תקנות הדרכים (שילוט), תש''ם-1980

תקנות הדרכים (שילוט), תש''ם-1980 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15 לחוק הדרכים (שילוט), תשכ''ו-1966 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': הגדרות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הועדה'' - ועדת המשנה כאמור בסעיף 4 לחוק; ''עסק'' - לרבות מפעל או בית מלאכה; ''שלט אזהרה או הודעה'' - שלט המזהיר בפני תאונות דרכים, שריפות, לכלוך או השלכת פסולת; ''שלט הוראה'' - שלט המורה על מציאותו של מקום קדוש או מקודש, אתר לאומי או הסטורי, אתר זכרון והנצחה, גן לאומי או שמורת טבע; ''שלט עסקי'' - שלט המורה על מציאותו של עסק. פרק ב': שלט עסקי 2. תנאים להצבת שלט עסקי לא יוצב שלט עסקי ולא יינתן היתר להצבת שלט עסקי אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה. 3. גודל השלט (א) מידות השלט יהיו בהתאם למידות שבטבלה אשר בתוספת הראשונה לתקנות אלה, בהתאם למרחקי הצבתו של השלט מציר הדרך. (ב) הוצב שלט במרחק העולה על המרחק המרבי הקבוע בתוספת הראשונה, לא יעלו מידותיו על המידה המרבית הנקובה בתוספת הראשונה. (ג) הועדה רשאית לאשר הצבת שלט עסקי במידות אחרות מאלה שנקבעו בתוספת הראשונה, אם היה השלט - (1) סמל מסחרי של תחנת תידלוק; (2) מוצב בדרך בין עירונית המצויה בין מבנים בשטח מאוכלס. 4. מספר השלטים לעסק יינתן היתר לשלט אחד בלבד. 5. מיקום השלט (א) השלט יוצב ככל האפשר במקביל לציר הדרך. (ב) השלט יוצב בחצרי העסק ומיקומו יהיה לפי סדר העדיפויות הבא: (1) על קיר מבנה העסק; (2) על גדר חצר העסק; (3) על גבי מיתקן עצמאי בחצר העסק; (4) על גג מבנה העסק. 6. צבעי השלט (א) לא ישא שלט יותר מאשר שלושה צבעים; לענין זה, ''צבע'' - לרבות גוון. (ב) לא ישא שלט צבעים מחזירי אור או העלולים לסנוור את עיני המשתמשים בדרך. (ג) גב השלט יהיה בצבע אחיד, בגוון הקרוב ככל האפשר לצבע החומר ממנו עשוי השלט, אלא אם אושרה התקנת שלט דו-צדדי. 7. תוכן השלט לא ישא שלט אלא את השם או הסמל המסחרי של העסק או שניהם ותיאור עיסוקו של העסק. 8. מילות השלט (א) לא ישא שלט מלים ביותר מאשר שלוש שפות, שאחת מהן תהיה עברית. (ב) לא ישא שלט יותר מחמש מלים בשפה אחת או שמונה מלים בכל השפות יחד; מנין המלים של שם ישוב ייחשב כמלה אחת. 9. סייגים להתקנת שלט עסקי לא יותקן ולא יוצב שלט עסקי אם נתקיימו בו אחד מאלה: (א) השלט מתנועע, מתעופף או מסתובב; (ב) השלט משמיע רעשים או מפיץ ריחות; (ג) השלט אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציבו; (ד) השלט חוסם את שדה הראייה לעיני המשתמשים בדרך; (ה) השלט מואר בתאורה העלולה לסנוור את עיני המשתמשים בדרך; (ו) השלט צבוע בצבעי אדום, ירוק וצהוב או באחד מהם ומקום התקנתו בקרבת רמזור או בקרבת צומת דרכים והוא עלול להטעות את המשתמשים בדרך; (ז) השלט נושא אורות נעים או מתחלפים או מהבהבים או נדלקים וכבים; (ח) השלט מהווה סכנה או הפרעה לבטיחות המשתמשים בדרך. פרק ג': שלטי אזהרה, הודעה או הוראה 10. שלטי אזהרה, הודעה או הוראה לא יוצב שלט שענינו אזהרה, הודעה או הוראה ולא יינתן היתר להצבתו אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה. 11. צורת השלט שלט כאמור בתקנה 10 יהיה בהתאם לתוספת השניה לתקנות, ובלבד שלא יותקן שלט בתחום הדרך או בקרבתה אלא בהתאם לפקודת התעבורה. 