, תשנ''ו, תשס''ב-3) (א) ועדת הקלפי תרשום פרוטוקול על פעולותיה, בשני עותקים, בטופס אחיד שסיפקה הועדה המרכזית לפי טופס 12 שבתוספת. (ב) עותקי הפרוטוקול יסופקו בכריכות בשני צבעים שונים; עותק אחד יסומן ''מקור'' והעותק השני יסומן ''העתק''. (ג) הדף כולל את תוצאות ספירת הקולות בכל אחד מעותקי הפרוטוקול יהיה במקור ובשני העתקים; המקור יהיה על נייר כחול, העתק אחד יהיה צהוב וההעתק השני יהיה לבן; ההעתקים יהיו ניתנים לתלישה. (ד) על ההעתק הראשון יצויין שהוא מיועד ליושב ראש ועדת הקלפי או לסגנו, על ההעתק השני יצויין שהוא למידע בלבד. (ה) טעות ברישום בפרוטוקול תתוקן בשני העותקים של הפרוטוקול האמורים בתקנת משנה (א). 86. עריכת הפרוטוקול בשלבים עריכת הפרוטוקול תיעשה באופן רצוף יחד עם ביצוע כל פעולה או קביעת כל פרט הטעונים רישום בפרוטוקול; אין לדחות רישום כל שהוא עד לסגירת מקום הקלפי או תום ההצבעה. 87. רישום הרכב ועדת הקלפי (תיקון: תשמ''א) בעמוד הראשון של הפרוטוקול תרשום ועדת הקלפי את הרכבה הסיעתי של הועדה כאמור בהודעת הועדה המרכזית שניתנה לפי תקנה 7 ואת שמו של מזכיר ועדת הקלפי. 88. רישום הערות בפרוטוקול או בכתב נפרד (תיקון: תשס''ג) (א) חברי הועדה, המשקיפים ומזכיר ועדת הקלפי רשאים להוסיף בפרוטוקול את הערותיהם העובדתיות הנוגעות לפעולת הועדה בתוך מקום הקלפי ובמרחק של 25 מטרים ממנו; את ההערות ירשום מזכיר הועדה בפרוטוקול במקום המיועד לכך, ומי שביקש את הרישום יאשר אותן בחתימתידו. (ב) במקום רישום ההערות בפרוטוקול אפשר לצרפן לפרוטוקול בכתב נפרד שיהיה חתום כאמור. 89. צירוף פרוטוקולים פרוטוקול פסילת-קולות יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי בדבר תוצאות ההצבעה. 90. חתימת הפרוטוקול (תיקון: תשס''ג) שני עותקי הפרוטוקול ייחתמו בידי שניים מחברי הועדה לפחות וביניהם יושב ראש הועדה או סגנו, וכן בידי מזכיר הועדה; שאר חברי הועדה וכן המשקיפים רשאים לחתום עליהם. 91. קביעת תוצאות ההצבעה תוצאות ההצבעה ייקבעו בועדת הקלפי לפי מספר הקולות הכשרים על יסוד פתקי ההצבעה הכשרים שהוצאו ממעטפות כשרות אשר נמצאו בקלפי; כלל זה יחול גם כשתהיה אי-התאמה בין המספרים שנרשמו בפרוטוקול. 92. מסירת תוצאות ההצבעה (תיקון: תשנ''ו) משנחתמו שני עותקי-פרוטוקולים כאמור בתקנה 90 ייתלשו מהם ההעתקים המיועדים ליושב ראש הועדה ולסגנו ויימסרו להם. 93. החומר היסודי והחומר הכללי (תיקון: תשנ''ו, תשנ''ט, תשס''ב-3, תשס''ה) מיד עם תום הפעולות המפורטות בתקנות 85 עד 95, יועבר מיד חומר הבחירות מועדת הקלפי אל ועדת הבחירות האזורית, כשהוא מחולק לחומר היסודי ולחומר הכללי וממויין כלהלן: (1) החומר היסודי, שיכלול (א) שני עותקי הפרוטוקול החתומים כדרוש, כשלכל אחד מהם מצורפים גליון ספירת הקולות והפרוטוקול בדבר פסילת הקולות, ותעודות ההצבעה של השוטרים; (ב) שתי רשימות הבוחרים שהועדה השתמשה בהן לצורך ההצבעה; (ג) גיליון פרטי המלווים לפי טופס 19ב שבתוספת; (ד) אישורים בדבר חילופי גברי לפי טופס 3 שבתוספת; (ה) (בוטלה) (2) החומר הכללי, שיכלול - (א) כל מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס חומר הבחירות תוך כדי מהלך ההצבעה, כאמור בתקנות 50, 68, 71, 72, 81 ו-84; (ב) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי ושבהן נמצאו פתקי-הצבעה כשרים; (ג) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי אבל לא נמצאו בהן כל פתקי-הצבעה (מעטפות ריקות); (ד) (בוטלה) (ה) פתקי-הצבעה כשרים שהוצאו מהמעטפות הכשרות, בהפרדה לפי אותיות הרשימות; (ו) (בוטלה) 94. אריזת חומר הבחירות (תיקון: תשל''ז, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ו) (א) החומר היסודי כמפורט בתקנה 93(1) יוכנס למעטפתאריזה לפי טופס 22 שבתוספת, והיא תימסר לועדה האזורית בנפרד מכל חומר אחר, אולם בעת ובעונה אחת עם החומר הכללי כמפורט בתקנה 93(2). (ב) מעטפות ההצבעה הכשרות שבהן נמצאו פתקי הצבעה כשרים יוכנסו למעטפת אריזה נפרדת לפי טופס 23 שבתוספת; מעטפת-אריזה זו יחד עם מעטפות האריזה הנזכרות בתקנה 93(2)(א) ייצררו בצרור אחד, שייסגר בנייר דביק; היושב-ראש וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מן החתימה תהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על הצרור עצמו. 95. האחראים להעברת החומר יושב-ראש ועדת הקלפי ידאג להעברת כל חומר הבחירות האמור, החומר היסודי והחומר הכללי, לועדה האזורית; ההעברה תבוצע על ידי חברי הועדה משתי סיעות שונות, אם אותה שעה נוכחים נציגים של יותר מסיעה אחת ועל ידי מזכיר ועדת הקלפי. שאר חברי הועדה והמשקיפים רשאים להילוות אל חברי הועדה שעליהם הוטלה ההעברה; אחד מחברי הועדה שהשתתף בהעברה יקבל כתב-אישור על קבלת חומר מאת הועדה האזורית; האישור יינתן על גבי טופס 24 שבתוספת והעתק מהאישור יישמר בידי הועדה האזורית. 96. קבלת חומר על ידי הועדה האזורית (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) הועדה האזורית תבדוק בזמן קבלת החומר אם במעטפות האריזה נמצא כל החומר היסודי הנזכר בתקנה 93(1), והיא רשאית לבדוק את החומר הכללי הנזכר בתקנה 93(2). 97. רישום התוצאות בוועדה האזורית (תיקון: תשמ''ד, תשנ''ו, תשס''ג, תשס''ו) (א) הועדה האזורית תרשום את תוצאות ספירת הקולות של ועדות הקלפי על יסוד הפרוטוקולים של ועדות הקלפי המסומנים ''מקור'' והנמצאים במעטפות האריזה הנפרדות (טופס 22) המכילות את החומר היסודי כאמור בתקנה 94(א); (ב) לא נמצא במעטפת האריזה עותק הפרוטוקול שסומן ''מקור'', תפעל הועדה כאמור בפסקה (1) על יסוד עותק הפרוטוקול שסומן ''העתק''. 98. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) 99. ועדת משנה לצורך קבלת החומר (תיקון: תשל''ד) (א) לצורך קבלת חומר הבחירות רשאי היושבראש של ועדה אזורית שבאזורה נמצאים לפחות 250 אזורי-קלפי למנות, לאחר התייעצות עם חברי הועדה, ועדות-משנה לאזורי-קלפי עודפים. (ב) יושב-ראש הועדה האזורית יקבע את אזורי הקלפי שועדת המשנה תטפל בהם. (ג) לכל ועדת-משנה יהיה יושב-ראש שימנה יושב-ראש הועדה האזורית מתוך סגניו או ממלאי-מקומם או חברי הועדה האזורית; בועדת-משנה יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות המיוצגות בועדה האזורית; חבר הועדה האזורית רשאי להשתתף בכל אחת מועדות המשנה. (ד) ועדת-משנה תפעל כועדה אזורית, והיא תשתמש בטפסים המיועדים לשימוש בועדות אזוריות; אולם אחרי סיום פעולתה עליה להעביר מיד את כל החומר לועדה האזורית לעריכת סיכום סופי. 100. העברת החומר לועדה המרכזית (תיקון: תשנ''ו, תשס''ה) (א) מיד עם גמר רישום תוצאות ספירת הקולות של כל הקלפיות באזור תעביר הועדה האזורית לועדה המרכזית את כל החומר כמפורט להלן: (1) (בוטלה) (2) שני עותקים מהפרוטוקולים של כל ועדות הקלפי שבאזור, גליונות ספירת הקולות של ועדות הקלפי והפרוטוקולים של ועדות הקלפי בדבר פסילת הקולות, ותעודות ההצבעה של השוטרים; (3) שתי רשימות הבוחרים שהיו בשימוש ביום הבחירות בכל ועדות הקלפי שבאזור; (4) החומר הכללי, כמפורט בתקנה 93(2), של כל ועדות הקלפי שבאזור. חומר זה יועבר למרכז הלוגיסטי של הועדה המרכזית; (ב) העברת כל החומר המפורט בתקנת-משנה (א) תיעשה על ידי יושב-ראש הועדה האזורית או שני חברי הועדה שנתמנו על ידיו; חברים אחרים של הועדה האזורית רשאים להצטרף אליהם בעת העברת החומר. (ג) החומר יימסר לועדה המרכזית או למרכז הלוגיסטי של הועדה המרכזית; כנגד אישור בכתב על קבלתו. 101. (בוטלה) (תיקון: תשס''ה) 102. דין ועדת משנה הוראות תקנה 101 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על ועדות משנה שהוקמו לפי תקנה 99. 103. שמירת הסדר והבטחת החומר בעת העברתו הוועדה האזורית תקיים מגע מתמיד עם מפקח המשטרה שבאזור לשם שמירת הסדר במקומות הקלפי ובוועדות האזוריות ולשם אבטחת חומר הבחירות במקומות הקלפי ובזמן העברתו למשרד הוועדה האזורית וממנה אל הוועדה המרכזית, והמשטרה תושיט לה את העזרה הדרושה לכך. 104. קבלת החומר על-ידי הוועדה המרכזית בזמן קבלת החומר בועדות האזוריות תבדוק הועדה המרכזית, באמצעות ועדות קבלה כאמור בתקנה 124, אם נתקבל החומר מכל ועדות הקלפי שבאזור כמפורט בתקנה 100(א). פרק י''א: הבחירות בקרב חיילים (תיקון: תשל''ז) 104א. שעות ההצבעה של חיילים (תיקון: תשל''ז) שעות ההצבעה בקלפיות