תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מעריכי מסוכנות), התשס''ז-2006

תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מעריכי מסוכנות), התשס''ז-2006 בתוקף סמכויות שר הבריאות ושר הרווחה לפי סעיפים 5 ו-26 (ג) לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס''ו-2006 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הוועדה המייעצת'' - ועדה שמונתה לפי תקנה 5; ''השרים'' - שר הבריאות ושר הרווחה; ''מבקש'' - מי שהגיש בקשה להתמנות למעריך מסוכנות לפי תקנה 2; ''מנהל משרד הבריאות'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן; ''מנהל משרד הרווחה'' - המנהל הכללי של משרד הרווחה או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן. 2. בקשה להתמנות למעריך מסוכנות (א) בקשת רופא פסיכיאטר, פסיכולוג או קרימינולוג קליני להתמנות למעריך מסוכנות תוגש למנהל משרד הבריאות שיעבירה לבחינת הוועדה המייעצת, והיא תיתן חוות דעת בדבר התאמתו של המבקש להתמנות למעריך מסוכנות. (ב) בקשת עובד סוציאלי להתמנות למעריך מסוכנות תוגש למנהל משרד הרווחה שיעבירה לבחינת הוועדה המייעצת, והיא תיתן חוות דעת בדבר התאמתו של המבקש להתמנות למעריך מסוכנות. 3. חוות דעת הוועדה המייעצת הוועדה המייעצת, לאחר שבחנה בקשה שהוגשה לפי תקנה 2, תגיש לשרים את חוות דעתה שתכלול את אלה: (1) עמידת המבקש בתנאי ההכשרה המפורטים בתקנה 6; (2) לגבי מבקש שהורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לשמש מעריך מסוכנות - פירוט העבירה, נסיבותיה ונימוקי הוועדה בענין; (3) במקרה שקיימת בו עובדה אחרת העשויה להראות שהמבקש איננו מסוגל או איננו ראוי לשמש מעריך מסוכנות - פירוט נימוקי הוועדה בענין. 4. החלטה בבקשה להתמנות למעריך מסוכנות (א) החליט שר, לאחר קבלת חוות הדעת של הוועדה המייעצת, למנות מבקש למעריך מסוכנות, יחתום על כתב מינוי. (ב) חתם שר אחד על כתב מינוי לפי תקנת משנה (א), יעביר את כתב המינוי לשר השני, בצירוף המלצת הוועדה המייעצת, והוא יחתום עליו וישלח את כתב המינוי למבקש ואת העתקו לשר הראשון. (ג) החליט מי מהשרים לדחות בקשה להתמנות למעריך מסוכנות, בין בשל חוות הדעת של הוועדה המייעצת ובין מטעם אחר, תימסר על כך הודעה מנומקת בכתב למבקש עם העתק לשר השני. 5. ועדה מייעצת2 השרים ימנו ועדה מייעצת מבין עובדי משרדיהם שחבריה הם: (1) מנהל משרד הבריאות; (2) מנהל משרד הרווחה; (3) יועץ משפטי; (4) חבר מתחלף שהוא בעל מקצוע זהה לזה של המבקש מתוך בעלי המקצועות המנויים בסעיף 5(ג) לחוק, ולגבי בקשת עובד סוציאלי - מנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד הרווחה (להלן - מנהל שירות המבחן) או נציגו. 6. תנאי ההכשרה (א) על מבקש להוכיח, להנחת דעתה של הוועדה המייעצת, כי קיבל את ההכשרה כמפורט להלן, או הכשרה שוות ערך לה: (1) לימוד בישראל במסגרת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי''ח-1958 (להלן - מוסד מוכר) את כל הנושאים שלהלן: (1) פסיכופתולוגיה; (2) התנהגות נורמלית ואב-נורמלית; (3) עקרונות בריאיון קליני; (4) מיניות האדם; (5) הפרעות בתפקוד המיני, הפרעות בזהות המינית וסטיות; (6) מאפיינים קרימינוגנים של עברייני מין או עקרונות בעבריינות ובסטיה חברתית בדגש על עברייני מין; (7) מעגל התקיפה; (8) קרבנות; (9) הערכת מסוכנות; (10) דרכי טיפול והתערבות בעברייני מין. (2) אחד מאלה: (א) בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות משך שמונה השנים שקדמו להגשת הבקשה, בטיפול ובאבחון עברייני מין או במי שאובחנו סובלים מסטיות מין וזאת במסגרות טיפול ציבוריות, ממשלתיות או של רשויות מקומיות ובהיקף מינימלי של 10 שעות שבועיות לפחות בממוצע; (ב) לגבי מי שלא עבד במסגרות ציבוריות כאמור בפסקת משנה (א) - הוכחת עבודה פרטנית של לא פחות מ-2,700 שעות ניסיון כאמור בעבודה עם עברייני מין מסוגים שונים או מי שאובחנו סובלים מסטיות מין שונות בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, כאשר שליש לפחות מהשעות האמורות היו שעות עבודה עם עברייני מין באבחון ובהכנת חוות דעת על אודותם; כדי להוכיח עבודה במסגרת אחרת כאמור רשאית הוועדה המייעצת לדרוש ממבקש