תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפילוקסרה של הגפן), תשט''ו-1955

תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפילוקסרה של הגפן), תשט''ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת ההגנה על הצומח, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אזור מוגן'' - השטח דרומה לכביש נתניה - טול-כרם למעט השטחים ברדיוס של 2 ק''מ מבנין היקב של בית הספר החקלאי במקוה ישראל ומבנין תחנת הרכבת בכפר גיניס שליד מחנה ישראל והשטח מזרחה לקו המתחיל בנקודה על גבול שביתת הנשק הקרובה ביותר לנחשון עד לנחשון, העובר משם בקו ישר דרומה מערבה עד כפר אוריה, משם עד זכריה, משם דרומה לאורך כביש הר טוב-בית-גוברין, עד בית גוברין ומשם מזרחה לאורך כביש בית-גוברין-חברון והמסתיים בגבול שביתת הנשק; ''משתלה'' - מקום שמרבים בו או מגדלים גפן המיועד לנטיעה במקום אחר בכמות המספיקה לנטיעת שטח של דונם אחד לפחות; ''מפקח'' - מפקח על צמחים. 2. (בוטלה) (תיקון: תשכ''ה) 3. (בוטלה) (תיקון: תשכ''ה) 4. הכנסת שתילים, כנות, זמורות ורכב לאזור המוגן (תיקון: תשכ''ה) לא יכניס אדם לאזור המוגן שתילים, כנות, זמורות או רכב של גפן אלא לפי היתר מאת המפקח ובהתאם לתנאי ההיתר. 5. מתן היתר וביטולו המפקח רשאי ליתן היתר לפי תקנות אלה, לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או לתקופה מסויימת ולכלול בו תנאים, להוסיף עליהם וכן לשנותם. 1 ק''ת תשט''ו, 728; תשכ''ה, 1577. תקנותהגנה על הצומח