תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן), תשל''ג-1972

תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן), תשל''ג-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, ו-4א לחוק הזרעים, תשט''ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ברוט'' - פקעיות שנוצרו על סטולונים בצד פקעת האם עד גודל 4; ''גודל'', של פקעות - מספר השווה להיקף בסנטימטרים של הפקעת במקום הרחב ביותר; ''סייפן'' - כל מיני הסייפן; ''מכסה'' - כמות פקעות במחסן ובשדה, שגידל מגדל מזן אחד ובשדה אחד, ובלבד שלא תעלה על 50,000 פקעות; ''שדה'' - חלקת שדה שהוגשה לבקורת המובדלת מכל חלקת שדה אחרת בצורה בולטת ואשר נזרעה בפקעות מזן אחד, ממקור אחד, מגודל אחד ובמועד אחד; ''מנהל'' - מנהל השירות לבקורת זרעים; ''השירות לבקורת זרעים'' - השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות; ''צמחי זנים זרים'' - צמחים מזן שאינו הזן הזרוע במרבית השדה. 2. סייג לגידול פקעות סייפן לא יגדל אדם ולא ימכור פקעות סייפן (להלן - פקעות), אלא בהתאם להוראות תקנות אלה. 3. הסכמה לגידול (א) לא יגדל מגדל פקעות לריבוי, אלא לאחר שקיבל את הסכמת המנהל בכתב לפקעות הנזרעות ולשדה גידולן, ובהתאם לתנאים שבה. (ב) הסכמה לזריעת פקעות מיבוא תינתן רק לאחר שנבדקה פריחתם פעם אחת בארץ. 4. בקשה להסכמה (א) בקשה להסכמת המנהל תוגש בטופס שהוא קבע ולאחר שמולאו הפרטים כנדרש בו. (ב) בקשה להסכמת המנהל יש להגיש לא יאוחר משלושים יום לפני הזריעה. 5. צירופים לטופס הבקשה מגדל יצרף לטופס הבקשה הודעה מאת מגדל חומר הריבוי העומד להיזרע שבה יצויין מקור חומר הריבוי והבקורת שבוצעה בו; לבקשה לגידול ברוט תצורף גם הצהרה על ביצוע חיטוי תרמי בחומר הזריעה. 6. החלטת המנהל (א) המנהל רשאי, בהתחשב עם הפקעות הנזרעות ועם נתוני השדה להסכים לגידול, לסרב או להתנותו בתנאים. (ב) המנהל יודיע החלטתו למגדל תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלת הבקשה. 7. אות זיהוי לשדה בעת מתן הסכמתו לפי תקנה 6 יקבע המנהל אות זיהוי למגדל ולשדהו. 8. בדיקות שדה (א) בדיקות ייערכו בעת ובדרך שהורה המנהל ובלבד שייערכו לפחות שתי בדיקות ומהן אחת בעת פריחת השדה. (ב) מפקח רשאי לא לבצע בדיקת שדה אם מצא בו הזנחה בגידול או ניוון בצמחים אשר אינם מאפשרים, לדעתו, לבצע בו בקורת. 9. ביעור הפגמים לא יבער מגדל פגמים בשדה אלא לאחר הבדיקה הראשונה של המפקח או לאחר קבלת הסכמת המפקח ועל פי הוראותיו. 10. גידולים קודמים (א) לא יגדל אדם פקעות בשדה שגדלו בו צמחים ממשפחת האירוסים תוך חמש השנים שקדמו לזריעה. (ב) הוראת תקנת-משנה (א) לא תחול אם הוכיח המגדל כי בוצע בשדה איוד במטיל ברומיד, תוך ששה חדשים לפני הזריעה. 11. בדיקת ברוט (א) לא ימכור אדם ברוט שלא אישר אותו המנהל. (ב) המנהל יאשר ברוט למכירה משדה שאושר לאחר שעמד בבדיקה. (ג) המנהל רשאי להתנות את אישור הברוט למכירה בבדיקת פריחתם. 12. בידוד שדה וסימונו (א) בין זן לזן בשדה בגידול פקעות תפריד רצועה של שני מטרים שלא נזרעו בה פקעות. (ב) שטח המזרע של כל זן יסומן בשלט בולט שבו צויינו בכתב ברור שם הזן הזרוע וגודל הפקעות שנזרעו בו. 13. קיטום פרחים לא יבצע אדם קיטום פרחים בשדה הנתון בבקורת אלא על פי אישור מאת המפקח ולפי הוראותיו. 14. סבילות לפגמים בשדה סבילות לפגמים בשדה המוצע לאישור תהיה באחוזים כמפורט להלן: לפני הביעור באחוזים צמחי זנים זרים 5% (מכסימום) חייב ביעור נגיעות במחלת 8% (מכסימום) בשדה .fusarium Spp שנזרע בפקעות מעל גודל 3 4% (מכסימום) בשדה שנזרע בפקעות עד גודל 3 (Botrytis spp. (Stem 10% (מכסימום) נמטודות יוצרות עפצים על פקעות השדה - אפס סימני נגיעות בוירוסים 5% (מכסימום) חייב ביעור. 