תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ''ג-1963

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ''ג-1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30(א) ו-31 לחוק הגנת השכר, תשי''ח-1958, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרסום הודעה הודעה לענין סעיף 30(א) לחוק תפורסם - (1) על לוח המודעות שבו נהוג במפעל לפרסם הודעות לעובדים, ובהעדר לוח-מודעות - במקום בולט לעין במפעל; (2) בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל. 1 ק''ת תשכ''ג, 1306. הגנת השכרפרסוםחילופי מעבידיםתקנות