תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ''ד-1964

תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ''ד-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31(16) ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, והסעיפים 14 (א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. בדיקות חוזרות על אף האמור בסעיף 31(6) לפקודה יהיו מועדי הבדיקות החוזרות לדוד-קיטור שהוא בעל התכונות המפורטות בתוספת כלהלן: (1) בדיקה חוזרת ראשונה - לאחר החודש השביעי ולא מאוחר מתום החודש ה14- מתאריך תחילת השימוש בדוד-הקיטור במפעל; (2) בדיקה חוזרת לכל 26 חודשים לפחות - בתקופה שלאחר הבדיקה האמורה בפסקה (1) במשך 21 שנה מאז שהוחל בשימוש בדוד-הקיטור לראשונה; (3) בדיקה חוזרת לכל 14 חודש לפחות - בתקופה שלאחר הבדיקה האחרונה לפי פסקה (2). תוספת תכונות דודי קיטור מיוחדים (1) דוד-הקיטור בעל צינורות מים. (2) כל תוף או תא בדוד-הקיטור מרותך בהתך או מחושל במוצק ללא תפר. (3) תפוקת הקיטור של דוד-הקיטור היא 25,000 ק''ג קיטור לשעה לפחות. (4) לדוד-הקיטור מיתקן לטיפול נאות במי ההזנה המבטיח הפעלתו הבטוחה של דוד-הקיטור. 1 ק''ת, תשכ''ד, 1151. תקנותבטיחות בעבודה