15. החזקת פקעות בעת אסיף ולאחריו הפקעות יוחזקו מעת איסופם במקום מוצל ומאורר, המגן מפני קרני שמש והתחממות, באופן שיבדילו בין הזנים, המכסות השונות והשדות השונים, למניעת כל ערבוב אפשרי. 16. בדיקת פקעות מפקח רשאי לבדוק בכל עת פקעות בשדה, באיסום, בקירור ובכל מצב של החסנה. 17. אריזת פקעות (א) פקעות ייארזו במכלים נקיים, חדשים או לאחר חיטוי. (ב) לא ימולאו המכלים בפקעות מעל 5/6 מקיבולם. 18. סימון המגדל (א) מגדל יסמן כל מכל בפרטים אלה: (1) שם המגדל; (2) אות זיהוי השדה; (3) שם הזן; (4) גודל הפקעות; (5) כמות הפקעות במכל. (ב) הסימון לפי תקנת-משנה (א) יהיה קריא ונראה לעין; תווית סימון נוספת עם הפרטים שבתקנת-משנה (א) תושם בתוך המכל. 19. תקן פקעות פקעות למכירה יהיו - (1) בעלות צורה נורמלית, מלאות, יבשות, נקיות מחלקי פקעת האם ומכוסות בקליפות בצורה אופיינית לזן ולעונה; (2) נקיות מאדמה וממזיקים; (3) ללא פריצת גידול של למעלה מ-1 ס''מ על הניצן הקודקודי ביותר מ-5% של הפקעות. 20. סבילות לפגמים בפקעות (א) סבילות למחלות בפקעות תהיה באחוזים כמפורט להלן: Fusarium oxysporum forma gladioli - 2% (Botrytis spp. (stem - 1% Stromatynia gladioli - 2% Corvularia lunata - 5% בחומר המיועד לגידול בעונה החורפית 3% בחומר המיועד לגידול בעונה הקיצית ובלבד שהנגיעות בכמה מהמחלות האמורות לא תעלה על 6 אחוזים. גרב הנגרם על ידי Pseudomonas marginata - 5% (מכסימום) כאשר מידת הכיסוי עולה על 1/4 משטח הפקעות. (ב) הפקעות יהיו חפשיות מנמטודות יוצרות עפצים. (ג) פגמים מכניים וכרסומים מוגלדים בפקעות לא יעלו על 5 אחוזים. (ד) פגמים הפוגמים בשלימות הפקעות ובכושר נביטתן לא יעלו על 2 אחוזים. (ה) כוויות שמש וצריבות בפקעות לא יעלו על 3 אחוזים. (ו) אחוז זנים זרים שניתן להבחין בפקעות לא יעלה על 5 אחוזים ובלבד שהנגיעות בפגמים האמורים בתקנות-משנה (ג), (ד) ו-(ה) יחד לא יעלו על 7 אחוזים. 21. תקן מיון אחוז הפקעות הסוטות מהגודל המוצהר לא יעלה על 5 אחוזים. 22. אגרת אישור פקעות (תיקון: תשל''ה, תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו)2 (א) בעד מתן אישור לפקעות בגודל 10 ואילך על פי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 0.09 שקלים חדשים לכל 100 פקעות מאושרות או חלק מהן. (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים ממועד קבלת החשבון מהשירות לבקורת זרעים. 23. אישור למכירת פקעות לא ימכור אדם פקעות אלא לפי אישור בכתב מאת השירות לבקורת זרעים שניתן לו לא יאוחר מ-14 יום לפני מכירתן בגידול החרפי ו-30 יום בגידול הקיצי. 24. תעודת משלוח של השירות לבקורת זרעים (א) כל משלוח יהיה מלווה בתעודת משלוח על גבי טופס שהמגדל קיבל מאת השירות לבקורת זרעים, לאחר שהמגדל מילא את כל הפרטים כנדרש. (ב) תוך שלושים יום יעביר המגדל לשירות לבקורת זרעים העתק מתעודת המשלוח. 25. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן. ק''ת תשל''ג, 364; תשל''ה, 2316; תשל''ז, 581; תשל''ט, 1188; תש''ם, 1615; תשמ''א, 1564; תשמ''ב, 221, 1099; תשמ''ג, 181, 1110; תשמ''ד, 144, 1096, 2654; תשמ''ה, 680; 1188, 1748; תשמ''ו, 68; י''פ תש''ם 1757. 2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 22 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.זרעיםתקנות