תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 5-1. (הנוסח שולב בתקנות העיקריות). 6. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום י' בתמוז התשמ''ב (1 ביולי 1982) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על נכה שמלאו לה 60 שנים ביום התחילה או אחריו. 7. הוראות מעבר נכה שמלאו לה 60- שנים לפני יום התחילה ושקיבלה קיצבת נכות, לפי סעיף 127לו לחוק, 12 חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני הגיעה לגיל 60, יחולו עליה הוראות אלה: (1) היתה ביום התחילה מבוטחת לפי תקנה 5(ג) לתקנות העיקריות - תבוטח, לפי בקשתה, ביטוח ברשות למפרע כך שעד יום התחילה תשלים תקופת אכשרה; 2) חדלה לפני יום התחילה להיות מבוטחת ביטוח ברשות - תבוטח, לפי בקשתה, ביטוח ברשות מהיום שבו חדלה להיות מבוטחת ועד ליום התחילה ואם לא היה בכך כדי להשלים תקופת אכשרה - תבוטח ביטוח ברשות למפרע כך שעד יום התחילה תשלים תקופת אכשרה; (3) לא היתה מבוטחת ביטוח ברשות לפי התקנות העיקריות - תבוטח, לפי בקשתה, ביטוח ברשות מיום היותה נכה עד יום התחילה, ואם לא היה בכך כדי להשלים תקופת אכשרה - תבוטח ביטוח ברשות למפרע כך שעד יום התחילה תשלים תקופת אכשרה. (4) הוראות תקנה 14(ב) לתקנות העיקריות יחולו על ביטוח ברשות למפרע לפי תקנה זו. 1 ק''ת תשמ''ב, 1414. תקנותביטוח לאומי