תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ''ח-1987

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ''ח-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הגנת השכר, התשי''ח-1958 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר עבודה על-פי רישום המעביד שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על פי רישום שנעשה בידי המעביד או מטעמו, ישולם לא יאוחר מתום החודש שבו בוצעה העבודה (להלן - חודש העבודה). 2. שכר עבודה על-פי דיווח העובד (א) שכר עבודה שלא נקבע מועד בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על- פי דיווח שהעובד מגיש למעבידו, והדיווח הוגש לא יאוחר מחמישה ימים מתום חודש העבודה - ישולם לא יאוחר מהיום הששי מתום חודש העבודה. (ב) הוגש הדיווח האמור בתקנת משנה (א) לאחר היום החמישי מתום חודש העבודה - ישולם שכר העבודה האמור בתקנת משנה (א) בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגש הדיווח. 3. מועד אחר על אף האמור בתקנות 1 ו-2 (א) ישולם שכר העבודה האמור בהן בתום החודש שלאחר חודש העבודה, אם נתקיים אחד מאלה: (1) המעביד שילם לעובד, לא יאוחר מה27- בחודש העבודה, מקדמה על חשבון שכר עבודתו באותו חודש, בשיעור שלא יפחת משליש הסכום המוערך של שכר העבודה הכולל המגיע לעובד בעד אותו חודש לאחר הניכויים על-פי דין או על-פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה; (2) המעביד נוהג לשלם לעובדיו את שכר העבודה האמור בתקנות 1 או 2(א) כשהוא מחושב על בסיס השכר המשתלם בחודש שלאחר חודש העבודה. 4. ביטול תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשל''ז-1977 - בטלות. 1 ק''ת התשמ''ח, 10. הגנת השכרשכר עבודהתקנות