מה החוק לגבי הודעה לעובד על תנאי העסקה ?

##חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה:## סעיף 1 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 לעובד קובע כי: "מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן – נער) – לא יאוחר משבעה ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – הודעה על תנאי עבודה)." סעיף 2 לחוק הודעה לעובד, מחייב את המעסיק למסור לעובד פרטים בין היתר, בדבר תאריך תחילת העבודה, ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד, מועדי תשלום השכר, דרגת העובד ודירוג שכר מכח צו ההרחבה, וסוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים. סעיף 5(ב) לחוק הודעה לעובד מסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק "פיצויים לדוגמא" שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 15,000 ₪ (כפי עדכונו מעת לעת), בגין הפרת החובה למסור הודעה לעובד. סעיף 5(א) לחוק הודעה לעובד, מסמיך את בית הדין לעבודה, במקרה בו הופרה החובה למסור הודעה לעובד "לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין" , וסעיף זה נכנס לתוקפו ביום 11.8.2011. אף בפסיקה נקבע כי גם לפני חקיקתו של סעיף 5(ב) היה בסמכותו של בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי בגין הפרה של הוראות חוק הודעה לעובד (ע"ע 23541-06-16 יוסי דאי – רוני ברסקה, מיום 26.03.2018; ע"ע 154-10 קלרה שניידר – ניצנים אבטחה בע"מ, מיום 03.05.2011; בר"ע 31443-03-16 א.מ.י אוזן בנייה בע"מ – אורן אברהם, מיום 04.04.2016). ##תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס''ב-2002 ## בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-11 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס''ב-2002 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים, שלדעתי הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. צורת ההודעה (א) הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה לפי סעיף 2 לחוק, תיערך לפי טופס 1 שבתוספת. (ב) הודעה נפרדת על תנאים סוציאליים, כאמור בסיפה של פסקה (8), בסעיף 2(א) לחוק, תיערך לפי טופס 2 שבתוספת. (ג) הודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי סעיף 3 לחוק, תיערך לפי טופס 3 שבתוספת. 2. פרטים נוספים בהודעה לעובד לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק, ייכללו גם פרטים אלה: (1) הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת; (2) תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר, התשי''ח-1958, אם הוסכם על דרך תשלום זו; ולענין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע - גם שיעור התשלום. 3. פטור לסוגי מעבידים מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ''א-1991, יהיה פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת בלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק. תוספת ##טופס 1 ## ##(תקנה 1(א))## ##הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה## 1. שם המעביד: הישות המשפטית: מס' זהות: /מס' רישום (תאגיד): מען: שם העובד: מס' זהות: מען: 2. תאריך תחילת העבודה: תקופת החוזה מיום עד יום /תקופת החוזה אינה קצובה*. 3. תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן: א. _____ ב. _____ ג. _____ 4. שם הממונה הישיר של העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר: 5. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית / שכר שעה / שכר יום / שכר שבוע / שכר תוצרת / שכר קיבולת / אחר*: 6. שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג , דרגה אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי - סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו) בהתאם לבסיס השכר, הוא שקלים חדשים. פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן: תשלומים קבועים תשלומים שאינם סוג התשלום** מועד התשלום סוג התשלום** מועד התשלום*** ** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר-יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע. *** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת. 7. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד שעות/אורכו של שבוע העבודה הרגיל של העובד שעות*. 8. יום המנוחה השבועי של העובד: **. 9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום הגוף המקבל ושם התכנית אחוז הפרשהשל העובד אחוז הפרשהשל המעביד תאריך תחילת התשלום פנסיה ביטוחים חיסכון (קרן השתלמות ואחר) אחר: 10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא: והמען לפניה אליו הוא: * מחק את המיותר. ** אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת. הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: חתימת המעביד: טופס 2 (תקנה 1(ב)) ##הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים## 1. שם המעביד: הישות המשפטית: מס' זהות: /מס' רישום (תאגיד): מען: שם העובד: מס' זהות: מען: תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום הגוף המקבל ושם התכנית אחוז הפרשהשל העובד אחוז הפרשהשל המעביד תאריך תחילתהתשלום פנסיה ביטוחים חיסכון (קרן השתלמות ואחר) אחר: אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: חתימת המעביד: טופס 3 (תקנה 1(ג)) ##הודעה על שינוי בתנאי העבודה## אל: שם העובד: מס' זהות: מען: מאת: שם המעביד: הישות המשפטית: מס' זהות: /מס' רישום (תאגיד): מען: בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס''ב-2002, אני מודיעך על שינוי בתנאי העבודה שלך, כמפורט להלן: הפרט שבו חל השינוי השינוי שחל תאריך תחילת השינוי הוא: אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: חתימת המעביד: שאלות משפטיותהודעה לעובד על תנאי העסקההודעה לעובד