תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977 (תיקון: תש''ע) בתוקף סמכותי לפי סעיף 233 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ''ז, תש''ע) בתקנות אלה - ''החלטה'' - כל אחת מאלה: החלטה של ועדה רפואית לעררים כאמור בסעיף 123 לחוק, החלטה של ועדה רפואית לעררים או של ועדה לעררים כאמור בסעיף 213 לחוק, או קביעת דרגת נכות כאמור בסעיף 10 לחוק. 2. מועד להגשה ערעור (תיקון: תשמ''ז, תש''ע) ערעור על החלטה יוגש לבית-הדין האזורי לעבודה תוך שישים ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה למערער; יראו החלטה כאילו נמסרה למוסד ביום שבו נמסרה למזכיר הוועדה שהוא עובד המוסד. 3. ביטול תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת ערעורים), תשל''ה 1975 - בטלות. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. 5. (בוטלה)(תיקון: תש''ע). 1 ק''ת תשל''ז, 2336; תש''ע, 627.המועד להגשת ערעוריםערעורתקנותביטוח לאומי