תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה), תשי''ז-1957

תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה), תשי''ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט''ז-1956 אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה על מחלת הארגוט בעל חיטה שיש חשש שהיא נגועה במחלת הארגוט ((Claviceps Pupurea חייב להודיע על כך מיד למפקח על הצמח או למחלקה להגנת הצומח, רחוב דרור 6, יפו. 2. שימוש בחיטה הנגועה במחלת הארגוט קבע מפקח על הצמח בהודעה בכתב לבעל חיטה שהיא נגועה במחלה האמורה - (1) לא ישתמש בה בעל החיטה לזריעה; 2) לא יעבירה לחזקת אחר אלא לאחר שנמסרה לניקוי לחברת הזרע, דרך נצרת, חיפה, או לכל מוסד אחר שאושר על ידי מנהל המחלקה להגנת הצומח. 1 ק''ת תשי''ז, 1657. רפואהחיטהתקנותהגנה על הצומח