תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות), תשי''ט-1959

תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות), תשי''ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, תשט''ו-1955, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשת פרישה לקיצבה דיין המבקש לפרוש לקיצבה לפני שהגיע לגיל הקבוע בסעיף 16 לחוק, יגיש בקשתו לועדת המינויים שהוקמה לפי סעיף 6 לחוק, ורואים אותו כאילו פרש לקיצבה מהיום שקבעה הועדה בהסכמתו. 2. (בוטלה) (תיקון: תשל''ח) 3. (בוטלה) (תיקון: תשל''ח) 1 ק''ת תשי''ט, 1177; תשל''ח, 1872.שופטיםתקנותפרישהדיינים