תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותני שירות), התשנ''ג-1993

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ''ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א)(3) ו-(ב) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. גילוי פרט מהותי (א) עוסק המתקן או המחליף חלק בנכס, על פי הזמנת הצרכן, חייב להביא לידיעת הצרכן אם החלק מקורי, חליפי, משומש או משופץ, וכן חייב הוא להביא לידיעת הצרכן, לשם השוואת מחירים, מחירי החלק לפי סוגים כאמור. (ב) המידע כאמור בתקנת משנה (א) יימסר, בכתב, לפני ביצוע העסקה. (ג) החלק המוחלף יושאר על ידי העוסק ברשות הצרכן. 2. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן. ק''ת תשנ''ג, 812. 2 התקנות פורסמו ביום 16.5.93.חוק הגנת הצרכןתקנותצרכנות