תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס''ט-2009

תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 (א)(1א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה-1995 (להלן - החוק), בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. סוגי הכשרה מקצועית אלה סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו לזכאי דמי אבטלה בשיעור מלא כאמור בסעיף 173(א)(1א) לחוק: (1) ריתוך לסוגיו ומסגרות; (2) עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו; (3) מבלטנות; (4) מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת; (5) הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות - התמחויות במתכת או בפלסטיקה; (6) טקסטיל - הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה; (7) בישול אתני; (8) אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי; (9) מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות; (10) סייעות מאומנות; 11) עובדי ייצור באלקטרוניקה. 2. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס''ט (1 בינואר 2009) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על מי שהחל בהכשרה מקצועית מהסוגים המנויים בתקנה 1 מיום התחילה ואילך. 1 ק''ת תשס''ט, 803.הכשרה מקצועיתתקנותביטוח לאומידמי אבטלה