לחיילים ייקבעו בידי יושב-ראש הועדה המרכזית לפי המלצת ראש-המטה הכללי או בא-כוחו; הודעה עליהן תפורסם בדרך שתיקבע בידי ראש-המטה הכללי או בא-כוחו. 104ב. ועדה לספירת קולות חיילים וימאים (תיקון: תשל''ז, תשמ''ד) יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו ימנו ועדת משנה לצורך קבלת הקלפיות, בדיקת קולות החיילים וספירתם, לרבות קיום הפיקוח השוטף על ביצוע הבדיקה והספירה כמפורט בתקנה זו. 104ג. העברת הקלפיות (תיקון: תשמ''ד) (א) ועדות הקלפי הפועלות לפי סעיף 90(ה) לחוק יעבירו את הקלפיות המיוחדות לחיילים אחרי נעילתן ומיד עם תום ההצבעה, במישרין לידי הועדה המרכזית. (ב) ועדת המשנה תקבל את הקלפיות והן יסומנו בסימון שהיא תקבע. (ג) ועדת המשנה תנהל פרוטוקול של כל פעולותיה ותעביר את הפרוטוקול עם סיום עבודתה לידי הועדה המרכזית. 104ד. בדיקת המעטפות (תיקון: תשמ''ד, תשנ''ו, תשס''ב-3) (א) עובדי הועדה המרכזית יפתחו את הקלפיות ויוציאו מהן את מעטפות ההצבעה החיצוניות. (ב) לאחר מכן יבדקו אנשי המרכז למיכון משרדי, לפי הרישומים על גבי המעטפה החיצונית, אם מי ששמו רשום על גבי המעטפה הוא בעל זכות לבחור. (ג) בתום הבדיקה האמורה יבדקו עובדי הועדה המרכזית לפי השם הרשום על גבי המעטפה אם החייל לא הצביע גם בקלפי הרגילה שבה נכלל שמו לפי הרשום בפנקס הבוחרים. (ד) מעטפה של חייל אשר שמו אינו רשום בפנקס הבוחרים או אשר הצביע יותר מפעם אחת, תועבר סגורה לידי ועדת המשנה ואין לפתחה אלא לפי החלטתה של ועדת המשנה; החליטה ועדת המשנה כי אין מקום לפסול את המעטפה, תיפתח המעטפה החיצונית, והמעטפה הפנימית תועבר לועדת הספירה להמשך פעולתה כאמור להלן; החליטה ועדת המשנה על פסילת המעטפה בשל טעם כמפורט בתקנת משנה (ג), תערוך על כך פרוטוקול והמעטפות יושמדו לפי החלטתה. (ה) בשלב הבא יפתחו עובדי הועדה המרכזית את המעטפות החיצוניות ויסדרו את המעטפות הפנימיות בקופסאות כדי להכינן לספירה. (ו) את המעטפות הפנימיות תעביר ועדת המשנה לועדות ספירה. 104ה. ועדות ספירה (תיקון: תשמ''ד) (א) לצורך מנין הקולות תמנה ועדת המשנה ועדות ספירה, במספר הדרוש, אשר כל אחת מהן תהיה מורכבת משלושה חברים שתאשר ועדת המשנה מבין הסיעות המרכיבות את ועדת המשנה; אחד מחברי ועדת הספירה יתמנה ליושב ראש שלה. (ב) ההרכב הסיעתי של ועדת ספירה יהיה באותה מתכונת שנקבעה לענין ועדות הקלפי, בהחלטתה של הועדה המרכזית לפי סעיף 21 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ג) ועדת המשנה תקבע מזכיר לכל ועדת ספירה שירכז את עבודת הועדה ומעמדו ותפקידו יהיה כתפקיד מזכיר ועדת קלפי, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 104ו. ספירת קולות החיילים (תיקון: תשמ''ד) (א) ועדת ספירה תנהל פרוטוקול על ספירת הקולות שייחתם ביד כל חבריה, ותעבירו בסיום עבודתה לידי ועדת המשנה; טופס הפרוטוקול בנוסח אחיד יסופק עלידי הועדה המרכזית. (ב) המעטפות החיצוניות יישמרו עד תום הספירה ולא יושמדו אלא לפי החלטתה של ועדת המשנה. (ג) בכל ענין שלא פורט בתקנה זו תפעל ועדת ספירה בעת ביצוע תפקידה כועדת קלפי, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ד) כל השגה של חבר בועדת ספירה תירשם בפרוטוקול של ועדת הספירה ותובא להכרעתה של ועדת המשנה. (ה) תקנות 75 עד 92 יחולו על ספירת קולות החיילים בשינויים המחוייבים לפי הענין ובמקום ''ועדת קלפי'' האמורה בהן קרי: ''ועדת ספירה'', ואולם לא ייפסלו מעטפה או קול לפי תקנה 79, אלא על דעת ועדת המשנה שתירשם בפרוטוקול והסמכות הנתונה בתקנה 78 לחברי ועדת קלפי תהיה גם לחברי ועדת המשנה. (ו) ועדת המשנה, באישור יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, תכין תדריך בכתב בדבר סדרי עבודתן של ועדות הספירה. פרק י''א1: בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר (תיקון: תשמ''ח) 104ז. הגדרות (תיקון: תשמ''ח, תשס''ט) בפרק זה - ''ועדת קלפי'' - ועדת קלפי שמונתה לפי סעיף 116ג לחוק; ''קלפי'' - ארגז קרטון ובו מכסה (להלן - מכסה הקלפי) הניתן לנעילה במנעול (להלן - מנעול המכסה); במכסה הקלפי חריץ להכנסת מעטפות ולוחית קרטון לכיסוי החריץ (להלן - מכסה החריץ) הניתנת לנעילה. באחד מצדי הקלפי תא מיועד לאחסון פרוטוקולים ורשימות מצביעים. 