תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי''ח-1957

תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי''ח-1957 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54א ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי''ד-1953, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן-משנה (תיקון: תשכ''ז) קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן-משנה, ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן-המשנה בדבר ביצוע העבודות או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן-המשנה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר. 2. פטור מחובת ההודעה (תיקון: תשכ''ז) המציא קבלן-המשנה לקבלן אישור מהמוסד כי הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי''ד-1954, לא תחול על הקבלן תקנה 3. 3. דין קבלן שלא קיים את חובותיו כחוק לא הודיע הקבלן על העסקת קבלן-משנה כדרוש לפי תקנה 1 ובמועד שנקבע בתקנה זו, יראוהו לענין תשלום דמי-הביטוח והוראות סעיף 49(א) לחוק כאילו הוא המעביד של עובדי קבלן-המשנה. 1 ק''ת תשי''ח, 70; תשכ''ז, 2977.תקנותקבלןביטוח לאומי