תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפצה של זרעי עשבים רעים), תשי''ג-1953

תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפצה של זרעי עשבים רעים), תשי''ג-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת ההגנה על הצומח, אני מתקין תקנות אלה: 1. פירושים בתקנות אלה- ''עשבים רעים'' פירושו עשבים רעים כמפורט בסעיף 1 לצו ההגנה על הצומח (מחלות ומגפות) (עשבים רעים), תשי''ג-1953; ''פסולת'' פירושו - כל הנשאר מדגנים או זרעים לאחר שנבררו. 2. הפצת פסולת (א) לא יחסין אדם פסולת ולא יעבירה ממקום למקום, אלא אם נתקיימו בה אחד משני אלה: (1) נארזה באריזה השומרת בפני פיזור; (2) הושמד כוח נביטתם של זרעי העשבים הרעים שבה על ידי טחינה או באופן אחר. (ב) לא יאכיל אדם בעלי חיים פסולת ולא יפזרה, אלא אם השמיד את כוח נביטתם של זרעי העשבים הרעים שבה כאמור בתקנת משנה (א)(2). (ג) לא יוציא אדם קומביין או מכונה חקלאית אחרת מתחום רשות מקומית, אלא אם נוקו מפסולת תחילה. 3. עונשין העובר על הוראות תקנה 2, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 50 לירות או שני הענשים כאחד. 1 ק''ת תשי''ג, 1430. תקנותהפצההגנה על הצומח