תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ''א-1991

תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ''א-1991 (תיקון: תשס''ו) בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''ו) בתקנות אלה: ''דרכי שיווק'' - פניה של עוסק, באופן ישיר, עקיף, גלוי או סמוי, לרבות באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימילה, פרסום קטלוגים או מודעות, שמטרתה להתקשר בעסקה או לקדם מכירות של מוצר או שירות. ''קטין'' - מי שטרם מלאו לו 18 שנים; ''מוסד חינוך'' - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש''ט-1949. 2. עקרונות וכללים לפרסומת ולדרכי שיווק המכוונים לקטינים (תיקון: תשס''ו) אלה העקרונות והכללים לעשיית פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים: (1) פרסומת ודרכי שיווק יהיו מותאמים לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלהם; (2) פרסומת ודרכי שיווק יהיו תואמים ערכים חברתיים המקובלים כחיוביים, כגון: אחווה, אדיבות, יושר, צדק, סובלנות, שוויון, אי אלימות וכן יימנעו מתיאור מצבים העומדים בסתירה לערכים אלה; (3) כל מידע בפרסומת ובדרכי שיווק יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלהם; (4) המידע בפרסומת ובדרכי שיווק יימסר באופן מדוייק ואמיתי; (5) פרסומת ודרכי שיווק ייעשו מתוך הכרה שקטינים עלולים כתוצאה מהם לעשות מעשים שיש בהם כדי להשפיע לרעה על בריאותם או על שלומם; (6) פרסומת ודרכי שיווק לא יקשו על קטינים להעריך את גודלו האמיתי של המצרך (על ידי השוואתו למצרך מקובל) וימנעו בלבול בין המאפיינים של מצרכים אמיתיים וחיקויי צעצוע שלהם; (7) בפרסומת ובדרכי שיווק שבהם מובא המחיר של המוצר או השירות, יצויין המחיר הכולל באופן ברור ומדוייק; למחיר לא תיווסף הערכה ממעטת כגון ''בלבד'' או ''רק'', אלא אם כן מדובר בהנחה משמעותית; בפרסומת ובדרכי שיווק יצוין במפורש אם לשימוש במצרך דרושים פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחיר. 3. פרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון (תיקון: תשנ''א, תשס''ו) לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים שיש בהם - (1) ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם; (2) תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל קטינים; (3) שימוש בעירום או ברמזים מיניים; (4) משום עידוד קטינים לרכוש מצרך אלא אם כן המצרך או השירות הוא מסוג שסביר שקטינים ירכשו אותו, והוא עשוי במאמץ סביר להיות בהישג ידם; (5) משום עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות; (6) כדי לגרום לכך שקטינים ירגישו מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם רוכשים את המוצר או גורמים לרכישתו עבורם; (7) נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר; 4. פרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת פגיעה גופנית (תיקון: תשס''ו) לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד או לכוון קטינים לכל אחד מאלה: 1) לשחק בכביש, לחצותו שלא במעבר חציה או לחצותו במעבר חציה בחוסר זהירות; להתנהג, בין כנוסע בין כהולך רגל ובין כרוכב אופניים, באופן בלתי זהיר או באופן שאינו תואם את חוקי התנועה; (2) לנהוג ללא רשיון ברכב מנועי, לרבות בטרקטור או במכונה חקלאית; (3) לסכן את בטיחותם, לרבות להתכופף מבעד לחלון או מעבר למעקה או לטפס ללא השגחה או ללא אמצעי בטיחות מתאימים; (4) לנסות ולהגיע למדפים גבוהים או להגיע למצרכים המונחים במקומות גבוהים מהם; (5) ליטול בעצמם תרופות או חומרים מסוכנים, לרבות חמרי ניקוי או חומרים כימיים אחרים; (6) להשתמש באבזרים מסוכנים לרבות בגפרורים, בגז, בדלק או במכשירים מיכניים או חשמליים העלולים לגרום כוויות, התחשמלות או פציעה; (7) לעשות מעשים העלולים להזיק לבריאותם, לרבות דיאטה או צריכת מזון מסוים במטרה לשנות משקל הגוף. 5. פרסומת ודרכי שיווק אסורים אחרים (תיקון: תשס''ו) לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לעודד קטינים לכל אחד מאלה: (1) צריכת משקאות משכרים; (2) עישון סיגריות או שימוש במוצרי טבק אחרים; (3) השתתפות בהימורים, במשחקי מזל או בהגרלות, למעט בהגרלות חד-פעמיות שאינן למטרות מסחריות. 6. פרסומת ודרכי שיווק אסורים במוסד חינוך3 (תיקון: תשס''ו) לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהוא הסמיכו לכך. 7. פרסומת ודרכי שיווק אסורים על פי דין (תיקון: תשס''ו) מבלי לגרוע מהוראות תקנות אלה, לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד קטינים לעשות מעשה האסור על פי דין. 7א. פרסומת ודרכי שיווק שיש בהם עשיית שימוש בפרטים אישיים (תיקון: תשס''ו) לא יעשה אדם פרסומת ולא ינקוט דרכי שיווק שיש בהן, במישרין או בעקיפין, עשיית שימוש בפרטים אישיים של קטין או בפרטים אישיים של אדם אחר שהתקבלו באמצעות קטין, אלא בהסכמת הורה או אפוטרופוס או האדם האחר לפי הענין ובלבד שאינו קטין; לענין זה, ''פרטים אישיים'' - כל אחד מאלה: שם, כתובת, לרבות דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי; הוראה זו לא תחול על שימוש בפרטים אישיים לצורך מסירה של מוצר או מתן שירות שעל עוסק לתת לקטין. 8. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן. ק''ת תשנ''א, 707, 798; תשס''ו, 598. התקנות פורסמו ביום 8.3.1991. 3 פורסמה הודעה על הסמכה (י''פ תשנ''ו, 3836) לפי תקנה 6 לתקנות, המסמיכה את הועדה המשרדית לאישור השימוש בפרסומת מסחרית ביחידות משרד החינוך והתרבות ובמוסדות החינוך. קטיניםצרכנותתקנותפרסומתחוק הגנת הצרכן