להציג לה העתקים מרשומות טיפוליות, מחוות דעת או מכל מסמך רלוונטי אחר היכול להעיד על ניסיונו של המבקש, מהם הוסרו הפרטים המזהים של המטופל; 3) היה המבקש בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות משך שמונה השנים שקדמו להגשת הבקשה בטיפול ובאבחון של עבריינים, יידרש ממנו ניסיון בהערכה, בטיפול ובאבחון בעבריינות בהיקף מינימלי של 20 שעות שבועיות בממוצע ומתוכן שנה אחת בטיפול, הערכה ואבחון של עברייני מין או במי שאובחנו סובלים מסטיות מין בהיקף של 10 שעות שבועיות בממוצע וזאת במסגרות ציבוריות, ממשלתיות או של רשויות מקומיות; (4) מבקש שאינו בעל תואר שני, נוסף על התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) - קיבל גם הדרכות שבועיות במשך שנתיים לפחות ממעריך מסוכנות או מבעל מקצוע המנוי בסעיף 5(ג) לחוק שהוא בעל תואר שני וחמש שנות ניסיון לפחות בביצוע אבחונים לעברייני מין. (ב) הוועדה המייעצת רשאית, לפי שיקול דעתה, לראיין מבקש לצורך קבלת הבהרות או השלמות של פרטי הבקשה וכדי לבחון את בקיאותו בספרות מקצועית עדכנית ככל שתמצא שהדבר דרוש. (ג) הוועדה המייעצת רשאית להכיר בלימודים שנערכו במוסד או במכון בחוץ לארץ אם ראתה שמדובר במוסד שווה ערך למוסד ישראלי מוכר וכי היקף הלימודים ותוכנם תואמים את דרישות תקנות אלה או שווי ערך להן. 7. פטור מתחולת תקנות (א) השרים רשאים, על פי המלצת מנהל שירות המבחן, למנות למעריך מסוכנות קצין מבחן שקיבל הכשרה מתאימה לפי תקנה 6(א)(1) ולפי שיקול דעתו של מנהל שירות המבחן, אף אם לא עמד בתנאי תקנה 6(א)(2) ו-(3) ואף בלא חוות דעת של הוועדה המייעצת; קצין מבחן שמונה לפי תקנת משנה זו, לא יבצע כל תפקיד המוטל על קצין מבחן מכוח חוק. (ב) השרים רשאים, על פי המלצת מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד הרווחה, לפי הענין, למנות עובד מבין עובדי משרדיהם למעריכי מסוכנות אף בלא המלצה של הוועדה המייעצת ובתנאי שעמדו בתנאי ההכשרה המפורטים בתקנה 6. (ג) מינוי שניתן לפי תקנה זו יפקע עם פרישתו של העובד משירות המדינה ובמקרה כזה יהיה זכאי בעל המינוי להתמנות שנית רק אם הגיש בקשה ועמד בכל תנאי תקנות אלה. 8. הוראות מעבר על אף האמור בתקנות אלה, רשאים השרים, על פי המלצת הוועדה המייעצת, למנות למעריך מסוכנות אדם שלא נתקיימו בו תנאי תקנות אלה ובתנאי שהתקיימו כל אלה: (1) הוגשה בקשה לא יאוחר משישה חודשים מיום התחילה כאמור בתקנה 9 (להלן - יום התחילה); (2) המבקש עסק בפועל בחמש השנים מתוך שמונה השנים שקדמו ליום התחילה בטיפול, באבחון ובביצוע הערכות מסוכנות של עברייני מין או מי שאובחנו סובלים מסטיות מין והכשרתו פוחתת רק במידה מועטה מהנדרש לפי תקנות אלה. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''א בתשרי התשס''ז (3 באוקטובר 2006). ק''ת תשס''ז, 157. פורסמה הודעה על מינוי ועדה מייעצת (י''פ תשס''ז, 1300) הקובעת: בתוקף סמכותנו לפי תקנה 5 לתקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מעריכי מסוכנות), התשס''ז-2006, אנו ממנים ועדה מייעצת מבין עובדי משרדינו כמפורט להלן: (1) מנהל משרד הבריאות; (2) מנהל משרד הרווחה; (3) אחד מאלה לפי הענין: (א) היועצת המשפטית של משרד הרווחה או יועץ משפטי אחר מהמשרד האמור - לענין בקשות עובדים סוציאליים להתמנות למעריכי מסוכנות; (ב) היועצת המשפטית של משרד הבריאות או יועץ משפטי אחר מהמשרד האמור - לענין בקשות רופאים פסיכיאטרים, פסיכולוגים או קרימינולוגים קלינים להתמנות למעריכי מסוכנות; (4) אחד מאלה לפי הענין: (א) מנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד הרווחה או נציגו - לענין בקשות עובדים סוציאלים להתמנות למעריכי מסוכנות; (ב) ראש שירותי בריאות הנפש או פסיכיאטר אחר מטעמו - לענין בקשות רופאים פסיכיאטרים להתמנות למעריכי מסוכנות; (ג) הפסיכולוגית הראשית או סגניתה - לענין בקשות פסיכולוגים להתמנות למעריכי מסוכנות; (ד) הקרימינולוג הראשי בחטיבה לפסיכיאטריה משפטית במרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב/נס ציונה או קרימינולוג אחר כפי שהוא יחליט עליו - לענין בקשות קרימינולוגים קליניים להתמנות למעריבי מסוכנות. משפט פליליעבירות מיןעברייני מיןתקנות