104ח. הכנה להצבעה (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תשס''ב-3) לפני התחלת ההצבעה תעשה ועדת הקלפי (להלן בפרק זה הועדה) את הפעולות הבאות: (1) תכין ותבדוק את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה באופן תקין ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה והימצאות מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים בתא ההצבעה; (2) תבדוק אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה החיצוניות כשרות; נמצאו מעטפות פגומות, תכניסן למעטפת אריזה מיוחדת; את מעטפת האריזה תסגור בנייר דבק וחברי הועדה יחתמו עליה באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק והחלק השני על גבי המעטפה עצמה; (3) שניים מחברי הועדה יחתמו על מעטפות ההצבעה במשבצת המיועדת לכך ויניחו את המעטפות החתומות בקופסה המיועדת לכך; (4) תבדוק שהקלפי ריקה ותאפשר גם לנוכחים האחרים במקום לערוך בדיקה כאמור, תנעל את מכסה הקלפי במנעול בטחון המיועד לכך, ותניח את הקלפי על השולחן שלידו הם יושבים. 104ט. סדרי ההצבעה (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ט) לאחר זיהויו של הבוחר כאמור בסעיף 74 לחוק תיערך ההצבעה על פי סדר הפעולות הבא: (1) אחד מחברי הועדה ירשום את שם הבוחר ברשימת המצביעים בעותק אחד של הפרוטוקול שנערך לפי הוראות תקנה 104י; (2) הועדה תמסור לבוחר מעטפת הצבעה אחת חתומה כאמור בתקנה 104ח; (3) הבוחר ייכנס לתא הצבעה ושם ישים פתק הצבעה לתוך מעטפת הצבעה ויחזור לועדת הקלפי; (4) הבוחר יקבל מאת הועדה מעטפת הצבעה חיצונית מאלה שסיפקה הועדה המרכזית וישים בעצמו את מעטפת ההצבעה בתוכה; (5) אחד מחברי הועדה יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית, במשבצות המיועדות לכך, את שם המצביע, שם אביו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומענו לפי הרשום בתעודת הזהות שלו; (6) 2 מחברי הוועדה יחתמו על מעטפת ההצבעה החיצונית במקום המיועד לכך והבוחר יסגרנה בהדבקה; (7) הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי; (8) (בוטלה) (9) אחד מחברי הועדה ירשום את שמו של הבוחר ברשימת המצביעים שבפרוטוקול השני ויחזיר לבוחר את אמצעי הזיהוי שלו. 104י. ניהול פרוטוקול (תיקון: תשמ''ח) הועדה תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה בשני עותקים; הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס 27א שבתוספת; עם תום ההצבעה יחתמו חברי הועדה על שני עותקי הפרוטוקול. הועדה תנהל פרוטוקול נפרד לכל בית סוהר או בית מעצר שבו נערכה ההצבעה; מזכיר הועדה יערוך את הפרוטוקול. 104יא. הודעה על פתקי הצבעה פסולים (תיקון: תשמ''ח) הועדה תדאג לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד הכניסה למקום הקלפי, באופן הנראה לעין כל, הודעה מטעם יושב ראש הועדה המרכזית על פתקי הצבעה פסולים כאמור בתקנה 83; ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית יחד עם חומר הבחירות. 104יב. קלפי (תיקון: תשמ''ח) היתה הקלפי ניידת, בין אגפים של אותו בית סוהר או בית מעצר או בין בתי סוהר או בתי מעצר (להלן בסעיף זה מתקן), תפעל הועדה כלהלן: (1) תרשום בפרוטוקול את שעת תחילת ההצבעה, שעת סיום ההצבעה ומספר המצביעים בכל אגף או מתקן; (2) הסתיימה ההצבעה במתקן או באגף, תפעל הועדה כדלקמן: (א) תרשום בפרוטוקול את שעת סיום ההצבעה ואת מספר המצביעים באותו מתקן או אגף; (ב) תרשום בפרוטוקול את מספרי שני מנעולי הבטחון המיועדים לנעילת מכסה החריץ; (ג) תכניס את הפרוטוקול ואת רשימת המצביעים לתוך התא המיועד לכך בקלפי; (ד) תכסה את חריץ הקלפי במכסה החריץ ותנעל את מכסה החריץ במנעולים שמספרם נרשם בסעיף קטן (ב) לעיל; (ה) תארוז את מעטפות ההצבעה, המעטפות החיצוניות ופתקי ההצבעה. (3) הקלפי תועבר לאגף או למתקן הנוסף בליווי צמוד של חברי הועדה ושוטר או סוהר; (4) באגף או במתקן הנוסף תפעל הועדה כאמור בתקנה 204ח (1) עד (3); מזכיר הועדה ישבור את מנעולי מכסה החריץ לעיני חברי הועדה וירשום את מספרי המנעולים בפרוטוקול וכן ירשום את תחילת שעת ההצבעה. 