תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88(א)(9) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967, אני מתקין תקנות אלה: 1. תיקים ללא פעולה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל לפני יום ד' בטבת התש''ן (1 בינואר 1990) והזוכה לא ביקש בו כל פעולה לאחר כ''ח באייר התשנ''ב (31 במאי 1992), רואים את התיק כאילו נסתיימו ובוטלו בו כל ההליכים. 2. גניזת תיקים (א) תיקים כאמור בתקנה 1 לעיל ייגנזו בתום שלושה חודשים מהמועד שבו תפרסם הנהלת בתי המשפט הודעה, בשני עיתונים יומיים בעברית, שבה ייאמר כי בכוונתה לגנוז תיקים כאמור, וכי תיק לא ייגנז אם הזוכה בתיק יבקש, תוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה, שתיק מסוים לא ייגנז. 3. סייג לתחולה הוראות תקנות 1 ו-2 לא יחולו על תיקי מזונות. 4. שמירת זכויות (תיקון: תשנ''ז) (א) גניזתו של תיק לפי האמור בתקנות אלה אין בו כדי לפגוע בזכותו של הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק הדין. השטר, שטר המשכון או שטר המשכנתא או בקשה לחידוש ההליכים בתיק ההוצאה לפועל (להלן - בקשה לחידוש); לבקשה לחידוש יצורפו: (1) העתק מאושר של פסק הדין, השטר, שטר המשכון או שטר המשכנתא, לפי הענין; 2) העתק מאושר של הבקשה המקורית לביצוע כל אחד מהאמורים בפסקה (1); (3) חשבון מעודכן ומפורט של יתרת חובו של החייב, חתום ביד הזוכה או בא-כוחו; (4) העתק מאושר של אישור מסירה על אזהרה - אם הומצאה אזהרה לחייב. (ב) הוגשה בקשה לחידוש יירשמו פרטי התיק במערכת המיכון של לשכת ההוצאה לפועל, והזוכה יהא רשאי להמשיך בהליכים נגד החייב. 1 ק''ת תשנ''ו, 939; תשנ''ז, 826.גניזת תיק / ביעור תיקתקנותהוצאה לפועל