תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה), התשס''ב-2001

תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה), התשס''ב-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א(ג) ו-400 (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה-1995 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חבר'' - חבר המועצה או חבר ועדה כהגדרתה בסעיף 17א(ד) לחוק; ''יושב ראש'' - יושב ראש ועדה כהגדרתה בסעיף 17א(ד) לחוק; ''ישיבה'' - ישיבת מועצה או ישיבת ועדה. 2. גמול לחבר וליושב ראש (א) בעד השתתפות בישיבות ישלם המוסד למי שלא נתקיימו בו הסייגים שבסעיף 17א(א) לחוק, גמול בסך של 600 שקלים חדשים לחבר ו-720 שקלים חדשים ליושב הראש, בעד כל ישיבה (להלן - גמול). (ב) חבר זכאי לגמול אם אישר יושב ראש או ממלא מקומו כי החבר השתתף בישיבה כולה או רובה. (ג) הגמול הקבוע בתקנת משנה (א) כולל כיסוי כל הוצאה שהוציא החבר או יושב הראש בקשר עם הישיבה וכולל מס ערך מוסף. 3. החזר הוצאות חבר או יושב ראש שאינו זכאי לגמול ואינו מקבל החזר הוצאות ממקור אחר, יהיה זכאי להחזר הוצאות הנסיעה אל הישיבה ובחזרה ממנה, לפי התעריפים שנקבעו בחוזר החשב הכללי מספר 21 לשנת 2000, כפי שיעודכנו מזמן לזמן (להלן - החזר הוצאות). 4. מספר ישיבות מרבי מספר הישיבות המרבי שבעדן ישולמו לחבר גמול או החזר הוצאות לא יעלה על 30 בשנה. 5. מועד התשלום החזר הוצאות או גמול ישולמו לחבר לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה ישיבה. 6. סייגים לא ישולמו גמול או החזר הוצאות בעד השתתפות בישיבת ועדה אלא למי שמונה לחבר אותה הועדה. 7. הצמדה למדד (א) הסכום הנקוב בתקנה 2(א) ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי, לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) סכום ששונה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים. (ג) בתקנה זו - ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם ולגבי יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש נובמבר 2000. 8. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בכסלו התשס''א (1 בדצמבר 2000) והן יחולו על השתתפות בישיבה ביום התחילה או לאחריו. 1 ק''ת תשס''ב, 50.חברי מועצהתקנותביטוח לאומי