104יג. נעילת הקלפי והעברתה לועדה המרכזית (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ט) (א) בתום שעות ההצבעה שנקבעו, ואחרי סיום ההצבעה, תפעל הועדה כלהלן: (1) תסיים את עריכת הפרוטוקול וחבריה יחתמו עליו; לא חתם אחד מהם, יציין יושב ראש הועדה את הסיבה לכך, והפרוטוקול לא ייפסל בשל כך; (2) עותק אחד של הפרוטוקול ושל רשימת המצביעים יוכנס לתוך הקלפי; את העותק ישמור בידיו יושב ראש הועדה; (3) תנעל את הקלפי כאמור בתקנה 104יב(2); (4) תארוז את הציוד וחומר ההצבעה שנותר ללא שימוש כהוראות תקנה 93(1) ו-(2), בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ב) מיד עם גמר הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) תועבר הקלפי ישירות לועדה האזורית, אלא אם כן קבע יושב ראש הועדה המרכזית אחרת בליווי שניים מחברי הועדה לפחות, שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה וכן שוטר מלווה. הועדה האזורית תעביר את החומר, ללא דיחוי, לועדה המרכזית. 104יד. ספירת קולות אסירים ועצירים (תיקון: תשמ''ח) הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו גם על ספירת קולות אסירים ועצירים בשינויים המחוייבים לפי הענין. פרק י''א2: בחירות בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של ישראל (תיקון: תשנ''ב) 104טו. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ט) 104טז. ספירת קולות מצביעים (תיקון: תשנ''ב) הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו גם על ספירת קולות המצביעים בקלפיות המיוחדות בנציגויות בשינויים המחוייבים לפי הענין. 104יז. הודעה על זכות הצבעה, מינוי אחראים ופרוטוקול (תיקון: תשנ''ב, תשנ''ט) הודעה על זכות הצבעה כאמור בסעיף 116י(ד) לחוק תיעשה לפי טופס 26ב שבתוספת; מינוי האחראים ייעשה לפי טופס 26א שבתוספת; פרוטוקול ההצבעה ייערך לפי טופס 27ב שבתוספת. פרק י''א3 - בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ג) 104יח. בתי חולים ומוסדות מוכרים (תיקון: תשנ''ו, תשס''ג) ברשימת בתי החולים כאמור בסעיף 116יג(ב) לחוק והמוסדות שהוכרו כאמור בסעיף 116יז1 לחוק יפורטו שם בית החולים או המוסד המוכר, מספר המיטות בו, תיאור המבנים שלו, פירוט הקומות והביתנים שבהם משוכנים מאושפזים בבית החולים או השוהים במוסד המוכר, שם פרטי ושם משפחה של מנהל בית החולים או מנהל המוסד המוכר ומספרי הטלפון שלו בעבודה ובבית. 104יט. הכנות להצבעה וסדריה (תיקון: תשנ''ו, תשנ''ט, תשס''ג) (א) בתקנה זו, ''קלפי'' - כמשמעותה בתקנה 33(ב)(4) או בתקנה 104ז. (ב) הוראות תקנות 104ח עד 104יג יחולו גם על הבחירות בבתי חולים ובמוסדות המוכרים, בשינויים המחוייבים לפי הענין וכן בשינויים אלה: (1) בנוסף על זיהוי לפי סעיף 74 לחוק, ימסור המאושפז, שוהה במוסד מוכר כאמור בסעיף 116יז1 לחוק (להלן - שוהה במוסד מוכר) או בוחר כאמור בסעיף 116יג(א1) לחוק ועדת הקלפי אישור בכתב כאמור בסעיף 116טו לחוק בדבר היותו מאושפז, שוהה במוסד מוכר או בדבר זכאותו להצביע; האישור יהיה לפי טופס 25א שבתוספת; האישור יוחזר למאושפז, לשוהה במוסד מוכר או לבוחר בתום הצבעתו לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו. (2) ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה לפי טופס 25ב שבתוספת. 104כ. ספירת קולות מאושפזים (תיקון: תשנ''ו, תשס''ג) הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו על ספירת קולות המאושפזים והשוהים במוסד מוכר, בשינויים המחויבים לפי הענין. פרק י''א4: בחירות בקלפיות המיועדות לאנשים המוגבלים בניידות ולשוהות במקלטים (תיקון: תשס''א) 104כא. מסירת רשימת המקלטים (תיקון: תשס''א) ברשימת המקלטים כאמור בסעיף 68ב(ג) לחוק יפורטו: מספר המקלטים, שם הישוב שבו מצוי כל מקלט, מספר השוהות בכל מקלט, שם פרטי ושם משפחה של מנהלת המקלט ומספרי הטלפון שלה בעבודה ובבית. 104כב. אישור הצבעה (תיקון: תשס''א) אישור ההצבעה לשוהה במקלט כאמור בסעיף 68ב(ד) לחוק יהיה לפי טופס 26ג שבתוספת. 