12. סייגים מבלי לפגוע באמור בתקנה 11 ניתן יהיה לאשר שלט גם אם יש בצורתו או בתכנו משום סטיה קלה מהקבוע בדוגמה שבתוספת השניה. 13. מיקום השלט (א) שלט שענינו אזהרה או הודעה יוצב במקומות הרגישים או המועדים לפגיעה או לגרימת מטרד שאליהם מכוון השלט. (ב) שלט שענינו הוראה יוצב בסמוך ככל האפשר למקום המצאו של האתר שאליו הוא מכוון. 14. מיתקן השלט (א) הוצב שלט על גבי מיתקן עצמאי, יהיה המיתקן הנושא את השלט תואם בגודלו יחסית את גודל השלט ואת מקום הצבתו. (ב) צבע המיתקן יהיה בצבע אחיד בגוון החומר הטבעי שממנו עשוי המיתקן או בגוון קרוב ככל האפשר לצבעו של החומר שממנו הוא עשוי. פרק ד': כללי 15. אחזקת שלט (א) בעל שלט ידאג לשמרו במצב תקין. (ב) שלט שניזוק או הושחת או התבלה - יתוקן, יוחלף או יוסר על ידי הבעל. (ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) הם תנאי מתנאי ההיתר לענין סעיף 8 לחוק. 16. מתן היתר (א) בקשה למתן היתר לשלט עסקי בהתאם לחוק תוגש על גבי טופס שבתוספת השלישית. (ב) בקשה למתן היתר לשלט אזהרה, הודעה או הוראה תוגש על גבי טופס שבתוספת הרביעית. 17. תקפו של ההיתר היתר שניתן בהתאם לתקנות אלה תקף כל עוד מתקיימים התנאים לנתינתו או להתקנת השלט והמיתקן, בהתאם לחוק. תוספת ראשונה (תקנה 3) טבלת גודל שלטים לפי מרחקים מיקום השלט גודל מיקום השלט גודל במטרים השלט במטרים השלט מציר הדרך במ''ר מציר הדרך במ''ר עד 30 1.00 עד 2.00 מ-120111- 18.00 מ-4031- 2.00 מ-130121- 21.00 מיקום השלט גודל מיקום השלט גודל במטרים השלט במטרים השלט מציר הדרך במ''ר מציר הדרך במ''ר מ-5041- 3.00 מ-140131- 24.00 מ-6051- 4.50 מ-150141- 27.00 מ-7061- 6.00 מ-160151- 31.00 מ-8071- 8.00 מ-170161- 35.00 מ-9081- 10.00 מ-180171- 40.00 מ-10091- 12.00 מ-190181- 45.00 מ-110101- 15.00 מעל 191 50.00 תוספת שניה (תקנה 11) צורת שלטי אזהרה, הודעה או הוראה סוג השלט ומטרתו צורת השלט (א) שלט למניעת תאונות דרכים כדוגמת תמרור א - 43 (ב) שלט למניעת שריפות כדוגמת תמרור ג - 38 (ג) שלט למניעת לכלוך או כדוגמת תמרור א - 43 שבו השלכת פסולת ייאמר השלכת פסולת אסורה (ד) שלט המורה על מציאותו כדוגמת תמרור ג - 37 שעליו של מקום קדוש או מקודש יירשם שם המקום והמרחק אליו (ה) שלט המורה על מציאותו כדוגמת תמרור ג - 37 שעליו של אתר לאומי או הסטורי יירשם שם האתר והמרחק אליו (ו) שלט המורה על מציאותו כדוגמת תמרור ג - 37 שעליו של אתר זכרון או הנצחה יירשם שם האתר והמרחק אליו ותאופשר סטיה של שינוי צבע הכתוב מלבן לשחור (ז) שלט המורה על מציאותה בהתאם לדוגמה שבתוספת זו או של שמורת טבע לחלק ממנה (ח) שלט המורה על מציאותו כדוגמת תמרור ג - 37 שעליו יירשם של גן לאומי שם המקום והמרחק אליו כדוגמת (ט) שלט המורה על מציאותו של אחד השלטים שבתוספת זו גן לאומי של הקרן הקיימת לישראל תיאור השלט: תוספת שלישית - רביעית2 ק''ת תש''ם, 1204. נוסח הטפסים שבתוספות אינו מובא שילוטתקנות