תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112(ג), 118, 120(ב), 122, 146, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תש''ס) פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תש''ל, תשל''ד, תשנ''ח) בתקנות אלה - ''רופא מוסמך'' - רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך והמינוי יכול שיהיה לענין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים, הכל לפי האמור בכתב המינוי; ''פוסק רפואי'' - רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על-ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות; ''נפגע'' - התובע גימלה לפי סימן ה' לפרק ה'; ''מזכיר'' - עובד המוסד אשר נתמנה על-ידי מנהל המוסד או מטעמו להיום מזכיר ועדות לפי תקנות אלה. פרק שני: קביעת דרגת נכות סימן א' : ועדה 2. קביעת דרגת נכות על-ידי ועדה (תיקון: תשמ''ט) (א) דרגת נכות של נפגע תיקבע על-ידי ועדה; הועדה תהיה בהרכב של פוסק רפואי אחד, אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה בהרכב של מומחים בשני ענפי רפואה (להלן - הועדה). (ב) המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי הפגיעה. 3. בדיקות נוספות ומינוי יועצים (תיקון: תשנ''ו) לצורך קביעת דרגת נכות רשאי רופא מוסמך, מיוזמתו או לפי דרישת הועדה - (1) לדרוש מן הנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא תוצאות הבדיקות לוועדה; (2) למנות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או לוועדה, חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בנפגע או מסמכים רפואיים או אחרים שהובאו בפניהם. 4. ההליכים לקביעת דרגת נכות (תיקון: תש''ל, תש''ס) (א) תביעה לגימלת נכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד לפקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק. (ב) מצא פקיד התביעות שבכפיפות לקביעת דרגת הנכות קיימת זכאות - יעביר את התביעה לרופא המוסמך. 5. מועד ומקום התייצבות הנפגע (תיקון: תשכ''ז, תשמ''ט, תשנ''ו) (א) נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה. (ב) הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי הוא להיות מיוצג בפניה על ידי בא כוחו. 6. קביעת דרגת נכות על-פי מסמכים הועדה רשאית, בהסכמת הנפגע והמוסד, לקבוע את דרגת נכותו של הנפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנפגע. 7. בדיקה במקום הימצא הנפגע אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנפגע במקום הימצאו. 8. אי התייצבות בפני הועדה או אי מילוי אחר הוראותיה (תיקון: תשנ''ו) (א) לא התייצב הנפגע בפני הועדה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לפי תקנה 5, יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הנפגע לדיון במועד אחר. (ב) לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, ישלם הנפגע למוסד את ההוצאות שנגרמו למוסד עקב ביטול הדיון; המוסד יעדכן מזמן לזמן את סכום ההוצאות. (ג) שילם הנפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד נוסף לדיון ויזמין את הנפגע; לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנוסף, יחול האמור בתקנת משנה (ב). (ד) לא שילם הנפגע את סכום ההוצאות שנדרש ממנו כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות כאמור בתקנה 3 בתוך 45 ימים מיום שנדרש לעשות כן, תידחה בקשתו לקביעת דרגת נכות; הנפגע רשאי להגיש בקשה חדשה אם נתן טעם סביר לכך ולאחר ששילם את סכום ההוצאות או מילא אחר הוראות הועדה, לפי הענין. 9. נוכחות זרים בשעת הבדיקה הועדה תבדוק את הנפגע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה. 10. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) 11. דרגת נכות (תיקון: תשל''ד, תשנ''ו) (א) דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - הפגימה) המנויים בתוספת, ובלבד שלא תעלה על 100%. (ב) דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הנקובים בתוספת לצד כל אחד מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להלן: (1) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הנכות הנקוב בתוספת לצד אותה פגימה; (2) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בפסקה (1) ובין 100%; (3) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הנכות שנקבעו לפי פסקאות (1) ו-(2) ובין 100%; (4) הוראות פסקה (3) יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל פגימה נוספת. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דרגת נכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה - (1) לגבי פרק - על אחוזי נכות שנקבעו לקשיון לא נח של אותו פרק; (2) לגבי גפה - על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה; (3) לגבי עין - על אחוזי הנכות שנקבעו לעיוורון מלא של אותה עין. (ד) בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק - לא יבוא בחשבון נזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק. (ה) בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בשיתוף של עצב - לא יבואו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידו. (ו) דרגת נכות בגין פגימה ביד שמאל לאיטר יד ימין, תיקבע לפי המבחנים ליד ימין, ופגימה ביד ימין לאותו נפגע תיקבע לפי המבחנים ליד שמאל. 12. נסיבות לצירוף דרגות נכות (תיקון: תשל''ז, תש''ס) הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הנכות המצטברת) הן אלה: (1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, ''הכנסה'' - כמשמעותה בסעיף 98(ב) לחוק; (2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה: (א) קיצבה במקום מענק; (ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16. 12א. דרכי הקביעה לענין סעיף 121 (תיקון: תשל''ז, תש''ס) הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנה 27 (להלן - הועדה לערעורים), לפי הענין, תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12. 12ב. דרגת נכות מצטברת (תיקון: תשל''ז, תשנ''ו, תש''ס) (א) הועדה או הועדה לערעורים, לפי הענין, תקבע מחדש, בהתאם למבחנים שהם בתוקף ביום הקביעה, את דרגת הנכות המצטברת לפי אחוזי הנכות שבתוספת לגבי כל פגיעה בעבודה המובאת בחשבון לענין צירוף דרגות הנכות. (ב) דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים בתקנה 11(ב). (ג) עקב פגיעת עבודה נוספת באותו אבר - לא תוגדל דרגת נכות כאמור בסעיף 121 לחוק מעל לדרגת נכות מקסימלית שבמבחנים לגבי אותו אבר. (ד) הוראות סעיף 114 לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים. (ה) בקביעת דרגת הנכות המצטברת רשאית הועדה או הועדה לערעורים להחיל הוראות תקנה 15. 12ג. הבסיס לחישוב הגימלה המצטברת (תיקון: תשל''ז) קבעה הועדה או הועדה לערעורים דרגת נכות על פי תקנה 12ב, תחושב הקיצבה לפי שכר העבודה הרגיל המשוער הגבוה ביותר; לענין זה, ''שכר העבודה הרגיל המשוער'' - שכר העבודה הרגיל ששימש בסיס לחישוב הגימלה בשל כל אחת מהפגיעות בעבודה שהובאו בחשבון בעת צירוף דרגות הנכות מעבודה, מוגדל בשיעור שבו הוגדלו קיצבאות הנכות מעבודה לכלל נכי העבודה תוך התקופה מיום הפגיעה ועד ליום תחולתה של דרגת הנכות המצטברת. 13. (בוטלה) (תיקון: תשל''ד) 14. התאמה (תיקון: תשל''ד, תשנ''ו, תשס''ה4) (א) דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע. (ב) החליטה הועדה שלא ניתן לקבוע דרגת נכות כאמור בתקנת משנה (א) - תקבע, על פי שיקול דעתה, את אחוזי הנכות בהתחשב במבחנים שנקבעו בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה ובהגבלה שגרמה לנפגע. 15. סטיות (תיקון: תשל''ד, תשל''ו, תש''ס) (א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב), בשים לב למקצועו, ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ-20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%. (ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר, לדעתה, הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו. (ג) (בוטלה) (ד) הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה זו רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר אתה נקבעה דרגת הנכות, ולאחר שניכו פגימות שאינן קשורות באותה פגיעה בעבודה. 16. דרגת נכות מיוחדת (תיקון: תשכ''ז, תשל''ד) מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 14 ו-19 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100%. 16א. התייעצות עם הרשות (תיקון: תש''ל, תשל''ד) לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של 20% ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התייעצות עם הרשות האמורה בתקנה 18א. 17. נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות (תיקון: תשס''א3) (א) עברו 12 חודשים ולא יותר מ-60 חודשים מאז קבעה ועדה או ועדה לערעורים לאחרונה לנפגע דרגת נכות יציבה בשיעור 20% או יותר (להלן - הדרגה האחרונה), רשאי הנפגע לתבוע מהרשות האמורה בתקנה 18א לקבוע אם הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסות הנפגע, והרשות תקבע את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א); כללה הדרגה האחרונה שנקבעה לנפגע, קביעה לפי תקנה 15, רשאים הנפגע או המוסד לתבוע מהרשות לקבוע אם חל שינוי בהשפעת הנכות על הכנסות הנפגע, ובהתאמה להקטין או להגדיל את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א). (ב) הרשות תדון בתביעה נוספת כאמור בתקנת משנה (א) רק אם חלפו 12 חודשים, ולא יותר מ-60 חודשים מיום שנקבעה לנפגע הדרגה האחרונה. 18. שינוי דרגת נכות (תיקון: תשל''ד) סבורה הועדה כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ-20% וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת-נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, בתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן האמור. 18א. דרגת נכות לנכה נזקק (תיקון: תשכ''א, תשכ''ב, תשנ''ו, תשנ''ח, תשס''א3) (א) בתקנה זו - ''הרשות'' - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט''ז-1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על-ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה; ''נכה נזקק'' - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות. (ב) הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100% לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים. (ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול. (ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע. 19. דרגת נכות באבר זוגי דרגת הנכות לרגל פגימה באבר זוגי אחד כשהאבר האחר פגום מקודם, תיקבע על-ידי צירוף פגימות שני האברים וניכוי הפגימה הקודמת. 19א. עיגול דרגות נקבעה דרגת נכות המזכה לתשלום קיצבה והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם - יעוגל השכר לשלם כלפי מעלה. 19ב. (בוטלה) (תיקון: תשל''ד) 20. תחולת הקביעה (תיקון: תשל''א) דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה, ויכולה, בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר. 21. מועד לדיון מחדש עם קביעת דרגת נכותו של נפגע, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לדון מחדש בקביעת הדרגה. ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לדיון מחדש. 22. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) 23. חילוקי דעות בין חברי הוועדה (תיקון: תשמ''ט) (א) בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד; נחלקו הדעות, יזמן המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות, ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי. (ב) בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש. אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות נוספות של הנפגע. 24. החלטות הוועדה ורישומן (תיקון: תשנ''ו) (א) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוכול אשר ייחתם על ידי חברי הועדה. (ב) החלטת הועדה הקובעת דרגת נכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים. (ג) ההחלטה תימסר למזכיר. (ד) הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הועדה. 25. הודעה לנפגע המזכיר ימסור לנפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הנפגע - גם העתק הממצאים והנימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת הנפגע עצמו כי אם לידיעת בא-כוחו של הנפגע או אדם אחר, המייצג, לדעת המוסד, את הנפגע. 26. ביטול קביעה (תיקון: תש''ל, תש''ס) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 398(א)(1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתו הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה. סימן ב': ועדה לערעורים 27. הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור (תיקון: תש''ל, תשמ''ט, תש''ס) (א) נפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן - ועדה לערעורים) תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה לו ההחלטה. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה ההחלטה למזכיר. (ב) ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר יוזמנו לועדה על ידי המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות. חברי הועדה לערעורים הדנה בערעור יבחרו מביניהם יושב ראש. (ג) מנהל ענף נפגעי עבודה רשאי מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה או הנפגע למנות יועץ לא רפואי - המומחה בשטח מקצועי מסויים - שיגיש לועדה את חוות דעתו בשאלה שהתעוררה עקב קביעת דרגת נכותו של הנפגע. 