תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ''ח-1988

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(א) (3ב) לחוק הגנת השכר, התשי''ח-1958, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני (תיקון: תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תשס''א) דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק לא יעלו על השיעורים כדלקמן: (א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 4,740 שקלים חדשים לחודש; (ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2640 שקלים חדשים לחודש עד לשכר מקסימלי של 13,130 שקלים חדשים לחודש. 2. עדכון סכומי השכר המקסימליים הנקובים בתקנה 1 ישתנו על-פי שיעורי התנודות בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי); תחילתו של כל שינוי כאמור יהיה ב''יום העדכון'' כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי. השינוי הראשון יהיה ביום העדכון כאמור שיחול לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה. 3. פרסום שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את סכומי השכר המקסימלי הנקובים בתקנה 1 כפי שישתנו עקב השינויים בשכר הממוצע כאמור בתקנה 2; סכום ששונה כאמור רשאי השר לעגלו עד עשרת השקלים הקרובים. 4. ביטול תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשל''ד-1974 - בטלות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''ב באדר התשמ''ח (1 במרס 1988). 1 ק''ת תשמ''ח, 723; תשמ''ט, 212, 1453; תש''ן, 16, 555; תשנ''א, 151, 881; תשנ''ב, 310, 898; תשנ''ג, 23, 463, 547; תשנ''ד, 4, 661; תשנ''ה, 235, 1359; תשנ''ז, 420; תשנ''ח, 366, 398; תשנ''ט, 41, 684; תשס''א, 471. דמי טיפול ארגוניהגנת השכרתקנות