104כג. מזכיר נוסף (תיקון: תשס''א) לכל ועדת קלפי בקלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף 68א לחוק ימונה מזכיר נוסף, שעבודתו תיוחד למצביעים לפי פרק זה (להלן - המזכיר הנוסף). 104כד. ציוד מיוחד לועדת קלפי (תיקון: תשס''א) לועדת קלפי כאמור יסופק ציוד נוסף על הציוד האמור בתקנה 33, כמפורט להלן: (1) מעטפות הצבעה חיצוניות; (2) דף למילוי פרטי מצביעים לפי טופס 26ד שבתוספת; (3) מעטפת אריזה למעטפות החיצוניות לפי טופס 26ה שבתוספת; (4) מכסים מיוחדים לחריץ הקלפי. 104כה. רישום פרטי המצביע (תיקון: תשס''א) המזכיר הנוסף ירשום את פרטי המצביעים כאמור בפרק זה בדף האמור בתקנה 104כד(2). 104כו. ספירת קולות (תיקון: תשס''א, תשס''ה) (א) בסיום ההצבעה, בעת ספירת הקולות, תפעל ועדת הקלפי כמפורט להלן: (1) היא תפריד את המעטפות החיצוניות שהוצאו מן הקלפי משאר מעטפות ההצבעה ותספור אותן בלי לפתחן; (2) היא תציין את מספר המעטפות החיצוניות ואת מספר המצביעים כאמור בפרק זה בטופס 26ד ותחתום על הטופס; (3) היא תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה כאמור בתקנה 104כד(3) בצירוף לטופס 26ה, ותרשום את מספרן על גבי מעטפת האריזה. (ב) הועדה האזורית תאסוף את מעטפות האריזה האמורות מכל ועדות הקלפי שבתחומה, ותעבירן מיד לועדה המרכזית; בכל צוות איסוף יהיו שני עובדים של הועדה האזורית. (ג) הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו גם על ספירת קולות המצביעים בקלפיות המיועדות לאנשים המוגבלים בניידות ולשוהות במקלטים, בשינויים המחויבים לפי הענין. פרק י''ב: בחירות בכלי-שיט 105. כתב מינוי יושב-ראש הוועדה המרכזית יתן לאחראי לארגון ההצבעה ולניהולה בכלי-שיט לפי סעיף 100 לחוק, כתבי-מינוי על פי טופס 26 שבתוספת. 106. שמירת חומר הבחירות (תיקון: תשמ''א) (א) חומר הבחירות המיועד ליום ההצבעה שהועבר לאחראים מאת הועדה המרכזית יישמר עד ליום ההצבעה במקום בטוח וסגור. (ב) עם קבלת חומר הבחירות יאשרו האחראים במברק את קבלתו ויציינו את המקום שבו הוא נשמר; העתק מהמברק יישמר אצל האחראים. 107. לוח מודעות ולוח מצעי רשימות מועמדים (תיקון: תשל''ז, תשמ''א, תשנ''ו) (א) לוח מודעות יותקן בכלי-שיט, באופן שלכל הנמצאים באותו כלי-שיט תהיה הגישה אליו חופשית וקריאת ההודעות שעל הלוח נוחה; הלוח יהיה בגודל 150 X 100 ס''מ; בכלי-שיט לנוסעים ייקבע, בנוסף לכך, לוח מודעות בכל חדר-אוכל. (ב) את ההודעות הנוגעות לקיום ההצבעה ידביקו מיד עם קבלתו על לוח המודעות. (ג) ואלה ההודעות שיש לפרסמן על לוח המודעות: (1) שמות האחראים וממלאי-מקומם; (2) יום ההצבעה, שעות ההצבעה ומקומה; (3) האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות המועמדים ושמו של המועמד הראשון בכל רשימה כאמור; (4) (בוטלה) (5) כל הודעה אחרת, הן מטעם הוועדה המרכזית והן מטעם האחראים, הקשורה בארגון ההצבעה ובניהולה ושלתוכנה יש ענין לציבור הבוחרים. (ד) אסור להשתמש בלוח המודעות לתעמולת בחירות או לכל מטרה שאינה קשורה בבחירות. 108. תא ההצבעה (א) מקום הקלפי בכלי-שיט לנוסעים יהיה במקום מרכזי שנקבע על-ידי האחראים; בכל כלי-שיט אחר הוא יהיה בחדר התרבות של הצוות. (ב) האחראים יתקינו תא-הצבעה המבודד ומסתיר את הבוחר מעיני אחרים בעת ציון פתק ההצבעה והכנסתו לתוך מעטפת ההצבעה; אפשר להתקין את תא ההצבעה בפינה של החדר שבו נמצאת הקלפי או בחדר הסמוך, שהכניסה היחידה אליו או לתא ההצבעה תימצא מול עיני האחראים. 110-109. (בוטלו) (תיקון: תשמ''א) 111. הכנה להצבעה (תיקון: תשמ''א, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג) לפני התחלת ההצבעה יעשו האחראים את הפעולות הבאות: (1) יבדקו את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה באופן תקין, ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה והימצאות מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים בתא ההצבעה; (2) יבדקו אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה החיצוניות כשרות; נמצאו מעטפות פגומות, יש להכניסן למעטפת אריזה מיוחדת לפי טופס 15 שבתוספת; את מעטפת האריזה יש לסגור בנייר דבק והאחראים יחתמו עליה באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק והחלק השני על גבי המעטפה עצמה; (3) יחתמו על מעטפות ההצבעה במשבצת המיועדת לכך ויניחו את המעטפות החתומות בקופסה המיועדת לכך, אחת למעטפות הצבעה לכנסת ואחת למעטפות הצבעה לראש הממשלה; (4) יבדקו שהקלפי ריקה ויאפשרו גם לנוכחים האחרים במקום לערוך בדיקה כאמור ויניחו את הקלפי על השולחן שלידו הם יושבים. 