27א. תנאי לתשלום מענק (תיקון: תש''ס) מענק לנכה עבודה, לפי סעיף 107 לחוק ישולם בתום המועד הנקוב לערעור בתקנה 27(א) ובתנאי שעד לאותו מועד לא הוגש ערעור כאמור בתקנה 27 ואם הוגש הערעור, כל עוד לא ניתנה החלטת הועדה לערעורים. 28. הארכת מועד להגשת נימוקי הערעור (תיקון: תש''ס) הוגש ערעור במועד הנקוב בתקנה 27(א) ולא צוינו בו נימוקי הערעור כאמור בתקנה 29, יוארך המועד להגשת נימוקי הערעור בשלושים ימים נוספים מהיום שבו תם המועד להגשת הערעור כאמור בתקנה 27(א). 29. אופן ערעור (א) ערעור יוגש למזכיר ויצויינו בו נימוקי הערעור. (ב) המזכיר יעביר את הערעור לרופא מוסמך. 30. סמכות ועדת ערעורים (תיקון: תשנ''ח) (א) ועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד. (ב) ועדה לערעורים רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית הועדה לערעורים לדרוש מהמוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה בערעור; דרישת הועדה תפורט ותנומק בפרוטוקול. (ג) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה, יועבר אף לנפגע. 31. תחולה (תיקון: תשכ''ח, תש''ל, תשנ''ו) תקנות 3, 5, 7 עד 19, 19א, 21, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים המחוייבים. 32. החלטת ועדה לערעורים החלטת הועדה לערעורים תינתן פה אחד או ברוב דעות, ובאין רוב דעות - יכריע היושב-ראש. 33. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) 34. אי התייצבות הנפגע בערעור המוסד (תיקון: תש''ל, תשנ''ו) (א) ערער המוסד בפני הועדה לערעורים, יזמין המזכיר את הנפגע לועדה לערעורים במקום ובמועד שיקבע. (ב) לא התייצב הנפגע במקום ובמועד הנקובים בהזמנה יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה לערעורים ויזמין את הנפגע לדיון. (ג) לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, רשאית הועדה לערעורים לדון ולהחליט בערעור על פי החומר שברשותה; נבצר מהועדה להחליט בערעור בהעדר הנפגע, רשאי המוסד לעכב את תשלום הגימלה לנפגע עד להתייצבותו בפני הועדה לערעורים ואם לא עשה כן לאחר שזומן פעם נוספת - להפסיק את תשלום הגימלה, והנפגע יחוייב בהוצאות כאמור בתקנה 8(ב). (ד) שילם הנפגע את ההוצאות כאמור בתקנת משנה (ג), יוזמן לדיון נוסף בפני הועדה לערעורים. 35. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) סימן ג': דיון מחדש 36. דיון מחדש לפי בקשת הנפגע (תיקון: תשכ''ז, תשכ''ח, תשכ''ט, תש''ל, תשנ''ו) (א) עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת-נכותו של נפגע אף אם נקבעה לתקופה קצובה ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 54(א)(1) או (3) לחוק אישר בכתב בתוקף תפקידו זה כי הפגימה שבקשר אליה נקבעה דרגת-הנכות הוחמרה או כי נתגלתה פגימה חדשה, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת-נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים. (ב) בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור. (ג) הדיון בקביעת דרגת-נכותו מחדש של הנפגע ייעשה רק אם ההחמרה או הפגימה החדשה הן תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה נקבעה דרגת-הנכות. 37. דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך (תיקון: תשכ''ח, תשנ''ו) עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת-נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת-הנכות והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים אשר הענין מחייבם. 37א. תחולת דרגת נכות מחדש (תיקון: תשל''ב, תשמ''ב) לא תיקבע דרגת נכות מחדש לפי תקנות 36 או 37 בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לקביעת דרגת הנכות מחדש ואולם אם קבעה הועדה כי הנפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה מהחמרה או מפגימה חדשה שנתגלתה, תיקבע דרגת הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבית החולים. 38. אי-התייצבות לבדיקה מחדש לא התייצב הנפגע לבדיקה מחדש בהתאם לתקנה 37 ולא נתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי-התייצבותו, רשאי המוסד להפסיק תשלום הגימלה עד למועד בו יתייצב לבדיקה מחדש. פרק שלישי: גימלאות 39. הפחתת קיצבה (תיקון: תש''ל, תשל''ו) שיעור הפחתת-קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו נותנים לו איכסון וכלכלה הוא - (1) לגבי נכה שאין תלויים בו - 12 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-50%; (2) לגבי נכה שתלוי בו אדם אחד - 6 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-25%. 40. שלילת זכות לגימלה, הפחתתה והשהייתה נדרש נפגע לבדיקה רפואית על ידי ועדה או על ידי הועדה לערעורים ולא עשה כל הדרוש לעריכת הבדיקה, רשאי המוסד לשלול, להפחית או להשהות את הגימלה בעד הזמן שבין התאריך בו חוייב להיבדק ובין התאריך בו נבדק למעשה. 41. הגדלת הגימלאות (תיקון: תשכ''ה, תשכ''ט, תשכ''ז, תשכ''ח, תש''ל, תשל''ה, תשנ''א) (א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף קטן 66(ב) לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק כאילו הכנסתו החודשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה 80% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת-משנה זו. (ב) מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה 80% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת-משנה זו. (ג) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת-משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 כאילו הכנסתם החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת-משנה זו. (ד) ''השכר הממוצע'', לענין תקנה זו - השכר הממוצע כפי שהוא - (1) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) - ביום בו נוצרה הנכות המזכה במענק; (2) לגבי מבוטח כאמור בתקנת-משנה (ב) או (ג) - ביום הגיעו לגיל 18 או לגיל 21, לפי הענין. (ה) בן קיבוץ או מושב שיתופי, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה - (1) אם הוא זכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, ישולם לו המענק על בסיס דמי-פגיעה ליום השווים לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי; (2) אם הוא זכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק - תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי-פגיעה ליום השווים לדמי-פגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי. פרק רביעי: הוראות שונות 42. סודיות הדיונים המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לערעורים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעתם אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת דרגת נכות, וכן לידיעת המוסד. 43. החזרת הוצאות (תיקון: תשכ''ז, תש''ל, תשל''א, תשל''ב) (א) המוסד יחזיר לנפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה ולינה בשיעורים המשתלמים לעובד המדינה בדרגה ט' בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה, וכן יפצה אותו על הפסד זמנו, במידה שנגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפני ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקנה 3 או על ידי התייצבותו לבדיקות אחרות לפי תקנות אלו. הוצאות כלכלה לארוחת צהריים ישולמו לנכה רק אם הוא צריך לשהות מחוץ למקום מגוריו בשעות 16.00-12.00. (ב) בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מהחלק השמיני מדמי פגיעה מקסימליים ליום לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע, ובלבד שסך כל התשלום בעד יום אחד לא יעלה עד דמי הפגיעה המקסימליים ליום עבודה. (ג) (בוטלה) 44. כיסוי הוצאות נסיעה הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפני ועדה, ועדה לערעורים או יועץ רפואי או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי תקנות אלה צריך היה הנפגע לנסוע ולא יכול היה, בשים לב למצב בריאותו ומקום מגוריו, להזדקק לאמצעי תחבורה ציבוריים, ישלם המוסד לנפגע, לכיסוי הוצאות הנסיעה, סכום השווה להוצאות נסיעה כאמור לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי תחבורה הזול ביותר והמתאים בנסיבות אלה. 45. הוראות מעבר (תיקון: תש''ל) (א) נקבע דרגת נכות על ידי רופא או ועדה אליהם הופנה נפגע על ידי המוסד לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, רואים את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה. (ב) המבחנים שבתוספת שהיו קיימים ערב פרסום המבחנים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת-נכות לנפגעי-עבודה) (תיקון), תש''ל-1970 (להלן - המבחנים החדשים), יישארו בתוקף במקרים שבהם נערך דיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, אם, לדעת הרופא או הועדה הרפואית לעררים, לפי הענין, לא חל שינוי בדרגת-נכותו של הנפגע. (ג) חל שינוי בדרגת-נכותו של הנפגע כתוצאה מדיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, לא תופחת קצבת-הנכות המשתלמת לנפגע לעומת הקצבה ששולמה לו ערב הדיון מחדש רק מחמת זאת שבמבחנים החדשים דרגת-הנכות נמוכה יותר, ובלבד שלא חל שינוי בדרגת-הנכות מסיבה רפואית. התוספת (תיקון: תשנ''ו) (תקנה 11) חלק א' - תאונות-עבודה (תיקון: תש''ך, תשכ''ד, תש''ל, תשמ''ד, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ח, תשס''ח) פרק ראשון מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים 1. בלוטות לימפה (1) שחפת של בלוטות הלימפה א. I שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות 0% II נשארו צלקות נרחבות או מכערות בהתאם לאחוזי-הנכות שנקבעו לגבי צלקות. ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, שקיימים עדיין סימני-פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30% ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות) הדורשת אישפוז או שכיבה 100% (2) Adnopathia(תפיחות הבלוטות) בלתי-פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 0% (3) למפומה ממאירה Malignant lymphoma (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו') א. במצב של רמיסיה ((remissio עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50% ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו') 100% 2. מחלות דם אנמיה (מחוסר-דם ממאיר, מחוסר-ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם א. מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים 0% ב. מצב כרוני עם תגובה לא-מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20% ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50% ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת-בית קלה בלבד 75% ה. מצב חמור, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% 2א. כשל חיסוני נרכש (תיקון: תשס''ח) 5 (1) בלא סימנים קליניים, בלא טיפול 0% (2) בלא סימנים קליניים, עם טיפול 30% (3) עם סימנים קליניים קלים 50% (4) עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים 70% (5) עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה 100% 3. מחלת הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה) הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי-סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) - א. בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני-מחלה 0% ב. מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10% ג. המצב הכללי מעורר, קיימים סימנים כלליים בנוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20% ד. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת 40% ה. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50% ו. המצב חמור, אך מסוגל לעבודות-בית קלות בלבד 75% ז. המצב חמור מאד, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% 4. סוכרת diabetes mellitus (1) הפרעה בסבילות לפחמימות impaired glucoes tolerance 0% (2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5% (3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10% (4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20% (5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי 40% ב. סוכרת ''שבירה'' (brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין 40% ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40% (6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול): א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית); ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR); ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית; ד. מחלת כלי דם היקפיים ה. מחלת כלי דם כלילים 65% לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים. (7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100% 5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (Bronchrectasis) א. קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0% ב. קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר-נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות-דם לפעמים 20% ג. קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר-נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40% ד. קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר-הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי- דם תכופים 60% ה. קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא-הפסקות עם קוצר- נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale 100% (2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - Broncho cutaneous fistula or broncho-pleural fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8. (3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה א. ציסטה קטנה מסויידת 0% ב. ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20% ג. ציסטות בשתי הריאות 40% ד. קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות. (4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול (5) מחלות-ריאה אחרות במחלות-ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף-קטן (1). (6) גוף זר בחלל בית-החזה א. זעיר ואינו גורם להפרעות 0% ב. הגורם להפרעות בלתי-ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10% ג. הגורם לכאבים בחזה וקוצר-נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או hemoptysis 30% ד. הגורם ל Tachycardia-וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה Peri cardium- הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50% 6. קצרת הסמפונות Asthma Bronchiale א. ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0% ב. ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים 20% ג. ישנם התקפים תכופים וקוצר-נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40% ד. מצבים יותר קשים להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1) 7. שחפת הריאות (1) שחפת פעילה א. יש צורך בטיפול ובשכיבה 100% ב. שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60% ג. התחדרות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60% ד. שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך: I. השינויים בריאה נרחבים Far advanced 80% II. השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת Mod. or min. advanced 60% ה. שחפת ריאות בטיפול ב- Pneumothorax 60% intrapleuralis or extrapleuralis (2) שחפת בלתי-פעילה א. בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות 50% ב. בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א) 35% ג. בכל תקופה שלאחר התקופה האמור בפיסקה (ב): I. לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 10% II. נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 20% III. נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה 30% ד. ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5. ה. ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9. (3) מצבים שלאחר ניתוחים א. שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10% ב. Plombage I. חד-צדדי 30% II. דו-צדדי 60% ג. כריתות בריאה I. של חלק של הריאה עד 42 סגמנטים 10% II. של אונה 30% III. של ריאה שלמה 60% IV. קיימים סיבוכים כגון Empyema or 100% Fistula Broncho cutanea (4) מצבים שלאחר כריתת צלעות א. לאחר כריתת צלע אחת 0% ב. לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10% ג. לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20% ד. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30% ה. לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50% אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים-קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה. 8. קרום הראיה (1) תוצאות של דלקת קרום-הריאה א. קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות 0% ב. ישנן התדבקויות המגבילות את כושר-פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף במידה בלתי-ניכרת 10% ג. ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר-פעולתן של הריאות במידה בינונית 20% ד. ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר-פעולתן של הריאות ועל כושר-הפעולה הכללי במידה ניכרת 30% (2) דלקת קרום-הריאה שחפתית א. קיים תפלטי (וסימנים קליניים לפעילות) 100% ב. בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50% ג. בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום-הריאה. (3) דלקת קרום-הריאה מוגלתית Empyema א. במצב חריף 100% ב. במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80% ג. שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו-פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית-החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה 50% ד. שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעות לפי סעיף (1) 8. 9. מחלות הלב (תיקון: תשס''ח) 5 (1) במחלת-לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E. ) ובאטם שריר הלב א. בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100% ב. בתקופת 3 החדשים הבאים 50% ג. לאחר התקופה הנ''ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב - I. מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10% II. מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25% III. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40% IV. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50% V. קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75% VI. אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100% (2) תעוקת הלב ((Angina pectoris א. התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד 25% ב. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50% ג. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70% (3) יתר לחץ-דם א. לחץ-דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ''מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0% ב. לחץ-דם דיאסטלי קבוע מעל ל-95 מ''מ כספית ועד 110 מ''מ כספית: I. בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10% II. עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30% ג. לחץ-דם דיאסטלי קבוע מעל 110 מ''מ כספית: I. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25% II. עם הגדלה בורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40% (ד) לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי 5 I. בלא סימנים קליניים 0% II. עם תסמונת אופיינית - 30% (1) קלה 10% (2) קשה 30% (4) הפרעות בקצב א. התקפיים I. התקפים נדירים 10% II. התקפים שכיחים 20% III. התקפים שכיחים ביותר 40% ב. קבועים I. ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20% II. קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב ג. מחסום פרוזדורי-חדרי I. מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0% II. מחסום חלקי דרגה 2 10% III. מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes 50% IV. מחסום שלם עם התקפי חוסר-הכרה (תסמונת Adams Stokes ) 100% (5) הפרעות מסיבות (N.C.A.) Neurocirculatory Asthenia אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש. (6) גוף זר בלב ובקרום הלב א. ללא הפרעות 0% ב. הגורם להפרעות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות. 10. קרום הלב (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית א. במשך חדשיים לאחר ההחלמה 40% ב. לאחר תקופה זו I. התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 0% II. נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב. (2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב. (3) Constrictive Peicarditis ודלקת קרום הלב שגרונית א. בהתאם למצב התפקודי של הלב ב. במקרה של ניתוח I. במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60% II. לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב. 11. כלי הדם (1) דליות Varices cruris א. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 0% ב. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10% ג. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני Eczema וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו 20% ד. ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת-עור וליצירת כיבים (צורה קשה של Ulcus varicosum או Eczema cruris, ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק) 30% ה. המצב כמתואר בסעיף-קטן (1) (ד) בשתי הרגליים 40% ו. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות של שטח נרחב 50% (2) מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון phlebitis או Thrombophlebitis או נזק בורידים א. קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי -ניכרות ברגל אחת 0% ב. המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(א) - בשתי הרגליים 10% ג. קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת 20% ד. המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(ג) - בשתי הרגליים 30% ה. קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון Eczema או כיבים ברגל אחת 30% ו. המצב כמתואר בסעיף-קטן (2) (ה) בשתי הרגליים 40% ז. בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד 50% (3) מפרצת - Aneurysma א. של עורק קטן, בלי הפרעות 10% ב. של עורק קטן עם הפרעות קלות 20% ג. של עורק קטן עם הפרעות קשות 30% ד. של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם 40% ה. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם 50% ו. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם 60% ז. של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysma כנ''ל 60% ח. של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות 100% (4) Arterio-Venous Fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (3). (5) M. Raynaud Endarteritis obliterans ( Buerger. M ) א. בצורה קלה ברגל אחת 20% ב. בצורה קלה בשתי הרגליים 30% ג. בצורה בינונית ברגל אחת 40% ד. בצורה בינונית בשתי הרגליים 50% ה. בצורה קשה 60% ו. בצורה קשה מאד 100% (6) נזקי-כפור ברגליים א. קיימים סימנים קלים בלבד - בועות-כפור (Chillblains) 0% ב. קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים,אודם וכד': I. בגף אחד 5% II. בשני הגפיים 10% ג. על איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות. 12. מערכת העיכול (1) לשון א. איבוד פחות ממחצית הלשון - I. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10% II. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20% ב. איבוד מחצית הלשון או יותר מכן - I. ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40% II. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60% (2) ושט א. מיצר Strictura של הושט - I. בצורה בינונית 30% II. בצורה קשה 50% III. בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80% ב. סעיפי הושט (Diverticulum) - I. ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 0% II. הפרעות בינוניות 10% III. הפרעות קשות 30% ג. אזופגיטים (Esophagitis) - I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 30% III. בצורה קשה עם שטפי-דם חוזרים, אנמיה בולטת 50% ד. קרדיוספזמוס (Cardiospasm) - I. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט II. לאחר ניתוח, אין הפרעות 0% III. לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות יקבעו לפי סעיף-קטן ג. ה. בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) - א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף-קטן ג. ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח I. אין הפרעות 0% II. קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן ג. (3) קיבה א. דלקת כרונית של הקיבה - I. בצורה קלה, ללא הפרעות 0% II. בצורה בינונית, המצב הכללי והתזונתי משביע רצון 10% III. בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30% ב. כיב הקיבה או כיב התריסריון I. כיב שהתרפא, אין הפרעות 0% II. בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים 10% III. בצורה בינונית (התקפים חוזרים,ממושכים יותר) 30% IV. בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי 60% ג. כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14. 13. מעיים (1) Entero-colitis chronica including Spastic amebic colitis א. הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי 0% ב. בצורה בינונית 10% (2) דלקת כיבית של המעי הגס א. בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10% ב. בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות 30% ג. בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50% ד. בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה המצב הכללי ירוד מאד 70% ה. בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100% (3) Diverticulitis - Diverticulosis א. ללא הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (1) (4) Malabsorption syndrome including Coeliac disease, Sprue א. בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה 20% ב. בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40% ג. בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (Hypoproteinemia) בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו' 70% (5) מחלות כגון: Crohn's Disease, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2). 