תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-12 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס''א-2001 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. טופס הבקשה בקשה לפי סעיף 2 לחוק (להלן - הבקשה) תוגש לפי טופס שניתן לקבלו במשרדי הרשות המוסמכת, בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, בתל-אביב-יפו. 2. תחולת תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול) לענין פרטי הבקשה והראיות הדרושות להוכחת תביעתו של התובע תגמול, יחולו על הבקשה הוראות תקנות 2 עד 4 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), התשי''ז-1957. 1 ק''ת תשס''א, 850.הסדרים במשק המדינהתקנותניצולי שואה