תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו-173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש''ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מכונה'' - כהגדרתה בפקודה; ''מכירה'' - לרבות השכרה, מסירה לשימוש או לשם מכירה, הצגה לשם מכירה או לשם קידום מכירה; ''מפעל'' - כמשמעותו בפקודה; ''מפקח עבודה'' - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי''ד-1953; ''פריט'' - כל אחד מהפריטים המפורטים בתוספת הראשונה; ''סוכן'' - מי שעוסק בתיווך בין יצרן הפריט לבין מקבלו; ''תקן'' - תקן כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים, התשי''ג-1953 (להלן - חוק התקנים), ותקן רשמי כהגדרתו בסעיף 8(א) לחוק התקנים. 2. איסור מכירה (א) לא ימכור אדם לשימוש במפעל מכונה או פריט שאינו ממלא אחר דרישות הפקודה, תקנותיה או התקן, הכל כמפורט בתוספת השניה. (ב) מפקח עבודה רשאי לדרוש מיצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר לגבי מכונה או פריט, הצגת תעודת בדיקה, כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, בדבר התאמת המכונה או הפריט לתקן. 3. צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן - הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית. (ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית. (ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט. 4. אחזקת מלאי של חלקי חילוף יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יספק, על פי דרישת לקוח, חלקי חילוף בטיחותיים עד תום שבע שנים מיום אספקת המכונה או הפריט ללקוח. 5. שמירת דינים אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין. 6. סייג לתחולה תקנות אלה לא יחולו על מכונה חקלאית כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ''ח-1988. 7. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 1) פריט הוא כל אחד מאלה: (1) מכונת הרמה; (2) אבזר הרמה; (3) מיתקן לחץ; (4) מעלית; (5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ''ח-1988 (להלן - תקנות הבניה); (6) טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה; (7) כלי עבודה חשמלי מיטלטל; (8) ציוד ריתוך וחיתוך; (9) כלים לשיקוע פינים. תוספת שניה (תקנה 2) 1. למכונת הרמה - (א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה; (ב) תקנות 14 עד 25 ו-27 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ''ז-1966; ג) תקנות 5 עד 10, 11(3) עד (5) לתקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ''ג-1983; 2. לאבזרי הרמה - סעיף 72 לפקודה; 3. למיתקן לחץ - (א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 101, 102, 108, 109, 113, 114 לפקודה; (ב) תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ''ז-1986; (ג) תקנות 1 עד 16 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ''ו-1995; (ד) ת''י 4280, חלק 1 - דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש; (ה) ת''י 4295 - מכלי לחץ. 4. למעלית - (א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 59, 63, 65, 68 לפקודה; (ב) ת''י 24 חלק 1 - מעליות נוסעים ומעליות משא: חשמליות או ת''י 24 חלק 2 - מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות, לפי הענין; 5. לפיגומים - ת''י 1139 חלק 1 - פיגומים: כללי; ת''י 1139, חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה בדיקות; ת''י 1139 חלק 3 - פיגומים: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים; לפיגום ממוכן - כהגדרתו בתקנות הבניה סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה. 6. טפסה מתועשת - (א) תקנות 90 עד 93 לתקנות הבניה; (ב) ת''י 904, חלק 1 - טפסות לבטון: עקרונות - סעיף 3.4.13 ות''י 904 חלק 2 - טפסות לבטון: תומכות שחילות. 7. כלי עבודה חשמלי מיטלטל - (א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה; (ב) תקנה 6(א) ו-(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש''ן-1990; (ג) ת''י 757 - כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: דרישות בטיחות כלליות; 8. ציוד ריתוך וחיתוך - (א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה; (ב) ת''י 717 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; ת''י 717 חלק 2 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח בעלי שירות מוגבל לריתוך ידני באלקטרודות מצופות; ת''י 717 חלק 3 - רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני; 9. כלי לשיקוע פינים - ת''י 472 חלק 1 - כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות. 10. למכונה - (א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה; (ב) ת''י 1844 - מכבשם מכניים - בטיחות; ת''י 1845, חלק 2 - בטיחות מכונות: מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם. ק''ת תשס''א, 928. התקנות פורסמו ביום 12.7.2001. תקנותשכירותבטיחות בעבודה