תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ''א-1991

תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ''א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 190(א) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח - 1968 (להלן - החוק), ובהתאם להסכם בדבר ביטוח סוציאלי שנחתם בין איטליה וישראל ביום ו' בטבת התשמ''ז (7 בינואר 1987) ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''איטליה'' - שטח הרפובליקה האיטלקית; ''ישראל'' - שטח מדינת ישראל; ''המוסד'' - המוסד לביטוח לאומי; ''המבטח'' - משרד העבודה והביטחון הסוציאלי באיטליה; 2. עובד שנשלח לעבוד בישראל (א) החוק לא יחול לגבי עובד שמעבידו המעסיק אותו דרך כלל באיטליה, מעסיקו בישראל בביצוע עבודה מטעמו. (ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול עד תום ארבעים ושמונה חדשים מיום כניסת העובד לישראל. ג) המוסד רשאי לבקשת העובד ובהסכמת המבטח, להאריך את התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) לתקופה נוספת. 1 ק''ת תשנ''א, 1011.חוזהתקנותביטוח לאומי