112. (בוטלה) (תיקון: תשמ''א) 113. שמירת הסדר בשעות ההצבעה ישמרו שני האחראים על הסדר במקום הקלפי; רב החובל רשאי למנות, מבין עובדי כלי השיט, סדרן או סדרנים שיסדירו את כניסת הבוחרים למקום הקלפי. 114. זיהוי המצביעים (תיקון: תשס''ו) בוחר שנכנס למקום הקלפי יזהה תחילה את עצמו לפני שני האחראים או ממלאימקומם; לצורך זה על הבוחר להציג בפניהם את אמצעי הזיהוי; אין פנקס ימאי או כל מסמך אחר יכולים לבוא במקום אמצעי הזיהוי. 115. סדרי ההצבעה (תיקון: תשמ''א, תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג, תשס''ט) לאחר זיהויו של הבוחר כאמור בתקנה 114 תיערך ההצבעה על פי סדר הפעולות הבא: (1) אחד האחראים ירשום את שם הבוחר ברשימת המצביעים שבאחד הפרוטוקולים; (2) האחראים ימסרו לבוחר מעטפת הצבעה אחת חתומה כאמור בתקנה 111; (3) הבוחר ייכנס לתא ההצבעה ושם יכתוב על גבי פתק הצבעה ריק לכנסת את האות או האותיות, עם או בלי הכינוי, של רשימת המועמדים שבעדה הוא מצביע; (4) הבוחר ישים את פתק ההצבעה לתוך מעטפת ההצבעה ויחזור לאחראים; (5) הבוחר יקבל מאת האחראים מעטפת הצבעה חיצונית מאלה שסיפקה הועדה המרכזית וישים בעצמו את מעטפת ההצבעה בתוכה; (6) אחד האחראים יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית, במשבצות המיועדות לכך, את הפרטים האישיים של הבוחר; (7) האחראים יחתמו על מעטפת ההצבעה החיצונית במקום המיועד לכך והבוחר יסגרנה בהדבקה; (8) הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי; (9) (בוטלה) (10) אחד האחראים ירשום את שמו של הבוחר ברשימת המצביעים שבפרוטוקול השני ויחזיר לבוחר את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות שלו. 116. (בוטלה) (תיקון: תשמ''א) 117. ניהול הפרוטוקול האחראים ינהלו פרוטוקול בשני עותקים על מהלך ההצבעה; הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס 27 שבתוספת; עם תום ההצבעה יחתמו שני האחראים על שני עותקי הפרוטוקול. 118. הודעה על פתקי הצבעה פסולים האחראים ידאגו לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד הכניסה למקום הקלפי, אופן הנראה לעין כל, הודעה מטעם יושבראש הועדה המרכזית על פתקי-הצבעה פסולים כאמור בתקנה 83; ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית יחד עם חומר הבחירות. 119. נעילת הקלפי והעברתה לועדה המרכזית (תיקון: תשמ''א) (א) לאחר סיום ההצבעה וחתימת הפרוטוקול ינעלו האחראים את החריץ שבקלפי על ידי השחלת מנעול בטחון בארבעה החורים הסמוכים לחריץ וסגירת המנעול; נסגרה הקלפי כאמור, אין איש רשאי לפותחה מלבד הועדה המרכזית. (ב) את מנעול הבטחון האמור בתקנת משנה (א) תספק הועדה המרכזית; יהיה חרוט עליו מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול והוא יהיה ניתן לפתיחה רק על ידי שבירתו. (ג) לאחר ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה (א), יכינו האחראים צרור למשלוח שיכלול את הקלפי ועותק אחד מהפרוטוקול; צרור זה יישלח על ידי האחראים עצמם אל הועדה המרכזית, באמצעות דואר אויר רשום מהנמל הראשון שאליו יגיע כלי השיט, או באופן אחר שעליו הורה יושב-ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם שר הפנים; עותק שני של הפרוטוקול עם הקבלה על המשלוח בדואר רשום יישמר בידי האחראי שבדרגת קצין. 119א. ספירת קולות ימאים (תיקון: תשמ''ד) הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו על ספירת קולות ימאים, בשינויים המחוייבים לפי הענין. פרק י''ג: הוראות שעת-חירום 120. הפסקת הצבעה ניתנה אות-אזעקה, או החלה פעולת-אויב, רשאי יושב-ראש ועדת הקלפי להכריז על הפסקת ההצבעה ולהרשות לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי לחפש מחסה במקלט או במקום אחר ובלבד: (1) שינעל תחילה את הקלפי עם מנעול מיוחד שיסופק לו לפי תקנה 38(3); (2) שיכניס את פרוטוקול הוועדה, רשימות הבוחרים ומעטפות ההצבעה הריקות - ואם ההפסקה באה בשעת מנין הקולות, גם את המעטפות ואת פתקי ההצבעה שהוצאו מן הקלפי וגליונות מנין הקולות - אל תוך מעטפה מיוחדת לשעת חירום שתסופק לו לשם כך, לפי טופס 28 שבתוספת, ויסגור מעטפה זו בדבק; (3) שינעל את מקום הקלפי על מנעול. 