תקנות הגנת הצומח (מכירת כותנה והובלתה), תשכ''ג-1962

תקנות הגנת הצומח (מכירת כותנה והובלתה), תשכ''ג-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט''ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. מכירת זרעי כותנה לא ימכור אדם זרעי כותנה אלא אם חוטאו לפחות 30 יום לפני מועד המכירה על ידי עישון בגז של חומצה הידרוציאנית או על ידי טיפול בחומצה גפריתית (להלן - החיטוי). 2. מתן אישור על חיטוי מוכר זרעי כותנה ימסור לקונה במעמד מסירת הזרעים אישור בכתב חתום בידו שבו פרטים אלה: (1) מועד ביצוע החיטוי; (2) החומר בו חוטאו הזרעים; (3) כמות החומר שהשתמשו בו לחיטוי; (4) השיטה בה חוטאו הזרעים ומשך זמן החיטוי; (5) שם ומען האדם שביצע את החיטוי על פי הוראות המוכר. 3. הובלת כותנה לא תועבר כותנה בלתי מנופטת ממקום למקום אלא במיכלים המכוסים מכל עבריהם בדרך שתימנע בעת ההעברה נפילת כל חלק ממנה. 1 ק''ת תשכ''ג, 156. תקנותהובלותהגנה על הצומח