14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים (1) מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים א. ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב 0% ב. ישנן הפרעות קלות של מערכת היכול, המצב הכללי טוב 10% ג. ישנן הפרעות בלתי-ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20% ד. ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד 40% ה. מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת-מרפא 60% ו. ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות-בית קלות בלבד 80% ז. ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% (2) נצור קבוע של המעיים א. ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה 20% ב. ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה 30% ג. Anus praeter naturalis 80% 14א. עודף משקל והשמנת יתר (תיקון: תשס''ח) 5 (1) BMI של 29.9-25 (עודף משקל קל) 0% (2) BMI של 34.9-30 (השנמת יתר, דרגה 1) 0% (3) BMI של 39.0-35 (השמנת יתר, דרגה 2) 10% (4) BMI של 40 או יותר (השמנת יתר, דרגה 3) 20% לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף BMI-BODY MASS (INDEX) , כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף בריבוע חלקי גובהו. 15. פי הטבעת (1) Fissura ani א. לא הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות ניכרות 10% (2) Fistula ani א. המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות 10% ב. עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (recidivans) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות 20% (3) מצר - (Strictura) א. בצורה בינונית 30% ב. בצורה קשה 50% (4) Prolapsus mucosae recti א. ללא הפרעות 0% ב. קיימות הפרעות 10% (5) Prolapsus recti totalis א. ניתן להחזרה 20% ב. קבוע, ישנן הפרעות ניכרות 40% (6) איבוד מוחלט של השליטה על השוער (Sphincter) 80% (7) טחורים Varices Haemorrhoidales חיצוניים או פנימיים א. בולטים, ישנן הפרעות בלתי-ניכרות 0% ב. בולטים, עם דימומים שכיחים 10% ג. בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון Fissura ani או ani Fistula בצורה קלה 20% 16. מחלות הכבד ודרכי המרה (1) שחמת הכבד א. בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20% ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטת יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40% ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites) עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70% ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100% (2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער א. המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40% ב. קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים אם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים (Portal systemic encephalopathia) 70% ג. המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100% (3) מצב לאחר דלקת-כבד זיהומית (Intectious hepatitis) א. לא נשארו הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (1). (4) Echinococcus of Liver א. מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 0% ב. לאחר ניתוח, ללא הפרעות 0% ג. נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק. ד. פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף-קטן (1). (5) מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד Abscess of Liver א. אין הפרעות 0% ב. נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק. (6) דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה א. ללא הפרעות 0% ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול 10% ג. בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות-עיכול בולטות 20% ד. בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40% (7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה א. ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 0% ב. קיימות הפרעות בינוניות 10% ג.Post cholecysectomy syndrome בצורה בולטת 20% ד. הופעות חוזרות של Cholangitis עם התקפי-חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40% 17. טחול א. הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 0% ב. מצב לאחר כריתת הטחול 10% ג. הגדלה ניכרת של הטחול Hypersplenism עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבפניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30% 17א. לבלב (תיקון: תשס''ח) 5 מצב לאחר דלקת או ניתוח - (א) בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול 0% (ב) עם כאבי בטן שכיחים ועליה באנזימים - (1) בלא הפרעה בספיקה 20% (2) עם הפרעת ספיגה - (א) המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי 40% (ב) הגורמת לתת-תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיום 70% (ג) המחייבת הזנת על 100% 18. צפק (1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן א. ישנן הפרעות נדירות וקלות 0% ב. ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10% ג. ישנן הפרעות כנ''ל והן קבועות 20% ד. ישנן הפרעות קשות 30% (2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (Sub-ileus) א. בשלב פעיל ב. במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף-קטן (1). 19. בקע א. בקע המפשעה הניתן להחזרה (Reponibilis) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי-ניכרות 0% ב. מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 0% ג. בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (Reponibilis) עם הפרעות בלתי-ניכרות, הדורש החזקה ע''י חגורה 10% ד. מצב כמתואר בסעיף-קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15% ה. בקע חוזר (Recidivans) חד-צדדי, עם הפרעות בלתי-ניכרות, הדורש החזקה ע''י חגורה 10% ו. מצב כמתואר בסעיף-קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15% ז. בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (Irreponibilis) או בלתי-ניתן להחזקה ע''י חגורה - עם הפרעות בלתי-ניכרות, חד או דו-צדדי 20% ח. מצב כמתואר בסעיף-קטן (ז) עם הפרעות ניכרות 30% ט. בקע פמורלי (Hernia femoralis) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (Hernia inguinalis). 20. פציעות ובקעים של קיר הבטן א. מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 0% ב. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטון עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 20% ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratio גדולה 40% ה. Hernia linae albae או Hernia umbilicalis קטנות וללא הפרעות 0% ו. Hernia linae או Hernia umbilicalis albae יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן, עם הפרעות בלתי-ניכרות 10% 21. גידולים גידולים ממאירים ושפירים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים. פרק שני (תיקון: תשס''ח) המערכת האורו-גניטלית 22. כליות (1) צניחת הכליות (Ptosis או כליה נודדת (Rem migrans א. ללא הפרעות 0% ב. ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. (2) כליה בצורת פרסה (Horse shoe kidney) א. ללא סיבוכים 0% ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. (3) כריתת חלקית של כליה אחת א. ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה ב. קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. (4) כריתת כליה א. כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה 30% ב. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה 60% ג. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב. (5) כליה שאינה פועלת (Non functionning kidney) א. אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה 30% ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים. (6) הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית א. Orthostatic albuminuria 0% ב. מסיבה בלתי-ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות 10% (7) דלקת-כליות כרונית א. הפרשת-חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא Uremia 20% ב. כמתואר בסעיף-קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם ולא Uremia 30% ג. תסמונת נפרוטית בולטת או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג''ר אחוז 50% ד. תסמונת נפרוטית בולטת או עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (Urea) בין 50 ל-80 מג''ר אחוז 80% ה. עם הפרעות קשות מצג הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה 100% (8) Pyelonephritis chronica אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף- קטן (7). (9) אבני הכליות אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי 10% ב. אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20% ג. אבני-יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה 40% ד. אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים 20% ה. אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40% ו. מצב אחרי ניתוח אבני-כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה 0% קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים - קטנים (7) או (10). (10) Hydronephrosis א. אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות 0% ב. בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת 10% ג. בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת 30% ד. עם זיהום או Pyonephrosis 50% (11) Essential Haematuria המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית 10% 23. שלפוחית השתן ודרכי השתן (1) אורטר אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10). (2) שלפוחית השתן א. דלקת כרונית של שלפוחית השתן I. דלקת קלה, ללא הפרעות 0% II. דלקת קלה, עם תאי-מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה 10% III. דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות 20% IV. דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת 50% V. אי-שליטה או אי-עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים 70% ב. דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית (Hunner's Ulcer) 60% ג. אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (2)א. ד. ניצור השלפוחית fistula vesicae 50% (3) שופכה א. היצרות השופכה (Uretra) I. בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה המצריכה רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה) 10% II. המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים 20% III. המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית 30% ב. ניצור בשופכה I. בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין 20% II. בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחמרי-חבישה 40% III. בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיר המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חמרי-חבישה 70% IV. ניצורים רבים ב- Perinaum 100% 24. אשכים ואברי המין של הזכר (תיקון: תשס''ח) 5 (1) Varicocoele א. חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי-ניכרות 0% ב. עם הפרעות ניכרות 10% (2) Hydrocoele חד או דו-צדדי 0% (3) חוסר אשך אחד והשני תקין 20% (4) אבדן שני האשכים א. אצל גבר עד גיל 45, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 50% ב. אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 40% ג. מעל לגיל 60 25% (5) אבדן חלקי של ה- Penis 30% (6) אבדן של ה-Penis 60% (7) אספרמיה חבלתית א. עד גיל 45 20% ב. מעל לגיל 45 10% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה. (8) אין אונות (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד) 5 (א) קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה 0% (ב) בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן 10% (ג) חמורה, אין זקפה כלל 30% לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה-PENIS ובגין סעיף זה גם יחד. 25. אברי המין של האשה (1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה א. ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 0% ב. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון 10% ג. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה 20% (2) מצב לאחר כריתת שחלות א. כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה 10% ב. כריתה של שתי השחלות I. עד גיל 50 40% II. אחרי גיל 50 20% (3) מצב לאחר כריתת הרחם א. עד גיל 50 40% ב. אחרי גיל 50 20% (4) מצב לאחר Panhyserectomy א. עד גיל 50 50% ב. אחרי גיל 50 30% (5) צניחת הנרתיק והרחם ((Prolapsus vaginae et uteri 30% (6) ניצורים של אברי המין של האשה א. ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין ((Fistula vesico-genit 50% ב. ניצור בין החלחלה ואברי המין (Fistula recto-genit) 50% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה. 26. שחפת אורוגניטלית א. בתקופה החריפה והפעילה 100% ב. שחפת כרונית, עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגיקוך לסרוגין 60% ג. שחפת בלתי-פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30% ד. שחפת בלתי-פעילה בתום תקופת השנתייםלאחר הפסקת הפעילות 10% 27. עקרות עקרות א. כשגורמיה אינם ברורים 30% ב. כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביוחר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ-30%. לא יינתנו אחוזי-נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות. 28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים א. שד אחד I. עד לגיל 30 שנה 30% II. מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה 25% III. מעל לגיל 45 שנה 15% ב. שני השדיים I. עד גיל 30 שנה 50% II. מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 40% III. מעל לגיל 45 שנה 30% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה. פרק שלישי תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות 29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים ימין שמאל (1) המיפלגיה (Hemiplegia) א. חלקית I. בצורה קלה 30% 20% II. בצורה בינונית 50% 40% III. בצורה קשה 70% 60% ב. שלמה עם קונטרקטורות 100% 100% בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד. (2) פרפלגיה (Paraplagia) א. בצורה קלה 20% ב. בצורה בינונית 50% ג. בצורה קשה 80% ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) 100% (3) Quadriplegia א. בצורה קלה 60% ב. בצורה בינונית 80% ג. בצורה קשה 100% בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים-קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו אחוזי-נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים. (4) Monoplegia אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי. (5) פגימות בעצבי המוח א. עצב (Trigeminus) V I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30% IV. בצורה קשה 40% ב. עצב (Facialis) VII I. בצורה קלה 0% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 30% ג. עצב (Vagus) X I. בצורה קלה מאד 0% II. בצורה קלה 10% III. בצורה בינונית 20% ד. עצב (Accessorius) XI I. בצורה קלה 0% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% ה. עצב (Hypoglossus) XII I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 30% III. בצורה קשה 40% (6) Neuritis I. בצורה קלה 0% II. בצורה בינונית 10% III. בצורח ניכרת 30% IV. בצורה קשה 50% (7) Aphasia א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה קשה 40% ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית) I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60% II. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100% (8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה- פירמידליות כגון : , Choreo-Athtosis Chorea, Athetosis ימין שמאל I. בצורה קלה 30% 20% II. בצורה בינונית 40% 30% III. בצורה קשה 50% 40% האחוזים הנ''ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום. (9) מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson) א. חצי גוף I. בצורה קלה 30% 20% II. בצורה בינונית 40% 30% III. בצורה קשה 50% 40% ב. גף עליון בלבד I. בצורה קלה 20% 10% II. בצורה בינונית 30% 20% III. בצורה קשה 40% 30% ג. גף תחתון בלבד I. בצודה קלה 10% 10% II. בצורה בינונית 20% 20% III. בצורה קשה 30% 30% (10) Tic אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס. (11) אנצפלופטיה (Encephalopathia) (Chronic post traumatic brain syndrome) בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים. 30. הפרעות פרכוסיות (1) כפיון (Grand Mal) בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן : א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0% ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10% ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-43- חדשים 30% ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50% ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80% ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100% (2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו. (3) התקפים ליליים בלבד הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן. (4) כפיון פסיכומוטורי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות. (5) Petit Mal) Minor Seizures) התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע''י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה) I. לא היו התקפים במשד שנתיים II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10% ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4 20% ג. בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40% ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60% ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100% (6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות. 31. עצבי הגפיים העליונים (1) קבוצת השרשים ((Radicular group העליונה או האמצעית או התחתונה ימין שמאל א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 20% 10% II. בצורה בינונית 40% 30% III. בצורה קשה 50% 40% ב. שיתוק מלא 70% 60% (2) כל קבוצת השרשים (Plexus) א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 20% 10% II. בצורה בינונית 40% 30% III. בצורה קשה 60% 50% ב. שיתוק מלא 80% 70% (3) שיתוק עצב Radialis א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 20% 10% II. בצורה בינונית 30% 20% III. בצורה קשה 40% 30% ב. שיתוק מלא 60% 50% (4) שיתוק עצב Medianus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה מאד 5% 5% II. בצורה קלה 10% 10% III. בצורה בינונית 30% 20% IV. בצורה קשה 40% 30% ב. שיתוק מלא 60% 50% (5) שיתוק עצב Ulnaris א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה מאד 0% 0% II. בצורה קלה 5% 5% III. בצורה בינונית 20% 10% VI. בצורה קשה 30% 20% ב. שיתוק מלא 50% 40% (6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus Circumflexus humeri או א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 0% 0% II. בצורה בינונית 10% 10% III. בצורה קשה 20% 10% ב. שיתוק מלא 30% 20% שיתוק עצב Thoracalis longus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה או בינונית 0% 0% II. בצורה קשה 10% 10% ב. שיתוק מלא 20% 10% במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד. 32. עצבי הגפיים התחתונים (1) (Sciatis Nerve) N. ischiadicus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה קשה 40% ב. שיתוק מלא 60% (2) (Common Personal Nerve) - N. popliteus externus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% (3) Superficial Peroneat Nerve) N. musculo-culaneus) א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה או בינונית 0% II. בצורה קשה 10% ב. שיתוק מלא 20% (4) Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior) א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 0% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% ב. שיתוק מלא 30% (5) (Tibial Nerve) N. tibialis posterior א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% ב. שיתוק מלא 20% (6) N. femoralis or N. cruralis א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה או בינונית 10% II. בצורה קשה 20% ב. שיתוק מלא 30% פרק רביעי הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות 33. הפרעות פסיכוטיות Psychotic Disorders בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן: א. מצבי remissio שלמה או מצבי remissio המלווים סימנים בלתי-ניכרים של חוסר-התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה וadaptio - סוציאלית. 10% ב. מצבי remissioהמלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 20% ג. מצבי remissio המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 30% ד. מצבי remissio חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 50% ה. סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה 70% ו. חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר-עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת 100% 34. הפרעות פסיכונוירוטיות א. ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל 0% ב. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 10% ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 20% ד. ישנם סימנים קליניים ברורים המגביליםבאופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה 30% ה. ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר 50% ו. מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר-התאמה סוציאלית 70% ז. מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה סוציאלית במשך שנים רבות 100% פרק חמישי מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית 35. מחלות העצמות והפרקים (1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 0% ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות. 10% ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20% ד. ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30% ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50% ו. בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 80% ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100% (2) Ostemyelitis chronica א. ישנו גת (Sinus)ׂ מפריש, תמידי I. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות 10% II. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה 20% ב. ישנם sequester והפרשה מוגבלת 30% ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים 50% ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100% (3) שחפת העצמות והפרקים א. בתקופה החריפה של המחלה I. בצורה קלה או בינונית. 50% II. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70% III. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית 100% ב. לאחר חילוף התקופה החריפה I. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30% II. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50% ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים. 36. גולגולת (1) ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו א. אין הפרעות אובייקטיביות 0% ב. ישנן הפרעות אובייקטיביות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות. (2) חסר בעצמות הגולגולת א. עד שלושה סנטימטרים מרובעים 5% ב. מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים 10% ג. מעל ל-5 ועד ל-10 סנטימטרים מרובעים 20% ד. ביותר מ-10 סנטימטרים מרובעים I. ללא Hernia cerebri 30% II. ישנה Hernia cerebri 80% (3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף-קטן (2). (4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך-גולגולתיים המלווים תופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. 37. עמוד השדרה (1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (Cervical Ankylosis) א. בזווית נוחה 30% ב. בזווית בלתי נוחה 50% זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר. (2) קבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis) א. בזווית נוחה 10% ב. בזווית בלתי נוחה 30% זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה. (3) קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis) א. במצב נוח 30% ב. במצב בלתי נוח 40% ג. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50% מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גם ביציבה. (4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה א. בזווית נוחה 60% ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר 100% זווית העולה על o30 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה. (5) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצוארי (Cervical spine) א. בצורה קלה 10% ב. בצורה בינונית 20% ג. בצורה קשה 30% ד. אי-יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע''י צילומי רנטגן בתנוחות שונות 30% (6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine) א. בצורה קלה 0% ב. בצורה בינונית או קשה 10% (7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine) א. בצורה קלה 10% ב. בצורה בינונית 20% ג. בצורה קשה 30% (8) שבר של גוף חוליה שהתרפא א. בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 5% ב. עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 10% ג. עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 20% (9) הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus עם או בלי הTransversus- שלא התחבר 5% (10) תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome) א. שהתרפאה 0% ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי. 38. בית החזה (1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח א. השינויים הם בלתי-ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב 0% ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות - אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות: (1) לאחר שבר בצלעות שהתרפא אין נכות (2) לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים 0% (3) לאחר כריתת צלע אחת 0% (4) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10% (5) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20% (6) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30% (7) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50% (2) פציעת שרירי בית החזה א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה קשה 20% 39. עצם הבריח ועצם השכם (1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם 0% (2) אי-התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10% (3) נקע של עצם הבריח (Acromio-clavicular dislocation) ללא הגבלה בתנועות 5% (4) Sterno-clavicular dislocation (antirior) 5% (5) Sterno-clavicular dislocation (posterior) 20% 40. עצמות הגפיים העליונים ימין שמאל (1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית 20% 10% (2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה 30% 20% (3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union) 30% 20% (4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False Flail joint) 50% 40% (5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Uina) עם התהוות פרק נד מדומה 40% 35% (6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי- התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת. 20% 15% (7) כמו בסעיף-קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת 30% 20% (8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון 10% 10% (9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון 20% 15% (10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna) 10% 5% (11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius) 10% 10% (12) אבדן גף עליון א. בפרק הכתף 80% 70% ב. מעל מקום החיבור M. Deltoideus 75% 65% ג. מתחת למקום החיבור M. Deltoideus 70% 60% (13) אבדן האמה א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של Pronatorteres .M 65% 55% ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. Pronatorteres (14) אבדן היד בשורש 60% 50% (15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד 55% 50% פרק המרפק ציור מס. 1 כפוף ויישור יתר 41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים (1) נקיעה חוזרת של הכתף (Recurrent Humero-scapular Dislocation) א. נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם 20% 20% ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה 30% 20% ג. נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית 40% 30% ד. לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה 5% 5% (2) מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder) 50% 40% (3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף ימין שמאל קשיון נוח 30% 25% קשיון לא-נוח 50% 40% בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 500 - 450 מהגוף בתנוחת-מה קדימה בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 250 מהגוף או בריחוק מעבר ל-600 (4) הגבלת התנועות בפרק הכתף א. מעל לגובה השכם 0% 0% ב. עד לגובה השכם 15% 15% ג. עד 450 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 25% 25% ד. עד 300 מהגוף 35% 35% (5) פרק המרפק א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות 0% 0% ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון CUBITUS VALUS; CUBITUS VARUS או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות 10% 10% (6) קשיון במרפק א. קשיון נוח 30% 30% ב. קשיון לא-נוח 40% 30% קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית שבין 700 עד 900 היד ציור מס. 3 כפוף ויישור (ראה ציור מס' 1) ובעמדה אמצעית של האמה; קשיון לא-נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ''ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO). (7) הגבלת התנועות במרפק א. הגבלות בכיפוף קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ-250 והכיפוף אפשרי: I. מ-00 עד 350 40% 40% II. מ-00 עד 600 30% 20% III. מ-00 עד 900 15% 10% IV. מ-00 עד 500 0% 0% ב. הגבלות ביישור קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-1500 עד ל-900 והיישור אפשרי עד לתנוחה. I. של 900 40% 30% II. של 600 15% 10% III. של 30 10% 10% IV. מ-00 עד 1500 0% 0% (8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות- תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא-נוח של המרפק. (9) מפרק נד של המרפק (Flall Elbow) 40% 30% (10) שורש היד א. מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועות 0% 0% ב. קשיון נוח 20% 15% ג. קשיון לא-נוח 40% 30% ד. קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא-נוח 30% 20% קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף גבי של 250 - 150 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית. קשיון לא-נוח - כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית. ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 150 10% 5% ו. איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של HYPERPRONATIO או SUPINATIO 30% 20% ז. איבוד ה-SUPINATIO וה-PRONATIO או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של PRONATIO בעמדה נויטרלית 20% 10% הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון; PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL-SCAPHOID .LUNATO-MALACIA ETC - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35. סטיה רדיאלית ואולגרית ציור מס. 4 עמדת ביניים 42. שרירי הגפיים העליונים (1) פציעת שרירי הכתף א. TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS LEVATOR SCAPULAE I. בצורה בינונית 10% 10% III. בצורה קשה 30% 20% ב. PECTORALIS MAJOR, LATISSIMUS DORSI, TERRES MAJOR I. בצורה בינונית 10% 10% II. בצורה ניכרת 20% 20% III. בצורה קשה 30% 30% ג. DELTOIDEUS I. בצורה בינונית 20% 10% II. בצורה ניכרת 30% 20% III. בצורה קשה 40% 30% ד. ,SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, SUBSCAPULARIS CORACOBRACHIALIS I. בצורה בינונית 10% 10% II. בצורה ניכרת 20% 10% III. בצורה קשה 30% 20% (2) פציעת שרירי המרפק א. ,BICEPS, BRACHIALIS BRACHIORADIALIS I. בצורה בינונית 10% 10% II. בצורה ניכרת 20% 20% III. בצורה קשה 30% 30% ב. TRICEPS, ANCONEUS I. בצורה בינונית 10% 10% II. בצורה ניכרת 20% 20% III. בצורה קשה 30% 30% ג. FLEXOR CARPI, DIGITI I. בצורה בינונית 10% 10% II. בצורה ניכרת 20% 10% III. בצורה קשה 30% 20% ד. EXTENSOR CARPI, DIGITI I. בצורה בינונית 10% 0% II. בצורה ניכרת 10% 10% III. בצורה קשה 20% 10% אצבעות הידיים 43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה (1) אגודל א. קטיעת אגודת עם עצם המסרק או חלק ממנה 25% 20% ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי 20% 15% ג. קטיעת הגליל הסופי 15% 10% ד. קטיעת חצי הגליל הסופי 8% 8% (2) אצבע 2 א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12% ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10% ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10% ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו 5% 5% (3) אצבע 3 א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12% ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10% ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10% ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5% (4) אצבע 4 או אצבע 5 א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה 10% 10% ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 10% 8% ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 8% 5% ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5% 44. קשיון אצבעות היד קשיון לא-נוח של האצבעות - קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות; קשיון לא-נוח של האגודל - תנוחה המונעת אחיזה: קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (PINCH) - (1) קשיון לא-נוח של האצבעות - ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק. (2) קשיון נוח של האגודל 10% 10% (3) קשיון נוח של אצבע 2 7% 7% (4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5 5% 5% 54. MALLET FINGER (1) של האגודל או של אצבע 2 7% (2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע 5% בפגימות מרובות של אצבעות הידיים; קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 45,44,43. 46. האגן שינוי צורת האגן: (1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות 0% (2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו. (3( SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק SACROILIACA והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה 25% 47. עצמות הגפיים התחתונים (1) אי התאחות של עצם ה-FEMUR א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50% ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70% (2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (TIBIA) (FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA) א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10% ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה. לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ''ל, פירושו - סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים. (3) אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30% (4) אי-התאחות עצמות ה-TARSUS או METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות א. בצורה קלה 0% ב. בצורה בינונית 10% ג. בצורה קשה 20% ד. בצורה קש מאד 30% (5) התקצרות של רגל אחת א. עד 2 סנטימטרים 0% ב. מעל ל-2 ועד 3 סנטימטרים 5% ג. מעל ל-3 ועד 5 סנטימטרים 10% ד. מעל ל-5 ועד 7.5 סנטימטרים 20% ה. מעל ל-7.5 סנטימטרים 40% (6) קטיעת הגף התחתון א. בפרק הירך 80% ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80% ג. באמצע הירד או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65% (7) קטיעת השוק א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55% ב. ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך, כולל AMPUTATION SYME'S 50% 48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים (1) פרק הירך א. מפרק נד 70% ב. קשיון לא-נוח 50% ג. קשיון נוח 40% לענין זה, קשיון נוח, - מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ-300 עד 300, האבדוקציה היא מ-00 עד 100, הרוטציה - נויטרלית. פרק הירך - ציור מס. 5 הגבלות התנועה בכיפוף ד. הגבלה במתיחה (EXTENSIO), הגף איבד התנועה בזווית מ-00 עד 150 15% ה. הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20% ו. הגבלה בהטייה (ABDUCTIO), קירוב (ADDUCTIO) או סיבוב (ROTATIO) של הגף 20% ז. הגבלה בינונית בכל התנועות 30% (2) הברך א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד 30% ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף 20% ג. קשיון נוח 30% ד. קשיון לא-נוח 50% קשיון לא-נוח - פירושו; עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-100 (GENU RECURVATUM) או כיפוף ביותר מ-300 או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ-20. ה. הגבלת תנועות הכיפוף I. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 900 0% II. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 700 5% III. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 450 0% IV. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 300 20% V. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד מ-150 30% ו. הגבלה ביישור הברך - I. יישור הברך אפשרי עד 50 0% II. יישור הברך אפשרי עד 100 10% III. יישור הברך אפשרי עד 150 20% IV. יישור הברך אפשרי עד 300 40% V. יישור הברך אפשרי עד 450 50% פרק הברך - ציור מס.6 מדידת הגבלות התנועה ז. נזק במניסקוס I. נזק במניסקוס בצורה קלה 10% II. נזק במניסקוס עם LOCKING 20% III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות 0% IV. