תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס''א-2000

תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס''א-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הרשם'' - כהגדרתו בסעיף 7 בחוק; ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''מלכ''ר'' - מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975. 2. אגרת רישום (תיקון: תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום 245 שקלים חדשים. 3. אגרה תקופתית (תיקון: תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) (א) הרשם יגבה אגרה תקופתית לתקופה של שנה, בעבור מאגר מידע הרשום בפנקס, למעט מאגר מידע שבבעלות המדינה, בסכומים המפורטים להלן: בשקלים חדשים (1) מאגר מידע שבבעלות תאגיד, למעט מלכ''ר - (א) שיש בו מידע רגיש ושמספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר - (אא) עולה על 10,000 918 (בב) עד 10,000 490 (ב) אחר 245 (2) מאגר מידע שפסקה (1) אינה חלה עליו - (א) שיש בו מידע רגיש ושמספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על 500 244 (ב) מאגר מידע אחר פטור (ב) האגרה התקופתית שישלם בעל מאגר מידע אשר בבעלותו יותר משני מאגרי מידע לא תעלה על - (1) בבעלותו יותר מ-10 מאגרי מידע - פי ארבעה מסכום האגרה התקופתית הגבוה ביותר שצריך היה לשלמו לפי תקנת משנה (א) למאגר בודד (להלן - הסכום הגבוה); (2) בבעלותו יותר מ-5 ולא יותר מ-10 מאגרי מידע - פי שלושה מן הסכום הגבוה; (3) בבעלותו עד 5 מאגרי מידע - כפל הסכום הגבוה; (ג) האגרה התקופתית תשולם לא יאוחר מ-1 במרס של כל שנה (להלן - מועד התשלום). (ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על השנה שבה נרשם המאגר. 4. אי תשלום אגרה במועד (א) לא שולמה האגרה התקופתית במועד התשלום, היא תשולם עם תוספת אגרה בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן: (1) שולמה עד 30 באפריל של השנה - 25 אחוזים; (2) שולמה עד 30 ביוני של השנה (להלן - המועד האחרון לתשלום תוספת אגרה) - 50 אחוזים. (ב) לא שולמה האגרה התקופתית או תוספת האגרה בתוך שישה חודשים מן המועד האחרון לתשלום תוספת האגרה, יותלה רישומו של מאגר המידע בפנקס כאמור בסעיף 36א(ג) לחוק, והודעה על כך ימסור הרשם לבעל המאגר ולמחזיקו, לפי הרשום בפנקס. 5. חידוש רישום הותלה רישומו בפנקס של מאגר מידע כאמור בתקנה 4(ב), ישולמו, כתנאי לסיום תקופת ההתליה, שני אלה: (1) בעבור השנה שבשלה הותלה הרישום - האגרה התקופתית, בצירוף תוספת של 50 אחוזים ובצירוף הפרשי הצמדה על סכום האגרה לפי המדד, אם עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה שנה. (2) בעבור השנה שבה תמה תקופת ההתליה - האגרה התקופתית, בצירוף תוספת האגרה כמפורט בתקנה 4(א) לפי מועד תשלומה בפועל של האגרה התקופתית. 6. החזרת אגרה הרשם יורה על החזרת אגרה או תוספת אגרה ששולמו ביתר בשל טעות שבחישוב או בשל פעולה שלא בוצעה. 7. הצמדה (א) הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו-3 יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), בשיעור השינוי של המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2000. (ב) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה. (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח תקנות 2 ו-3 כפי שהשתנה על פי האמור בתקנה זו. 8. תחילה תחילתה של תקנה 3 ביום ו' בטבת התשס''א (1 בינואר 2001). 1 ק''ת תשס''א, 162; תשס''ב, 293; תשס''ג, 349; תשס''ד, 125; תשס''ה, 326; תשס''ו, 392; תשס''ז, 479; תשס''ח, 279, 474; תשס''ט, 332, 476; תש''ע, 356. תקנותאגרההגנת הפרטיות / פגיעה בפרטיות