תקנות ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה (סדרי הגשת תביעות), התשנ''ז-1996

תקנות ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה (סדרי הגשת תביעות), התשנ''ז-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ''ג-1993 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''תובע'' - מי שמגיש תביעה; ''חברי הכוח'' - כמשמעותם בסעיף I של התוספת לחוק; ''חברי הרכיב האזרחי'' - כמשמעותם בסעיף I של התוספת לחוק, ובכפוף לאמור בפרט 4 של חלק ב' בסעיף X לתוספת האמורה. 2. זכות להגיש תביעה תביעה לפיצויים נגד חברי הכוח או חברי הרכיב האזרחי בשל נזק גוף או נזק לרכוש (להלן - התביעה) תוגש לממשלת ארצות הברית של אמריקה, הכל על פי החוק. 3. אופן הגשת תביעה (א) התביעה תיערך לפי טופס תביעה המצוי בשגרירות ארצות הברית של אמריקה בישראל או ביחידת ביטוח ותביעות של משרד הבטחון. (ב) התביעה תוגש במישרין לנספחות הצבאית בשגרירות ארצות הברית של אמריקה בישראל או באמצעות מנהל יחידת ביטוח ותביעות במשרד הבטחון. 4. בירור תביעה בירור תביעתו של התובע ייעשה במישרין בין שלטונות ארצות הברית של אמריקה לבין התובע באמצעות הנספח הצבאי בשגרירות ארצות הברית של אמריקה בישראל. 5. ערור תובע יהיה רשאי להגיש ערעור על החלטת ממשלת ארצות הברית של אמריקה שהתקבלה בקשר לתביעתו. אופן הגשת הערעור ובירורו יהיו בהתאם לתקנות 3 ו-4, בשינויים המחויבים. 1 ק''ת תשנ''ז, 216. חוזהתקנותארצות הברית (ארה"ב)