121. הודעה על הפסקה (תיקון: תשל''ז) יושב-ראש ועדת הקלפי יודיע מיד, בטלפון או במברק, ליושב-ראש הוועדה המרכזית וליושב-ראש הוועדה האזורית על הצעדים שננקטו לפי תקנה 120. 122. משמורת המעטפה הסגורה והקלפי הנעולה האמורים בתקנה 120 יילקחו על-ידי יושב-ראש ועדת הקלפי ויהיו במשמורת יושב-ראש ועדת הקלפי וחבר ועדת הקלפי ממפלגה אחרת, עד אשר יחליט יושב-ראש ועדת הקלפי, או תחליט ועדת הקלפי, לחדש את פעולות ההצבעה; אולם רשאי יושב-ראש ועדת הקלפי למסור את החומר האמור לידי יושב-ראש הוועדה האזורית או שני סגניו, וחייב הוא למסרם כך על פי הוראת יושב-ראש הוועדה המרכזית. 123. חידוש ההצבעה ניתן אות ארגעה, או חדלה פעולת האויב, תחדש הוועדה את הליכי ההצבעה או ספירת הקולות. פרק י''ד: קביעת תוצאות הבחירות 124. ועדות לקבלת חומר הצבעה מהוועדות האזוריות (א) לצורך קבלת חומר ההצבעה מהוועדות האזוריות כמפורט בתקנה 100, תמנה הוועדה המרכזית מספר ועדות קבלה, בהתחשב במספר הפרוטוקולים העומדים להתקבל; כל ועדת קבלה תהיה מורכבת משלושה חברים של הוועדה המרכזית. (ב) ועדת קבלה תפעל בכל מספר חבריה, והיא תתחיל לפעול בהקדם האפשרי במקום שקבע יושב-ראש הוועדה המרכזית. (ג) ועדת הקבלה תאשר בכתב את קבלת חומר ההצבעה מהוועדות האזוריות על גבי טופס 29 שבתוספת; האישור יישמר בידי יושב-ראש הוועדה האזורית. 125. סיכום תוצאות הבחירות (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3, תשס''ג) (א) עם תום היום השביעי לאחר יום הבחירות, יסכמו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו את מספר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות לכנסת. (ב) יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו יקבעו את חלוקת המנדטים בכנסת על גבי טופס 30 שבתוספת. (ג) הסיכומים לפי תקנת משנה (א) והקביעות לפי תקנת משנה (ב) ייעשו לפי החומר שנתקבל מהועדות האזוריות, מקרב החיילים, מכלי השיט, מהנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל, מהקלפיות המיוחדות לאסירים ולעצירים, מבתי חולים וממוסדות מוכרים ומהקלפיות המותאמות לאנשים המוגבלים בניידות. (ד) יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו ימציאו את פרטי החישוב בדבר חלוקת המנדטים בכנסת לועדה המרכזית לאישור. 126. זכרון דברים על תוצאות הבחירות אישרה הוועדה המרכזית את תוצאות הבחירות, ייערך זכרוןדברים על כך על הטופס האמור בתקנה 29(1); זכרון הדברים יהיה בשלושה עותקים וייחתם בידי יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו, וכן בידי כל חברי הוועדה המרכזית שנכחו בישיבה שבה אושרו תוצאות הבחירות; אחד העותקים יימסר לשר הפנים, אחד ליושב-ראש הכנסת הנבחרת, ואחד - לגנזך המדינה. 127. תעודה לנבחר (תיקון: תשנ''ו, תשס''ב-3) לכל אדם שנבחר תמציא הועדה המרכזית תעודה המאשרת שהוא נבחר לחבר הכנסת; התעודה תהיה לפי טופס 31 שבתוספת; התעודה תיחתם בידי יושב ראש הועדה המרכזית או שניים מסגניו. 127א. (בוטלה) (תיקון: תשס''ב-3) 128. ביטול תקנות הבחירות לכנסת, תש''ל1969 בטלות. תוספת (תיקון: תשמ''א, תשמ''ח, תשנ''ב, תשנ''ו, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב-3, תשס''ג2, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ט) ק''ת תשל''ג, 1978; תשל''ד 470; תשל''ז 1208; תשמ''א, 1104; תשמ''ד 1400, 1871; תשמ''ח, 1060; תשנ''ב, 756, 951, 1088, 1158; תשנ''ו, 70, 748, 822; תשנ''ט, 735; תש''ס, 589; תשס''א, 382; תשס''ב, 609; תשס''ג, 303; תשס''ה, 859; תשס''ו, 458; תשס''ט, 250. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא. תחילתן של תקנות אלה בבחירות לכנסת השש עשרה. תקנותבחירותכנסת ישראל