תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31א, 93 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי''ד-1953, והסעיפים 11 ו-12 לתוספת העשירית לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1. תקופת פרנסתו של ילד התקופה האמורה בפיסקה (2) של הגדרת ''ילד'' בסעיף 104 (א) (2) לחוק, היא שנים-עשר החדשים הקודמים לתקופה שבעדה משתלמת הקיצבה המשפחתית בגלל אותו ילד. 2-10. (בוטלו) (תיקון: תשנ''ב) 11. קצבה שבספק הטיל המוסד ספק בקיום התנאים להמשך תשלום הקיצבה המשפחתית, כולה או מקצתה, רשאי הוא לדרוש מהאדם, שמשתלמת לו הקיצבה או שמכוחו משתלמת הקיצבה, פרטים וראיות בקשר לתשלום הקיצבה, ולהשהות תשלום הקיצבה עד לבירור הספק אך לא יותר מתשעים יום לאחר שהתעורר הספק. הודעה על ההשהיה ועל סיבותיה תימסר לתובע הקיצבה. 12. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ''ח באב תשי''ט (1 בספטמבר 1959). 1 ק''ת תש''ך, 242; תשכ''ו, 1649; תשל''א, 40; תשל''ג, 1518; תשל''ו, 767; תשנ''ב, 995. תקנותביטוח לאומי