תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד), תשכ''ה-1965

תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד), תשכ''ה-1965 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 62(ב) ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי''ד-1953, ובהתאם להסכם בדבר תשלום קיצבת זקנה וקיצבת אלמנות ויתומים בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד שנכנס לתקפו ביום י''ד בחשון תשכ''ד (1 בנובמבר 1963) (להלן - ההסכם), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מדינת הולנד'' - החלק האירופי של ממלכת הולנד. 2. קיצבת זקנה תושב ישראל שמשתלמת לו קיצבת זקנה או קיצבה לאלמנה או ליתום לפי התוספת השניה לחוק ימשיך, על אף האמור בסעיף 67(ב) לחוק, לקבל את הקיצבה, אם העביר את מקום מגוריו למדינת הולנד. 3. פטור כל פטור או הפחתה ממסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים החלים בקשר להנפקת תעודה או מסמך שחייבים בהראייתם לפי חוקי מדינת ישראל לענין ההסכם יחולו גם על תעודות ומסמכים לענין זה שחייבים בהראייתם לפי חוקי מדינת הולנד. 4. אימות מסמכים נדרש אדם להציג לענין תקנות אלה תעודה או מסמך אחר למוסד, לא ידרוש המוסד אישורם או אימותם של התעודה או המסמך על ידי רשות קונסולרית או דיפלומטית. 5. המועד להגשת תביעות חייב אדם לפי החוק להגיש הודעה או תביעה, לרבות תביעה משפטית או ערעור, תוך תקופה הקבועה בחוק ולמעשה הוגשו ההודעה או התביעה כאמור תוך אותה תקופה לרשות המוסמכת במדינת הולנד העוסקת במתן קיצבת זקנה או קיצבה לאלמנה או ליתום, ייחשבו ההודעה או התביעה כאילו הוגשו במועד בישראל לפי החוק. 6. תוקף התקנות תקנות אלה יהיו בתוקף כל עוד ההסכם יהיה בתוקף. 1 ק''ת תשכ''ה, 1417.חוזהתקנותביטוח לאומי