תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל''ז-1976

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל''ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 78(ב) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, ''הכנסה'' - הכנסה כמשמעותה בתקנה 1(א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל''ז-1976. 2. תשלום הקיצבה לאלמנה שנישאה אלמנה שחזרה ונישאה והכנסת בעלה אינה עולה על החלק השנים-עשר של הסכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ב' לחוק, לא תפקע זכותה לקיצבת תלויים אם נתקיים אחד מאלה: (1) בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו; (2) ביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בניסן תשל''ה (1 באפריל 1975). 4. ביטול תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשכ''ה-1965 - בטלות. 1 ק''ת תשל''ז, 225 אלמנות / אלמניםתקנותביטוח לאומי