תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984 (תיקון: תשנ''ז) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 320(ט) ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשנ''ז) 1. הגדרות (תיקון: תשנ''ז, תשנ''ח) בתקנות אלה - ''קיצבת נכות'' - קיצבת נכות לפי פרק ט' לחוק; ''נכה עבודה'' - מי שנכותו נקבעה לפי פרק ה' לחוק; ''מענק'' - מענק לפי סעיף 113 לחוק; ''החודש הקובע'' - החודש הראשון שבעדו זכאי אדם לקיצבת נכות; ''המענק בערכו החדשי'' - סכום קיצבת הנכות לפי פרק ה' לחוק שהיתה משתלמת לנכה עבודה בעד החודש הקובע אלמלא תשלום המענק; ''תלויים'', ''דרגת נכות'' ו''הכנסה'' - כמשמעותם בפרק ט' לחוק. 2. תנאי לתשלום קיצבת נכות נכה עבודה שקיבל מענק, ותוך התקופה שלגביה חושב המענק נעשה זכאי לקבלת קיצבת נכות, תשולם לו הקיצבה בתקופה האמורה, אם סכום קיצבת הנכות המגיע לו בעד החודש הקובע (להלן - קיצבת נכות מלאה) עולה על סכום המענק בערכו החדשי. 3. קיצבה חלקית עלתה קיצבת הנכות המלאה על סכום המענק בערכו החדשי, תשולם קיצבת נכות חלקית בשיעור השווה ליחס שבין הפרש הסכומים האמורים לבין קיצבת הנכות המלאה. 4. חישוב מחדש (תיקון: תשנ''ז) משתלמת קיצבת נכות חלקית לפי תקנות אלה וחל שינוי בהרכב התלויים, דרגת הנכות או ההכנסות, העשוי להביא להקטנת קיצבת הנכות או להגדלתה לפי הוראות פרק ט' לחוק, תחושב מחדש קיצבת הנכות החלקית כאילו החודש שבו חל השינוי הוא החודש הקובע. 5. - 6. (בוטלו) (תיקון: תשנ''ז) 1 ק''ת תשמ''ד, 1960; תשמ''ו 172; תשמ''ז, 1274; תשמ''ח, 416; תשמ''ט, 1354; תשנ''א, 927; תשנ''ב, 448; תשנ''ד, 655; תשנ''ז, 475; תשנ''ח, 489. מענקתקנותנכותביטוח לאומי