תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192א ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968 (להלן - החוק) ולאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''אזור'' - יהודה ושומרון וחבל עזה. 2. החלת הוראות החוק הוראות החוק יחולו על אדם הגר באזור או עובד בו כאילו היה גר או עובד בישראל, אם הוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש''י-1950. 3. חובת תשלום דמי ביטוח מעבידו של אדם שהוראות החוק חלות עליו בהתאם לתקנה 2 חייב לשלם דמי ביטוח לפי החוק בעד אדם כאמור. 4. סמכויות המוסד המוסד לביטוח לאומי יהיה מוסמך לפעול באזור לשם ביצוע החוק. 5. ביטול תקנות תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשל''א-1970 - בטלות. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשמ''ז, 913.פוליסהתקנותחברת ביטוחביטוח לאומי