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים 10% (3) קרסול א. הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10% ב. קשיון נוח 20% ג. קשיון לא-נוח 30% 49. כף הרגל (1) רגל שטוחה PES PLANUS - PES VALGUS חד או דו-צדדית א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ-שרירים 0% ב. בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס 10% ג. בצורה קשה - קיים כיווץ-שרירים ו-CALLOSITAS נרחבים 20% (2) PES CAVUS חד או דו-צדדית א. בצורה קלה, התנועות בפרקי כף הרגל חופשיות 0% ב. עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10% ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף-קטן ב בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים 15% ד. בצורה קשה מאד 20% ה. TALIPES CAVOVARUS קשה 30% ו. הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל; SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL עם דפורמציה או כאבים 20% (3) קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS 10% (4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10% (5) קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART עם נטיה לעמדת EQUINUS 30% (6) קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה. 25% (7) קטיעה TRANSMETATARSAL 25% 50. אצבעות הרגל (1) קטיעת האצבעות: א. של כל האצבעות I. עם ראשי ה-METATARSALIA 25% II. בלי ראשי ה-METATARSALIA 15% ב. של אצבע 1 I. עם ראש ה-METATARSUS 20% II. בלי ראש ה-METATARSUS 10% ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן I. עם ראש ה-METATARSUS 10% II. בלי ראש ה-METATARSUS 5% ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן I. עם ראש ה-METATARSUS 15% II. בלי ראש ה-METATARSUS 10% (2) HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה 5% (3) HALLUX RIGIDUS 10% (4) אצבע פטיש א. אצבע בודדת 0% ב. בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי PES CAVUS 10% (5) המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS 10% (6) מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS 5% 51. שרירי הגפיים התחתונים (1) פציעת קבוצת השרירים .PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS א. בצורה בינונית 20% ב. בצורה ניכרת 30% ג. בצורה קשה 50% (3) LILIO-PSOAS, PECTINEUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (4) ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (5) ,SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS INTERMEDIUS-INTRNUS, TENSOR FASCIAE LATAE א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (6) SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (7) .TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TRETIUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 10% ג. בצורה קשה 20% (8) ,TTRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR ,PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUSIC LONGUS FLEXOR DIGIT., LONGUS, POPLITEUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 20% (9) .EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT BREVIS, INTEROSSEI א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% פרק ששי (תיקון: תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ו) ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים 52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (תיקון: תשנ''ג) (1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא). לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח) א ב ג ד ה ו ז ח ט י 615 6/21 6/30 ראיה 6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 1/60 NLP (1) 6/6 0 0 0 10 10 15 20 25 30 30 (2) 6/9 0 0 5 10 10 15 20 25 30 30 (3) 6/12 0 5 10 15 15 20 25 30 35 40 (4) 6/15 6/18 10 10 15 20 25 30 30 35 40 45 (5) 6/21 6/24 10 10 15 25 30 40 40 45 50 55 (6) 6/30 6/36 15 15 20 30 40 50 55 60 65 70 (7) 6/60 20 20 25 30 40 55 70 75 80 90 (8)3/60 25 25 30 35 45 60 75 90 90 95 (9)1/60 30 30 35 40 50 65 80 90 100 100 (10) NLP 30 30 40 45 55 70 90 95 100 100 המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' - את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות. (2) הגבלת שדה הראיה I. הצטמצמות מרוכזת קוטר ממוצע בעין בשתי של שדה ראייה אחת העיניים (1) עד 600 0% 10% (2) 600 עד 400 0% 20% (3) 400 עד 200 10% 40% (4) פחות מ-200 30% 100% II. אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה 0% 10% III. אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה 15% 60% IV. HEMIANOPSIA HOMONYMOUS ימנית או שמאלית - א. אובדן השדות העליונים בלבד 10% ב. אובדן השדות הימניים או השמאליים בשלמותם או רק בחלקם התחתון 40% V. הצטמצמות אחרת של שדה הראייה - א. אובדן של פחות מרבע שדה הראייה 0% 0% ב. אובדן הרבע החיצוני העליון 5% 10% ג. אובדן המחצית העליונה 10% 15% ד. אובד הרבע החיצוני התחתון 10% 30% ה. אובדן המחצית התחתונה 20% 65% 53. עקירת עין (1) מצב אחרי עקירת עין אחת (PHTISIS) בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח 5% (2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100% (3) EXOPHTHALMUS או LAGOPHTHALMUS ניכרים 10% (4) ENOPHTHALMUS (כולל PSEUDOPTOSIS) ניכר 10% 53. עקירת עין (1) מצב אחרי עקירת עין אחת ((Phtisis בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח 5% (2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100% (3) Exophthalmus או Lagophthalmus ניכרים 10% (4) Enophthalmus (כולל (Pseudoptosis ניכר 10% 54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין, אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה לפי הלוח 5% 55. צניחת העין Ptosis א. חלקית - (1) חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה 10% (2) המפריעה לראייה (א) חד צדדית 15% (ב) דו צדדית 20% ב. מלאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח; חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של 3/60 56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות (תיקון: תשנ''ג) בעין בשתי אחת העיניים (1) היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות 0% (2) סגירה כללית של דרכי הדמעות 10% 15% (3) חוסר דמעות בצורה קלה 0% 0% (4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט 10% 15% 57. פזילה ואיבוד אקומודציה Strabismus and Loss of Accommodation (1) Heterophoria או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות 10% (2) Heterotropia ללא דיפלופיה או עם דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה 15% (3) Heterotropia עם דיפלופיה במבט פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת 25% (4) איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה) בעין אחת או בשתי העיניים 5% 58. ברקית Glaucoma (א) Glaucoma, דרגת הנכות תיקבע בנוסף לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה 10% (ב) מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשך טיפול 5% (ג) מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר, ללא צורך בהמשך טיפול (קולובומה - ראה סעיף 64) 0% (ד) יתר לחץ תוך עיני tension Occular Hyper- 28-22 מ''מ כספית ללא פגם בשדה הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה (לחץ מעל 28 מ''מ ייחשב לפי סעיף קטן (א)) 5% 59. דלקת הלחמית והעפעפיים דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית - (א) מצב קל 0% (ב) מצב בינוני 5% (ג) מצב קשה 10% 60. גרענת Trachoma גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי סעיף 59. 61. קרנית Corneal Opacities (תיקון: תשנ''ג) כתמי קרנית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה הנובע מהם - (א) באזור מרכזי 4 מ''מ או יותר 5% (ב) שלא באזור המרכזי או פחות מ-4 מ''מ 0% 62. עדשה Aphakia Dislocated Lens (תיקון: תשנ''ג) בעין בשתי אחת העיניים חוסר עדשה או שינוי מקומה - (1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה 10% 15% (2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית ((Pseudoaphakia בנוסף לליקוי בחדות הראייה 5% 10 63. אישון: Mydriasis Traumatic הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה - (א) קוטר האישון עד 5 מ''מ 0% (ב) קוטר האישון למעלה מ-5 מ''מ 5% 64. קולובומה of Iris Coloboma קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה - (א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון 0% (ב) גדולה או לא מוסתרת 5% 65. ענבית: דלקת הענבית Uveitis דלקת הענבית או מצב אחריה - (א) מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים חוזרים 0% (ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים 20% (ג) דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים 30% 66. זגוגית: Corpus Vitreum Opacities עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה - (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה בינונית או קשה 5% (3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - Vitrectomy 5% 67. עדשה: ירוד Cataract ירוד Cataract בנוסף לליקוי בחדות הראייה 5% 68. רשתית: (א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 5% (ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 0% (ג) דלקת רשתית ((Chorioretinitis בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 5% פרק שביעי מחלות אף, פה, אוזן וגרון 69. אף (1) שינויים בצורת האף החיצוני - א. בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה 0% ב. בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים 20% ג. חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויים 30% (2) הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor rhinitis; atrophic rhinitis א. הפרעה קלה עד בינונית 0% ב. הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה 10% ג. חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה 20% (3) אובדן חוש הריח והטעם א. אובדן חוש הריח או חוש הטעם 0% ב. אובדן חוש הריח והטעם 5% 70. חך חך ובית הבליעה (1) ליקויים בחך הרך א. בצורה קלה 10% ב. בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור 20% (2) חסר בחך הקשה א. איבוד פחות ממחצית 10% ב. איבוד מחצית או יותר 20% (3) הלוע (pharynx) א. דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע 0% ב. דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה 5% ג. הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה 20% 71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה ((larynk & vocal cords, trachea (1) הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס ו/או קנה א. צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית) 0% ב. צרידות קבועה (1) בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור 5% (2) בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור 10% (3) בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו 20% (4) איבוד קול (aphonia) 30% (2) הפרעות בנשימה א. בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות 5% ב. עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5(1) ג. טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה) (pemanent tracheostomy) 50% 72. אוזניים (1) ליקוי שמיעה אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא: לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית הפחתת כושר א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד השמיעה 15 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 1 76 למע בדציבלים 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 לה מ-80 (1) 20-15 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 (2) 25-21 0 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 15 15 (3) 30-26 0 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 (4) 35-31 0 5 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 (5) 40-36 5 5 10 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 (6) 45-41 5 10 10 5 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30 (7) 50-46 5 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 (8) 55-51 5 10 15 15 20 25 30 30 30 35 35 35 35 35 (9) 60-56 5 10 15 15 20 25 30 30 35 35 40 40 40 40 (10) 65-61 5 0 15 20 20 25 30 35 35 40 40 40 45 45 (11) 70-66 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 45 5 45 50 (12) 75-71 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 45 50 50 50 (13) 80-76 10 5 5 20 25 30 30 35 40 45 45 50 55 55 מ-80 10 5 20 20 25 30 30 35 40 5 50 50 55 60 המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-י''ד באוזן השניה. האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה. בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של -20001000-500 מחזורים בשניה. (2) אוזן חיצונית א. חוסר אפרכסת אחת 10% ב. חוסר שתי האפרכסות 20% ג. דלקת האוזן החיצונית I. ישנן החמרות נדירות והפרשה 5% II. ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות תעלת האוזן החיצונית 10% (3) אוזן תיכונה א. צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח ב Processus Mastoideus- - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה. ב. מצב לאחר ניתוח רדיקלי I. החלל יבש 0% II. קיימת הפרשה קבועה 10% ג. דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם I. חד-צדדית 10% II. דו-צדדית 15% ד. המצב כמו בסעיף-קטן (3) ג, קיימת פגיעה בעצם I. חד-צדדית 20% II. דו-צדדית 25% לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לסעיף-קטן (3) ב,ג,ד, יש להוסיף את אחוזי הנכות שייקבעו עבור ליקויי שמיעה. (4) אוזן פנימית א. פגיעה בחלק הקוכלארי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה ב. פגיעה בחלק הוסטיבולרי I. בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה) 10% II. בצורה בינונית - ישנם סימנים אובייקטיביים, כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים 20% III. בצורה קשה - ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים 40% IV. בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה 100% ג. מחלת Meniere אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוסטיבולרי והקוכלארי על-ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגימות אלה. ד. חבלה אקוסטית (עם עקומת שמיעה אופיינית) I. ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור 0% II. עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור 10% III. כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו. פרק שמיני לסתות ושיניים 73. לסתות (1) לסת עליונה א. שבר הלסת העליונה עם העתקה (Displacement) I. בצורה קלה, המנשך תקין 0% II. בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך 10% III. בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך 20% ב. אי התאחות (Non union) של הלסת העליונה I. בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך 30% ג. אבדן המכתשית Prccessus alveolaris ossis) (maxillae superioris I. לאורך מחצית הלסת העליונה 10% II. לאורך כל הלסת 0% (2) לסת תחתונה א. Luxatio habitualis I. בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה % II. בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה 10% III. בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה 20% ב. הגבלות התנועות בפרק הטמפורו-מנדיבולרי (Temporo-mandibularis) I. בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין 1.5 ועד 1 ס''מ 10% II. בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-1 ועד 0.5 ס''מ 20% III. בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-0.5 ס''מ 40% IV. איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה 100% ד.2 איבוד חצי הלסת I. איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה 50% II. איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו 40% ה. איבוד ענף עולה (Ramus ascendens) או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו-מנדיבולרי I. מצד אחד 30% II. משני הצדדים 50% ו. איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הפרק קיים I. מצד אחד 10% II. משני הצדדים 20% ז. איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא הפסקת הרציפות (Continuity) I. מצד אחד 10% II. משני הצדדים 20% ח. איבוד הProcessus Condyloideus- I. מצד אחד 20% II. משני הצדדים 30% ט. איבוד הProcessus coronoideus- I. מצד אחד 10% II. משני הצדדים 15% 74. שיניים (1) אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות א. כל השיניים 40% ב. כל השיניים של הלסת העליונה 20% ג. כל השיניים של הלסת התחתונה 20% ד. אבדן שן בודדת 0.5% ''שן'' - שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן סתומה או שן מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש. ה. באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו ע''י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי סעיף-קטן (1)ד. ו. באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית. ז. אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו מזכה אחוזי-נכות. ח. באבדן שיניים אם אפשרות התקנה תותבת - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעה בהתאם לסעיף-קטן (1) (א,ב,ג,ד). פרק תשיעי צלקות, מחלות ופגימות בעור 75. צלקות (1) צלקות בגוף א. שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0% ב. מכאיבות או מכערות 10% ג. נרחבות באזורים מרובים 20% ד. המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19. ה. מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות. (2) צלקות הפנים והצואר א. שטחיות ובלתי-מכערות 0% ב. מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים 10% ג. רחבות עם כיעור ניכר 20% ד. רחבות, או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים 30% ה. הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה 50% 76. Alopecia areata 0% 77. Alopecia Universalis 20% 78. Ulcus tropicum (1) ההפרעות בלתי-ניכרות 10% (2) ההפרעות בינוניות 20% (3) ההפרעות ניכרות 30% 79. Acne conglobata, Acne vulgaris (1) בצורה קלה ומוגבלת 0% (2) בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב 10% (3) הצורה הקשה עם היווצרות Keloids המעוררים דחיה 20% 80. Eczema כרונית (1) ההפרעות בלתי-ניכרות 0% (2) ההפרעות קלות 10% (3) ההפרעות בינוניות 20% (4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה 30% 81. Lupus erythematosus discoid form (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה בינונית 10% (3) בצורה קשה 20% 82. Callositas; Verrucae plantares (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה קשה, הפרעות בהליכה 10% 83. Dermatitis Dermatitis מכל הסוגים פרט לDermatitis actinica- או X-Ray Dermatitis - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80. 84. Dermatitis actinica אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81. 85. X-Ray Dermatitis אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75. 86. Erysipelas recidivans (1) בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה 10% (2) בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש 20% (3) בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של Elephantiasis nostras א. ברגל אחת 30% ב. בשתי הרגליים 50% 87. שחפת העור (1) במצב של פעילות התהליך א. בצורה קלה, שינויים מוגבלים 30% ב. בצורה קשה, שינויים נרחבים 50% (2) במצב של יציבות א. בצורה קלה, השינויים מוגבלים 10% ב. בצורה קשה, השינויים נרחבים 20% (3) שחפת העור שנתרפאה נשארו צלקות בלבד - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75. 88. Erythema induratum Bazin 20% 89. Pemphigus vulgaris (1) בשלב החריף הדורש אשפוז 100% (2) בשלב של רמיסיה 50% 90. Leishmaniasis (1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים 20% (2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים 10% (3) צלקות לאחר Leishmaniasis - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75. פרק עשירי: פיגור שכלי פיגור גבולי (מנת משכל 79-70) 20% פיגור קל (מנת משכל 69-55) 40% פיגור בינוני (מנת משכל 54-40) 65% פיגור קשה (מנת משכל 39-30) 75% פיגור חמור (מנת משכל 29-0) 100% חלק ב' - מחלות-מקצוע פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור 1. הרעלות הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה. 2. מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים Occupational dermatoses - (א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם 0% (ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם 10% (ג) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות 20% (ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף 30% פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות 3. מחלה המועברת לאדם בהתאם לפגימות מכל חי שאיננו אדם במערכות הגוף 4. הופעות אלרגיות כתוצאה השונות שהן תוצאה מחיסון נגד כלבת ממחלות אלה. 5. שחפת (1) שחפת הריאות (א) שחפת פעילה - (1) שחפת פעילה (Unstable) הדורשת טיפול 100% (2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל 75% (ב) שחפת בלתי פעילה - (1) (א) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה 50% (ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים 60% (ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים 70% (ד) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable qniescent) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזורCor pulmonale או שטפי-דם חדירים ניכרים pulmonale 80% (2) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה Stable arrested 30% (ב) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים, לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 40% (ג) שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מזמן לזמן שטפי-דם 50% (ד) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפי-דם ניכרים 70% (3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר פעולה 10% (ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 20% (ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים 30% (ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפי-דם תדירים וניכרים 60% (4) (א) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מחמש צלעות 5% (ב) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מחמש צלעות 10% (ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט 5% (ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה 10% (ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה 15% (ו) שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה 20% (ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה 30% הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה. (ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה: (1) קיימת הגבלה ניכרת בכושה הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה 10% לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה. (2) שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת. 6. ברוצלוזיס בהתאם לפגימות 7. שיתוק ילדים במערכות הגוף 8. קדחת צהובה, פילאריאסיס, השונות שהן תוצאה ליישמניוסיס, חולירע, ממחלות אלה. דבר, טרופנוזומיאזיס 9. צפדת 10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף - בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה. 11. (1) צורנית עם שחפת, - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת. (2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת. 12. אמיינתית - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת. 13. ירוד - בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה. 14. מחלות קייסון בהתאם לפגימות במערכות 15. עוויות הגוף השונות שהן תוצאה 16. מחלות קרינה ממחלות אלה. 17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים - בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן. 18. בורסיטיס - תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך. 19. ליקויי שמיעה - בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה. חלק ג' (בוטל) (תיקון: תשנ''ו) חלק ד' (בוטל) (תיקון: תשמ''ד) ק''ת תש''ך, 499, 1269; תשכ''א, 1635; תשכ''ב, 1246; תשכ''ד, 150; תשכ''ה, 142, 2791; תשכ''ו, 406; תשכ''ז, 1046, 3435; תשכ''ח, 1276, 2258; תשכ''ט, 2199; תש''ל, 1159, 1536; תשל''א, 1404; תשל''ב, 387, 1185; תשל''ד, 663, 1381, 1848; תשל''ה, 2411; תשל''ו, 841, 1438; תשל''ז, 54; תשמ''ב, 1207; תשמ''ד, 1871; תשמ''ט, 695; תשנ''א, 722; תשנ''ב, 1403; תשנ''ג, 764; תשנ''ו, 580; תשנ''ח, 2, 894; תש''ס, 101, 412; תשס''א, 1069; תשס''ה, 1009; תשס''ח, 914. במקור לא מופיע ס''ק 73(2)ג, כנראה מתוך טעות. תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשס''א-2001 (ק''ת תשס''א, 1070) קובעת כי תיקון תקנות 17 ו-18א יחולו על מי שדרגת נכותו נקבעה ב-60 החודשים שקדמו ליום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 13.9.2001). תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשס''ה-2005 (ק''ת תשס''ה, 1010) קובעת לגבי תיקון תקנה 14(ב): ''2. תחולה הוראות תקנה 1 יחולו על החלטת ועדה רפואית, כמשמעותה בתקנה 14(ב) לתקנות העיקריות, שהתקבלה ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.'' (התקנות פורסמו ביום 28.9.2005). 5 סעיף 2 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשס''ח-2008 קובע לגבי תיקון התוספת פרט 2, 9(3), הוספת פרט 14א, 17א, ופרט 24: ''2. תחילה, תחולה והוראות מעבר (א) תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים ביום התחילה ולאחריו. (ב) על אף הוראות תקנה 3 בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000, תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש, לגבי מי שנקבע לו שיעור נכות רפואית לפי תקנות אלה, יכול שתקדים בשישה חודשים לכל היותר את ה1- בחודש שבו הגיש הנכה את הבקשה לבדיקה מחדש, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך 6 חודשים מיום התחילה. (ג) על אף הוראות תקנה 36 (א) לתקנות העיקריות, רשאי נפגע בעבודה לבקש כי דרגת נכותו תיקבע מחדש לפי תקנות אלה, אף אם טרם חלפו שישה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו ואף אם לא חלה החמרה בפגימה שבקשר אליה מוגשת הבקשה, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך שישה חודשים מיום התחילה.'' (החוק פורסם ביום 28.5.2008).נכותתקנותתאונת עבודהביטוח לאומי