תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17, 60 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי''ד-1953, אני מתקין תקנות אלה: 1. החייבים ברישום לענין חלק ב' לחוק אלה החייבים ברישום לענין חלק ב' לחוק: (1) עובד עצמאי; (2) עובד לשעה בעבודה שלא לצורך עסקו או משלח-ידו של המעביד; (3) עובד לשעה בעבודה לצורך עסקו או משלח-ידו של המעביד אם כלל מספר שעות העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על ארבע לשבוע. 2. רישום לענין חלק ב' לחוק (תיקון: תשכ''ט) לענין הסעיפים 24 ו-24ב לחוק יראו עובד עצמאי או עובד לשעה כאמור בתקנה 1(2) ברשום אם עשה אחד מאלה: (1) נרשם במוסד על ידי מילוי טופס כאמור בתקנה 9; (2) הגיש דין-וחשבון ממנו נובע כי המבוטח הנו עובד עצמאי או עובד לשעה, הכל לפי הענין; (3) שילם בתקופה שקדמה לפגיעה בעבודה כל דמי הביטוח לפי פרטים 2 ו-6 בלוח י' לחוק והתשלום נעשה בציון שמו, מענו ומספר-הזהות של המבוטח במרשם התושבים. 3. רישום חוזר רישומו לענין הסעיפים 24א ו-24ב לחוק של מבוטח שחדל להיות עובד עצמאי או עובד לשעה כאמור בתקנה 1(2) - בטל; חזר המבוטח להיות עובד עצמאי או עובד לשעה כאמור, עליו לחזור ולהירשם לפי תקנות אלה. 4. רישום עובד לשעה לפי תקנה 1(3) (א) לגבי עובד לשעה באמור בתקנה 1(3) תנאי לגימלה לפי חלק ב' לחוק הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסר כעובד לשעה כאמור. (ב) הוראות תקנה 3 יחולו לגבי רישום עובד לשעה באמור בתקנה 1(3) בשינויים המחוייבים לפי הענין. 8-5. (בוטלו) (תיקון: תשכ''ט) 5א.חובת רישום למבוטח שהינו עובד עצמאי (תיקון: תש''ע3, 2) (א) מבוטח שבשנת מס פלונית החל לעבוד כעובד עצמאי יודיע על כך בכתב למוסד, לא יאוחר מ-90 ימים מהיום שבו החל לעבוד כעובד עצמאי. (ב) חזר מבוטח והיה לעובד עצמאי במועד פלוני, יודיע על כך למוסד בכתב, לא יאוחר מ-90 ימים מאותו מועד. 9. בקשה להירשם (תיקון: תשכ''ה, תשכ''ט) בקשה לרישום תיעשה לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ובו פרטים בדבר שמו של המבקש, מענו, מספר רישומו (זהותו) במרשם, סוג ביטוחו, הצהרה שהוא עוסק אותה תקופה במשלח-ידו, תיאור משלח-היד, הזמן הממוצע המיועד לכך והכנסותיו לצרכי תשלום דמי-ביטוח. 10. מסירה על ידי הדואר (תיקון: תשכ''ה) הוגשה בקשה כאמור בתקנה 9 על ידי משלוח בדואר רשום, יראו, לכאורה כאילו הוגשה למוסד בשעה 24:00 של יום המסירה לדואר. 11. (בוטלה) (תיקון: תשכ''ט) 12. רישום על ידי מעביד מעביד שטרם הגיש דין-וחשבון לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי-ביטוח), תשי''ד-1954, ולא שילם דמי-ביטוח בעד עובדיו, חייב ברישום תוך שבועיים מיום פרסום תקנות אלה או מיום היותו לראשונה מעביד כאמור, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. 13. הוראות מעבר (תיקון: תשכ''ט) (א) נפטר מבוטח ביום י''ג בניסן תשכ''ט (1 באפריל 1969) (להלן - היום הקובע), או תוך 12 חדשים מהיום הקובע, יראוהו לענין זכאות לגימלת-שאירים כמי שנרשם שנה לפני היום הקובע. (ב) לא משתלמת למבוטח ביום הקובע או לאחר מזה קיצבת-זקנה עקב אי-רישום, יראוהו כמי שנרשם 5 שנים לפני היום הקובע, ואם חל לגביו האמור בסעיף 15(א) לחוק - יראוהו כמי שנרשם 3 שנים לפני היום הקובע. (ג) לא משתלמת למבוטח קיצבת-משפחה עקב אי-רישום, יראוהו כמי שנרשם 6 חדשים לפני היום הקובע. ק''ת תשכ''ג, 1988; תשכ''ד, 879; תשכ''ה, 1689; תשכ''ט, 1048, 1332; תש''ע, 138, 635. תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון), התש''ע-2009 (ק''ת תש''ע, 138) קובעת לגבי הוספת תקנה 5א: ''2. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו על מבוטח שהחל לעבוד כעובד ביום התחילה ואילך.'' (התקנות פורסמו ביום 29.11.2009). 3 תקנות 5 - 8 בוטלו (לפי ק''ת תשכ''ט, 1048), ונוספה תקנה 5א (ק''ת תש''ע, 138).כפי הנראה מתוך טעות. תקנותביטוח לאומי