תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש''ס-2000

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש''ס-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 230 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. ליקוי זמני יראו אדם כלוקה בליקוי זמני כמשמעו בסעיף 230א(ב) לחוק אם נתקיימו בו כל אלה: (1) הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית קבועה; (2) הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום, כמשמעותן בסעיף 224(א) לחוק; (3) רופא המטפל בו אישר לגביו בטופס שקבע המוסד, כי הוא סובל מליקוי זמני במשך תקופה שלא עלתה על חודשיים. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ח' באדר ב' התש''ס (15 במרס 2000), והן יחולו על מי שזכאי לגמלת סיעוד לראשונה ביום התחילה ולאחריו. 1 ק''ת תש''ס, 573. סיעודתקנותביטוח לאומי