תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 287 ו-400 לחוק ביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס''ב) 1. מטרות ההתנדבות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית (תיקון: תשמ''ב, תשמ''ג, תשנ''א, תשנ''ג, תש''ס, תשס''ב, תשס''ד3, תשס''ח) (א) אלה המטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית לענין התנדבות לפי סעיף 287(1) לחוק: (1) הנחלת הלשון העברית; (2) ביעור הבערות; (3) חינוך מבוגרים; (4) טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער; (5) קליטת עולים; (6) שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים; (7) (א) טיפול בקשישים, בנכים, בחולים, או במשפחותיהם; (ב) עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים; (8) טיפול במשפחות שכולות; (9) עזרה לקיבוצים, לישובים חקלאיים או לישובי ספר בדרך של שמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות לפי פיסקה זו הינה ארעית ואינה עולה על ששה שבועות רצופים; (10) טיפול בחיילים ובמשפחותיהם; (11) סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום, עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה''ל וביחידותיו ובמיתקני המשטרה וביחידותיה; (12) התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ''ז-1967; (13) אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור; (14) אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים וליווים ואבטחת מסעות גדנ''ע וליווים; (15) גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול; (16) מניעת עבריינות; (17) שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים; (18) פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות. ובמחנות צה''ל או פעולות כאמור בישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו איזור פעולות איבה. (19) שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002. (20) החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחת אומנה, על ידי משרד העבודה והרווחה; לענין זה, ''החזקה'' - בכל שעות היממה. (21) הנצחת זכר השואה וחלליה. (22) פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים, על פי הפניה של משרד ממשלתי, המוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ ישראל, או פעילות כאמור שאירגן גוף ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 287 לחוק ושמקומה ומועדה נקבעו מראש. (ב) כל מטרה ממטרות ההתנדבות המנויות בתקנת משנה (א) כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל ועידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה. 2. סייגים להתנדבות פעולה של אדם כמתנדב, המיועדת כולה או בעיקרה למען בן-משפחתו או בן משפחה של בן זוגו, או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא תיחשב התנדבות לענין תקנות אלה. 3. אישור גוף ציבורי2 (תיקון: תשס''ב) א) שר העבודה והרווחה יאשר גוף ציבורי לענין סעיף 287(1) לחוק אם התמלאו בו כל אלה: (1) הוא מתנהל ללא כוונת רווח; (2) הוא מפעיל לפחות מאתיים וחמישים מתנדבים במשך שנה או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002; (3) הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות; (4) יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים; (5) הוא קיים פעילות סדירה במשך ששה חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיש בקשתו לאישורו כגוף ציבורי או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002; (ב) הודעה על אישור גוף לפי סעיף 287(1) לחוק תפורסם ברשומות. 4. הגשת בקשה לאישור גוף ציבורי (תיקון: תשס''ב) (א) גוף המבקש לאשרו כגוף ציבורי לענין סעיף 287(1) לחוק, יגיש לשר בקשה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד, וימסור פרטים על מטרות הגוף ופעולתו בשנה שקדמה להגשת הבקשה. (ב) לבקשה יצורפו: (1) תקנות הגוף או מסמך אחר שעל פיו פועל הגוף; (2) רשימת חברי ההנהלה של הגוף ופרטיהם האישיים, לרבות מקום עיסוקם או מקום עבודתם. 5. תקפה של הפניה (תיקון: תשס''ב) תוקפה של הפניה כמשמעותה בסעיף 287(1) לחוק, יפקע כעבור שנה מתום עשייתה, זולת אם נקבע בה מועד מוקדם יותר. 6. ביטול אישור של גוף ציבורי (א) שר העבודה והרווחה רשאי לאחר שנתן לגוף הזדמנות להשמיע טענותיו, בין בפניו ובין בפני מי שהשר קבעו לכך, לבטל אישור שניתן לגוף, אם חדלו, לדעתו, להתקיים בו אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3. (ב) הודעה על ביטול אישור לפי תקנה זו תפורסם ברשומות, וכעבור שלושים ימים מיום הפרסום בטלה כל הפניה שנעשתה על ידי אותו גוף. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בניסן תשל''ח (25 במרס 1977). ק''ת תשל''ח, 1983; תשמ''ב, 1073; תשמ''ג, 1886; תשנ''א, 284; תשנ''ג, 900; תש''ס, 447; תשס''ב, 1160; תשס''ד, 741; תשס''ח, 1232. פורסמה הודעה (י''פ תשנ''ב, 2593, 3297, 3659; תשנ''ה, 3736; תשנ''ו, 2006, 2306, 4659; תשנ''ח, 3989; תשס''ד, 282; תשס''ה, 3812) בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנה 3(ב). תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) (תיקון), התשס''ד-2004 (ק''ת תשס''ד, 741) קובעת לגבי תיקון תקנה 1 כי היא תחול על גוף שהגיש בקשה לאישור כגוף ציבורי ביום פרסומן או לאחריו. סעיף 2 לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל''ח-1987 (ק''ת תשס''ח, 1232) קובע לגבי תיקון תקנה 1(א): ''2. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן והן יחולו על פעילות התנדבותית שבוצעה באותו יום ואילך.''התנדבותתקנותביטוח לאומי