תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס''ב-2002

תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס''ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הממונה'' - הממונה על הגנת הצרכן לפי סעיף 19 לחוק; ''מבקר-חוקר'' - אדם שהממונה הסמיכו לענין סעיף 21 לחוק. 2. קביעת הכשרה מתאימה הכשרה מתאימה להסמכת מבקר-חוקר תהיה אחת מאלה: (1) תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים או ראיית חשבון, בצירוף השתלמות פנים משרדית; (2) סיום קורס למבקרים-חוקרים שערך משרד התעשיה והמסחר בשיתוף עם משטרת ישראל; (3) עבודה כחוקר במשך שנה אחת באחד מהגופים האלה: (א) משטרת ישראל; (ב) הרשות להגבלים עסקיים; (ג) הרשות לניירות ערך; (ד) אגף המכס ומע''מ; (ה) אגף מס הכנסה; (ו) משטרה צבאית חוקרת. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''ב בשבט התשס''ב (25 בינואר 2002). 1 ק''ת תשס''ב, 350. צרכנותתקנותחוק הגנת הצרכן