תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 7-1. (שולבו בתקנות הביטוח הלאומי) (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979. 8. הוראת שעה מבוטחת ברשות החייבת לפי תקנות המקדמות להצהיר על הכנסה, תהיה פטורה בשנת הכספים 1985 מלהצהיר על הכנסותיה, והוראות תקנה 2(ד) לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984 יחולו על בסיס ההכנסה האחרון שבידי המוסד, ואולם אם מסרה הצהרה כאמור, יראו הצהרה זו כאילו נמסרה לפי תקנה 7 לתקנות הגביה. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשמ''ה (1 באפריל 1985). 1 ק''ת תשמ''ה, 1242. תקנותביטוח לאומי